دانلود رایگان


دانلود نقشه GIS داده‌های اقلیمی استان یزد(دما، بارش، تبخیر، اقلیم و ...) - دانلود رایگاندانلود رایگان در این بخش نقشه GIS داده‌های اقلیمی استان یزد که شامل 7 شیپ‌ فایل است, برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل لیست شیپ‌فایل های درون این مصول به

دانلود رایگان دانلود نقشه GIS داده‌های اقلیمی استان یزد(دما، بارش، تبخیر، اقلیم و ...) در این بخش نقشه GIS داده های اقلیمی استان یزد که شامل 7 شیپ فایل است، برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل لیست شیپ فایل های درون این مصول به همراه پاره ای از توضیحات آورده شده است. تصویر پیش نمایش مربوط به همین نقشه می باشد.لیست شیپ فایل ها :


دانلود نقشه GIS داده‌های اقلیمی استان یزد


دانلود شیپ‌فایل‌های GIS داده‌های اقلیمی استان یزد


دانلود نقشه GIS بارش


تبخیر


اقلیم‌شناسی و دمای


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


1194 K - زراعت دیم ایران - سازمان تحقیقات

ﺑﻨﺪي اﮔﺮوﮐﻠﯿﻤﺎي اﯾﺮان ﺑﺎ روش ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ، اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮي ﮔﻮﯾﺎ از ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪي اﻗﻠﯿﻢ در ﺗﻮﻟﯿﺪات ... GIS. وارد ﺷﺪﻧﺪ
. ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﺗﻌﺮق ﻣﻄﻠﻖ. (ETP). از داده. ﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﻤﻊ. آوري، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺒﻠﯽ اﺿﺎﻓﻪ. ﺷﺪ .....
ﻧﻘﺸﻪ. ﻫﺎي. ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ و ﺑﺎ. ارزش ﻫﻢ. دﻣﺎ، ﻫﻢ. ﺑﺎران، ﻫﻢ. ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﻫﻢ ﺷﺮاﯾﻂ. دﯾﮕﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت
.... ﮔﺮم. (. ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر و ﺑﺮﺧﯽ. ﻗﺴﻤﺖ. ﻫﺎي اﺳﺘﺎن. ﻫﺎي اﺻﻔﻬﺎن، ﯾﺰد، ﮐﺮﻣﺎن و ﺳﯿ ...

اقلیمی استان سمنان با سناریوهاي مدل گردش متغیرهاي سازي شبیه hadcm3

اقلیم. شناسی. ،. دانشگاه خوارزمی، تهران. ، ایران. تاریخ دریافت: 42. /7/. 1131 ... گردش
عمومي جو از سه متغير مهم اقليمي شامل بارش، دماي كمينه و دماي بيشينه در ... سناریوها
مربوط به ماه مارس و بيشترین دماي كمينه و دماي بيشين. ه از آن ژوالي است. همچنين. نقشه
. ها. ي. پهنه. بندي. داده .... در مناطقي مانند كرمان، یزد، خراسان جنوبي و رضوي رخ خواهد داد.

بانک اشتراک گذاری جغرافیا - دانلود لایه های اطلاعاتی

بانک اشتراک گذاری جغرافیا - دانلود لایه های اطلاعاتی - بیایید با کمک یک یوتیوب
... اطلاعات جغرافیایی (ورودیهای سنجش از دور 88) · نقشه برداری، سنجش از دور، GIS، ....
ایستگاه های سینوپتیک، اقلیم شناسی و باران سنجی کل کشور (2008 تا 2010) ·
لایه ..... دانلود لایه های SHP اقلیمی سراسر کشور (طبقات اقلیمی، بارش، دما، تبخیر،
...

گزارش هواشناسی ایستگاه سینوپتیک شهر یزد

موقعيت استان يزد در فلات مركزي ايران و محاصره شدن آن توسط كويرها و بيابانهاي
مركزي ... منطقه يزد، قلمرو وسیعی از استان یزد از نظر تقسیمات اقلیمی، زیر پوشش
اقلیم های ... خشكسالي شاخص درصد از بارش ميانگين به عنوان معياري براي ترسيم
نقشه هاي ..... جدول3-1-1:جدول داده های میانگین؛کمینه و بیشینه و انحراف معیار دما در طول
60 سال ...

2- Poormohamadi - دانشگاه یزد

16 ژوئن 2010 ... و ﺣﺘﯽ ﺑﺮ روي ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ ... ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﺗﻌﺮق. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . ﮐﻤﺒـﻮد داده. ﻫـﺎي اﻧـﺪازه. ﮔﯿـﺮي ﺷـﺪه. اﻗﻠﯿﻤﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺧﺸﮏ و ﻧﯿ ... آوري داده. ﻫﺎي. ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ، ﮐﻤﯿﻨﻪ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﻣﺎ. در اﺳﺘﺎن ﯾﺰد و. ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ. اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎ ﺑـﺎ ...
ﻧﻘﺸﻪ. ﻫﺎي ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮاي ﮐﻞ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﯽ ﺗﻬﯿـﻪ ﺷـﺪ . ﺑـﺎ ﺗﻬﯿـﻪ ﻧﻘـﺸﻪ ... ﺑﺎرش. ﻫـﺎي ﺟـﻮ ﺑـﻪ
ﻋﻠـﺖ ﺗﺒﺨﯿـﺮ. و ﺗﻌـﺮق از ﺳـﻄﺢ زﻣـﯿﻦ. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . در واﻗﻊ ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﺗﻌـﺮق ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﮐﻨﻨـﺪ.

دریافت تحليل مکاني دما، بارش و تبخير و تعرق در ايستگاه هاي سازمان ...

دانلود فایل با مشخصات و عنوان تحليل. ... تحليل مکاني دما، بارش وتبخير وتعرق در
ايستگاه هاي سازمان هواشناسي و اقليم شناسي ... در اين مطالعه كه در استان تهران صورت
گرفته، از عوامل اقليمي: بارش طول فصل ... جهت تهيه نقشه هاي اقليمي روش هاي معين
وزمين آماري مورد بررسي قرار گرفتند. .... بررسی تأثير اقتصادي مسجد جامع بر شهر
يزد.

طبقات اقلیمی، بارش، دما، تبخیر، ایستگاهای ... - شناخت اقلیم

لینک ادارات استان ... دانلود لایه های SHP اقلیمی سراسر کشور (طبقات اقلیمی، بارش،
دما، تبخیر، ایستگاهای ... پراکندگی ایستگاه های سینوپتیک و اقلیم شناسی و
باران سنجی جهت دانلود قرار داده شده است. همگی این لایه ها، از نوع SHP بوده و در نرم
افزار ARC GIS و ARC VIEW و برنامه های ... نقشه بالا به سلیقه نگارنده طبقه بندی
شده است.

شیپ فایل ایستگاه های باران سنجی استان کهگیلویه و - دانلود رایگان

اختصاصی از ژیکو نقشه gis داده های اقلیمی استان ایلام(دما، بارش، تبخیر، اقلیم و . ...
ها مراتع کشور) لایه پراکندگی ایستگاه های بارانسنجی(کلیه ایستگاه های باران

دانلود نقشه GIS داده‌های اقلیمی استان لرستان(دما، بارش، تبخیر، اقلیم و ...

دانلود نقشه gis داده‌های اقلیمی دما بارش تبخیر گیاهی استان اسان جنوبی . ... مرکز
خراسان جنوبی عصر روز gis داده‌های اقلیمی استان یزد دما بارش تبخیر اقلیم ... سنجش

ﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي آن ﺄ اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن و ﺗ ي ﻪ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣ - فصلنامه جغرافیا و توسعه

9 فوریه 2015 ... ﻛﻨﺪال وﺿﻌﻴﺖ روﻧﺪ ﻳﺎﺧﺘﻪ. اي ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ . ﺳﭙﺲ ﺑـﺎ ﻧـﺮم. اﻓـﺰار. GIS. ﻧﻘﺸﻪ. ي ﭘﻬﻨﻪ. ﺑﻨﺪي روﻧﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮﻣﺎه
ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري ﻓﻌﺎﻟﻴ ﺖ ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﺑـﺮ ﺗﻐﻴﻴـﺮ.. اﻗﻠـﻴﻢ اﺳـﺘﺎن ﻛﺮﻣـﺎن از. داده. ﻫﺎي ﺷﺪ
ت ﺗﺎﺑﺶ ﻛﻠﻲ .... زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻗﻠﻴﻤـﻲ دﻣـﺎ و ﺑـﺎرش .... دﻣﺎ،. ﺑﺎرش و ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﺗﻌﺮّق
ﭘﺘﺎﻧﺴـﻴﻞ در. ّ. ﺑﺨـﺶ ... ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ، ﻃـﺒﺲ، ﻳـﺰد، ﺷـﻴﺮاز، ﺑﻨـﺪرﻋﺒﺎس. ) از ﺳـﺎزﻣﺎن.

دانلود نقشه GIS معابر شهر یزد - دانلود رایگان

دانلود رایگان در این بخش شیپ‌فایل GIS کامل معابر شهر یزد برای دانلود قرار داده ... /
post-74901/دانلود-نقشه-GIS-داده‌های-اقلیمی-استان-یزد-دما،-بارش،-تبخیر،-اقلیم-و-

پیش بینی و ارزیابی تغییر اقلیم با تاکید بر سیستم اطلاعات ...

2 ا کتبر 2018 ... تغییر اقلیم به عنوان یک پدیده جهانی مورد قبول قرار گرفته است و لزوم توجه ... برای
استان کرمانشاه مورد مطالعه قرارداده ایم ،که با وارد کردن داده ها و انجام ... سیستم اطلاعات
جغرافیایی (gis) نقشه پیش بینی دماو بارش برای دوره های ... In the present study, the
effect of the phenomenon of climate change (temperature and ...

بانک اشتراک گذاری جغرافیا - دانلود لایه های اطلاعاتی

بانک اشتراک گذاری جغرافیا - دانلود لایه های اطلاعاتی - بیایید با کمک یک یوتیوب
... اطلاعات جغرافیایی (ورودیهای سنجش از دور 88) · نقشه برداری، سنجش از دور، GIS، ....
ایستگاه های سینوپتیک، اقلیم شناسی و باران سنجی کل کشور (2008 تا 2010) ·
لایه ..... دانلود لایه های SHP اقلیمی سراسر کشور (طبقات اقلیمی، بارش، دما، تبخیر،
...

دانلود داده های پرکاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مهندسی آب - GIS ...

تنوع اقلیمی, پلیگونی, 1381, دانلود. ایستگاه های اقلیم شناسی, نقطه ای, 259, دانلود
... هم تبخیر, خطی, 428, دانلود ... استان و شهرستان, پلیگونی, 1008, دانلود ... خطوط هم
دما, خطی, 601, دانلود ... نقشه یا لایه مدل رقومی ارتفاعی (DEM = Digital Elevation
Model) در واقع یک نقشه نمایشگر .... آمار آنلاين-مقايسه اي بارش در حوضه هاي اصلي
کشور.

1194 K - زراعت دیم ایران - سازمان تحقیقات

ﺑﻨﺪي اﮔﺮوﮐﻠﯿﻤﺎي اﯾﺮان ﺑﺎ روش ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ، اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮي ﮔﻮﯾﺎ از ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪي اﻗﻠﯿﻢ در ﺗﻮﻟﯿﺪات ... GIS. وارد ﺷﺪﻧﺪ
. ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﺗﻌﺮق ﻣﻄﻠﻖ. (ETP). از داده. ﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﻤﻊ. آوري، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺒﻠﯽ اﺿﺎﻓﻪ. ﺷﺪ .....
ﻧﻘﺸﻪ. ﻫﺎي. ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ و ﺑﺎ. ارزش ﻫﻢ. دﻣﺎ، ﻫﻢ. ﺑﺎران، ﻫﻢ. ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﻫﻢ ﺷﺮاﯾﻂ. دﯾﮕﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت
.... ﮔﺮم. (. ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر و ﺑﺮﺧﯽ. ﻗﺴﻤﺖ. ﻫﺎي اﺳﺘﺎن. ﻫﺎي اﺻﻔﻬﺎن، ﯾﺰد، ﮐﺮﻣﺎن و ﺳﯿ ...

نواحی بارشی استان کردستان - نیوار

برای ناحیه‌بندی بارشی استان کردستان از داده‌های ماهانه 28 ایستگاه همدیدی و
باران‌سنجی ... از نظر اقلیم شناسی تمامی مناطق اقلیمی دنیا در معرض خطر وقوع
خشکسالی ... در روش طشتک تبخیر مقدار تبخیر و تعرق مرجع (ETo) با
ضرب کردن ... 4 نقشه با استفاده از GIS و به روش منحنی‌های هم ارزش برای فراسنج‌های
جوی دما، بارش، ...

دانلود نقشه GIS داده‌های اقلیمی استان قزوین(دما، بارش، تبخیر، اقلیم و ...

دانلود نقشه GIS داده‌های اقلیمی استان تهران(دما، بارش، تبخیر، اقلیم و ... در این بخش
نقشه GIS .... نقشه محدوده بياباني استان يزد از نظر ميزان تبخير سالانه نموديم، از .

نواحی بارشی استان کردستان - نیوار

برای ناحیه‌بندی بارشی استان کردستان از داده‌های ماهانه 28 ایستگاه همدیدی و
باران‌سنجی ... از نظر اقلیم شناسی تمامی مناطق اقلیمی دنیا در معرض خطر وقوع
خشکسالی ... در روش طشتک تبخیر مقدار تبخیر و تعرق مرجع (ETo) با
ضرب کردن ... 4 نقشه با استفاده از GIS و به روش منحنی‌های هم ارزش برای فراسنج‌های
جوی دما، بارش، ...

پیش بینی و ارزیابی تغییر اقلیم با تاکید بر سیستم اطلاعات ...

2 ا کتبر 2018 ... تغییر اقلیم به عنوان یک پدیده جهانی مورد قبول قرار گرفته است و لزوم توجه ... برای
استان کرمانشاه مورد مطالعه قرارداده ایم ،که با وارد کردن داده ها و انجام ... سیستم اطلاعات
جغرافیایی (gis) نقشه پیش بینی دماو بارش برای دوره های ... In the present study, the
effect of the phenomenon of climate change (temperature and ...

2- Poormohamadi - دانشگاه یزد

16 ژوئن 2010 ... و ﺣﺘﯽ ﺑﺮ روي ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ ... ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﺗﻌﺮق. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . ﮐﻤﺒـﻮد داده. ﻫـﺎي اﻧـﺪازه. ﮔﯿـﺮي ﺷـﺪه. اﻗﻠﯿﻤﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺧﺸﮏ و ﻧﯿ ... آوري داده. ﻫﺎي. ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ، ﮐﻤﯿﻨﻪ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﻣﺎ. در اﺳﺘﺎن ﯾﺰد و. ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ. اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎ ﺑـﺎ ...
ﻧﻘﺸﻪ. ﻫﺎي ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮاي ﮐﻞ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﯽ ﺗﻬﯿـﻪ ﺷـﺪ . ﺑـﺎ ﺗﻬﯿـﻪ ﻧﻘـﺸﻪ ... ﺑﺎرش. ﻫـﺎي ﺟـﻮ ﺑـﻪ
ﻋﻠـﺖ ﺗﺒﺨﯿـﺮ. و ﺗﻌـﺮق از ﺳـﻄﺢ زﻣـﯿﻦ. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . در واﻗﻊ ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﺗﻌـﺮق ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﮐﻨﻨـﺪ.

Modeling and Risk Mapping of Forest Fires using Remote Sensing ...

27 فوریه 2016 ... ﻧﻘﺸﻪ. ﺧﻄﺮ. آﺗﺶ. ﺳﻮزي. ﺟﻨﮕﻞ. ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده. از. GIS. (. ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت. ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ. ) در. ﺟﻨﮕـﻞ. ﻫـﺎي. اﺳـﺘﺎن
.... ﻣﺘﺮ اﺳـﺖ . اﻗﻠـﯿﻢ ﻣﻨﻄﻘـﻪ در ﺳﯿﺴـ. ﺘﻢ. دوﻣﺎرﺗﻦ ﻧﯿﻤﻪ. ﺧﺸﮏ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪه. اﺳﺖ . (. 15. ) داده. ﻫــﺎي ﻣــﻮرد
اﺳــﺘﻔﺎده در اﯾــﻦ ... ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ، داده. ﻫﺎي اﻗﻠﯿﻤـﯽ. دﻣـﺎ و ﺑـﺎرش. در ﺳﺎل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑـﺎ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ اداره
ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳـﯽ اﺳـﺘﺎن ﯾـﺰد، ..... ﻧﺴﺒﯽ و ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﺗﻌﺮق ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮاي ﮔﺴﺘﺮش آﺗﺶ. ﺳ ...

دانلود مجموعه کامل نقشه های GIS اقلیمی و آب و هوا شناسی استان فارس ...

این مجموعه از 9 لایه GIS شامل لایه GIS طبقات اقلیمی، لایه خطوط هم بارش، لایه
کلیماتولوژی، لایه خطوط هم دما، لایه خطوط تبخیر و تعرق و دو لایه ... دانلود لایه
shapefile مرز استان یزد .... دانلود نقشه GIS داده‌های اقلیمی استان لرستان(دما، بارش،
تبخیر، اقلیم و .

شیپ فایل ایستگاه های باران سنجی استان کهگیلویه و - دانلود رایگان

اختصاصی از ژیکو نقشه gis داده های اقلیمی استان ایلام(دما، بارش، تبخیر، اقلیم و . ...
ها مراتع کشور) لایه پراکندگی ایستگاه های بارانسنجی(کلیه ایستگاه های باران

دانلود تحقیق طراحي دودكش (Stack Design)

دانلود تحقیق طراحي دودكش (Stack Design)

پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی اسفندیار سعادت

پاورپوینت در مورد پاسارگاد -22 اسلاید

تحقیق درمورد منبع تغذیه

فایل های efs-cert و nv برای sm-j100f

ترومای قفسه سینه Chest trauma

لایه وکتوری ایندکس نقشه های 25000 ، 50000 ، 250000 ، 100000 ، تصاویر IRS همراه با ایندکس DEM ایران

دانلود تحقیق انواع جمله وکلمه در زبان انگلیسی

دانلود لایه های رقومی استان اردبیل (در فرمت شیپ –Shp)