دانلود فایل


دانلود مقاله کامل درباره اعتياد - دانلود فایلدانلود فایل دانلود مقاله کامل درباره اعتیاد

دانلود فایل دانلود مقاله کامل درباره اعتياد

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :56

بخشی از متن مقاله
چكيده
زمينه: گستردگي اعتياد و عواقب اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و رواني آن و اختلال عملكرد جنسي به عنوان یکی از شایعترین اختلالات رواني همراه با اعتياد لزوم شناخت بيشتر اين عوارض را ضروري مي سازد.
هدف:اين مطالعه به منظور مقايسه فراواني انواع اختلالات جنسي در معتادان به مواد مخدر قبل و بعد از سم زدايي انجام شد.
مواد و روشها:مطالعه توصيفي – تحليلي است که در شهر زاهدان در کلینیک ترک اعتیاد بهاران ٬ لقمان و سازمان بهزیستی در سال 87-86 انجام شد. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه بود. اين پرسشنامه ها براي 150 نفر معتاد به روش مصاحبه در صورت تمایل بیمار برای ورود به مطالعه تكميل شد. هر پرسشنامه شامل دو قسمت: اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه اختلالات عملکرد جنسی می باشد. در اين مطالعه هر فرد يكبار قبل و يكبار بعد از سم زدايي (كه يك ماه بعد از نوبت اول بود) مورد مصاحبه قرار گرفت.
طرح تحقيقاتي در طول حدود 15 ماه انجام شد. در نهايت اطلاعات بدست آمده را با آزمون square chi –با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار دادیم.
يافته ها:از 150 نفر مورد مطالعه 84 نفر (56%) هنگام مصرف مواد مخدر اختلالات عملكرد جنسي را ذكر كردند كه اين ميزان بعد از سم زدايي به 6/45% رسيد.
به تفكيك هم قبل از ترك مواد كاهش ميل جنسي (36%)، انزال زودرس (3/26%)، ناتوانی جنسی (10%) و اختلال ارگاسمي 3/3% شيوع داشت و بعد از سم زدايي هم شيوع كاهش ميل جنسي 14%، انزال زودرس 6/34%، ناتوانی جنسی 3/7% و اختلال ارگاسمي 2% بود.
نتيجه گيري:با توجه به نتایج فوق به نظر می رسد که معتادان قبل و بعد از درمان سم زدایی مشکلات نسبتأ زیادی در زمینه عملکرد جنسی دارند که لازم است در درمان روانشناختی و دارویی این افراد به این مسأله نیز توجه شود.
عنوان فارسي:
مقايسه فراواني اختلالات عملكرد جنسي قبل و بعد از سم زدايي در معتادان مرد مراجعه كننده به كلينيک های ترك اعتياد زاهدان در سال 87-86 .
2ـ1ـ عنوان انگليسي:
The comparison of sexual disorder before and after detoxification in men addicts.
3ـ مقدمه و معرفي طرح:
اصطلاح عملكرد جنسي شامل درك زن يا مرد بودن و همه افكار واحساسات و رفتارهاي مربوط به ارضاء جنسي و توليد مثل مي باشد و اين عملكرد از نظر DSM – IV – TR به چهار مرحله تقسيم مي شود: ميل جنسي يا Desire، انگيزش يا Excitement، ارگاسم و فرونشيني Resolution. هر مرحله داراي خصوصياتي مي باشد ميل جنسي با خيال پردازي هاي جنسي و ميل به برقرار كردن روابط جنسي مشخص مي شود.
در مرحله تحريك، حسن ذهني لذت جنسي و تغيرات فيزيولوژيك همراه آن وجود دارد.
ارگاسم اوج لذت جنسي است كه بارها شدن تنش جنسي و انقباض ريتميك عضلات پرنيه اي همراه مي باشد. و فرونشيني شامل احساس آرميدگي عمومي، خوشي و آرميدگي عضلاني مي باشد. اختلال در هر يك از مراحل فوق را، اختلال عملكرد جنسي مي نامند.
در بين افرادي كه با تشخيص اختلال عملكرد جنسي تحت درمان هستند، شيوع اختلال ميل جنسي 20% اختلال انگيزش جنسي 33% و اختلال در ارگاسم 30% در خانم ها و 5% در آقايان است.(1)
اعتياد به معناي هرگونه سوء مصرف مواد افيوني است كه با تخريب قابل ملاحظه باليني يا ناراحتي در يك دوره 12 ماهه همراه مي باشد.(2)
شيوع اعتياد به مواد مخدر درجامعه بر اساس گزارشات غير رسمي 6ـ3% مي باشد.(3)
اعتياد به مواد مخدر مي تواند باعث اختلالات جسماني و رواني شايعي در افراد معتاد شود كه شيوع كلي اختلالات رواني در معتادان 3/91 درصد گزارش شده است و شامل اختلال كنش جنسي (با شيوع 7/68درصد)، اختلال خواب(3/59درصد)، اختلالات سايكوتيك، اختلالات خلقي، اختلالات اضطرابي و اختلالات شخصيتي مي باشد و از اين ميان اختلال كنش جنسي با شيوع 7/68 درصدي شايعترين اختلال رواني ذكر شده است.(1 و4)
شايعترين مواد مخدري كه مورد سوء مصرف قرار مي گيرند، هروئين، مورفين، حشيش، كوكائين و متادون مي باشد.(1) در ممالك پيشرفته هروئين با شيوع 1 درصدي در طول عمر و در ايران، ترياك بيشترين سوء مصرف را دارند.(1و 4)
مصرف هر ماده اي از جمله مواد مخدر كه باعث كاهش سطح تستوسترون پلاسما شود، مي تواند باعث ايجاد اختلالات جنسي مختلفي در افراد گردد.(1و5و6)
از طرف ديگر اختلالاتي مثل اختلال در نعوظ يا Erection و انزال زودرس يا Pre mature Ejaculation در برخي موارد عامل شروع مصرف مواد مخدر ذكر شده اند.(7و 8)
به طور مثال: در اثر مصرف مواد مخدر شيوع اختلال نعوظي 3/20 درصد و انزال زودرس 1/2 درصد ميباشد.(7) درصورتيكه شيوع اختلال نعوظي در جمعيت عادي 20ـ10 درصد و يا انزال زودرس 40ـ30 درصد ذكر شده است.(1)
جمع بندي و بيان علت اصلي اجراي طرح:
پس با توجه به شيوع بالاي سوء مصرف مواد مخدر در جامعه و اختلالات جنسي ناشي از آن به عنوان یکی از شايعترين اختلالات رواني ايجاد شده به نظر مي رسد بررسي شيوع كلي و انواع


اختلالات جنسي در معتادان و نيز بررسي ارتباط بين اين اختلالات با نوع ماده مصرفي، طول مدت مصرف، روش مصرف و نيز اثر ترك اعتياد در بهبود هر يك از اختلالات يك امر ضروري مي باشد
واژه هاي كليدي:
وابستگی به مواد مخدر ـ اختلالات عملكرد جنسي ـ detoxification (سم زدايي)
1ـ2ـ هدف كلي طرح:
مقايسه فراواني اختلالات عملكرد جنسي قبل و بعد از ترك اعتياد در معتادان مرد مراجعه كننده به كلينيك ترك اعتياد.
2ـ2ـ اهداف ويژه:
1ـ تعيين فراواني انواع اختلالات جنسي قبل از ترك اعتياد در معتادان مرد مراجعه كننده به كلينيك ترك اعتياد.
2ـ تعيين فراواني انواع اختلالات جنسي بعد از ترك اعتياد درمعتادان مرد مراجعه كننده به كلينيك ترك اعتياد.
3ـ تعيين فراواني انواع اختلالات جنسي بر حسب نوع ماده مصرفي در معتادان مرد مراجعه كننده به كلينيك ترك اعتياد.
4ـ تعيين فراواني انواع اختلالات جنسي بر اساس الگوي مصرف مواد مخدر در معتادان مرد مراجعه كننده به كلينيك ترك اعتياد.
5ـ مقايسه فراواني اختلالات جنسي قبل و بعد از ترك اعتياد در معتادان مرد مراجعه كننده به كلينيك ترك اعتياد.
6ـ مقايسه فراواني اختلالات جنسي بر حسب الگوهاي مصرف مواد در معتادان مرد مراجعه كننده به كلينيك ترك اعتياد.
7ـ مقايسه فراواني اختلالات جنسي بر اساس نوع ماده مصرفي در معتادان مرد مراجعه كننده به كلينيك ترك اعتياد.
8ـ مقايسه فراواني اختلالات جنسي بر حسب طول مدت اعتياد در معتادان مرد مراجعه كننده به كلينيك ترك اعتياد.
3ـ2ـ سئوالات:
1ـ فراواني انواع اختلالات جنسي قبل از ترك اعتياد در معتادان مرد مراجعه كننده به كلينيك ترك اعتياد چقدر است؟
2ـ فراواني انواع اختلالات جنسي بعد از ترك اعتياد در معتادان مرد مراجعه كننده به كلينيك ترك اعتياد چقدر است؟
3ـ فراواني انواع اختلالات جنسي بر حسب نوع ماده مصرفي در معتادان مرد مراجعه كننده به كلينيك ترك اعتياد چقدر است؟
4ـ فراواني انواع اختلالات جنسي بر اساس الگوي مصرف مواد در معتادان مراجعه كننده به كلينيك ترك اعتياد چقدر است؟
5ـ آيا فراواني اختلالات جنسي قبل و بعد از ترك اعتياد در معتادان مرد مراجعه كننده به كلينيك ترك اعتياد تفاوت دارد؟
6ـ آيا فراواني اختلالات جنسي بر اساس الگوي مصرف مواد مخدر در معتادان مرد مراجعه كننده به كلينيك ترك اعتياد تفاوت دارد؟
7ـ آيا فراواني اختلالات جنسي بر اساس نوع ماده مصرفي در معتادان مرد مراجعه كننده به كلينيك ترك اعتياد تفاوت دارد؟
8ـ آيا فراواني اختلالات جنسي بر حسب طول مدت اعتياد در معتادان مرد مراجعه كننده به كلينيك ترك اعتياد تفاوت دارد؟

منابع:
  1. Sadock BJ ,Sadock VA, Synopsis of psychiatry, 8th ed .lippinicott , williams & wilkines. 2003: 692-729
  2. Jerome H, Jaffe E. Opioid related disorder. In: Sadock BJ,virginia A. Comprehensive textbook of psychiatry, 10th ed. lippinicott , williams & wilkines. 2004: 1265-1290
3- بخشاني نور محمد، راهنماي عملي پيشگيري و درمان اعتياد مدل رفتاري ـ شناختي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 1381 ـ ص 26
  1. شكيبايي فرشته، حيدري عبدالرضا. اختلالات رواني شايع در افراد وابسته به ترياك و مشتقات. مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني قزوين، شماره 15، پائيز 1379، 99-95
  2. Bliesener N, Albrechts, shwager A, Weckbecker K, Lichter mann D, kling muller D. Plasma Testostrone and sexual function in men receiving Buprenorphine Maintenance for opioid dependence. J clin Endocrinol metab. 2005. Jan; 20(1): 203 –6. Available from: URL: www.ncbi.hlm.nih.gov
  3. Mirin SM, Meyer RE, Mendelson JH, Ellinghoe J. Opiate use and sexual function. AM J psychiatry. 1980 Aug: 137(8): 909-15. Available from: URL: www.ncbi.hlm.nih.gov
  4. La pera G, Fanco Giannotti C, Taggi F, macchia T. Prevalence of sexual disorders in those young males who later become drug abusers. J sex marital Ther . 2003 mar Apr: 29(2) : 149-56. Available from: URL: www.ncbi.hlm.nih.gov

  1. Johnson SD, phelps DL, cottler LB. The association of sexual dysfunction and substance use amoung a community epide miological sample. Arch sex Behar. 2004 Feb; 33(1):55-63. Available from: URL: www.ncbi.hlm.nih.gov
9- Wilson B. The effect of drugs on male sexual function and fertility. Nurse pract. 1991 sep; 16(9): 12-7, 21-4.
10- لشكري پور كبري، سجادي عليرضا، بخشاني نورمحمد. بررسی ویژگی های جمعیت شناختی و مشکلات جنسی مردان تحت درمان با متادون نگهدارنده . ویژه نامه چهارمین کنگره سراسری اعتیاد، اردیبهشت 87، ص ٤٦
11- Brown R, Balousek S, Muridt M, Fleming M. Methadone Maintenance and male Sexual dysfunction. J Addict Dis. 2005; 24(2): 91- 106.
12- Hallinan R, Byrne A, Agho K, Mc Mahon C, Tynan P, Attia J. Erectile dysfunction in men receiving Methadone and Buprenorphine Maintenance treatment. J sex Med 2008; 5:684-692.
13- Hanbury R, Cohen M, stimmel B. Adequacy of sexual performance in men maintained on methadone. Am J Drug Alcohol Abuse. 1977;4(1):13-20.
14- مهرابي فريدون، احسان منش مجتبي، كريمي عيسي. ويژگي هاي جمعيت شناختي و مشكلات جنسي مردان مبتلا به ناتواني جنسي. مجله دانشگاه علوم پزشكي تهران،شماره ٬٢پائیز ٨٢.
متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.
دانلود فایلاعتیاد


دانلود تحقیق درمورد اعتیاد


مقاله درباره اعتیادمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقالات ISI اعتیاد : 2425 مقاله isi انگلیسی + ترجمه فارسی

دانلود مقالات isi انگلیسی درباره اعتیاد با ترجمه فارسی - مقالات الزویر ساینس
دایرکت Science ... دانلود متن کامل مقاله ISI 5 صفحه سال انتشار : 2018 سفارش ترجمه
.

مقاله: تحقیق پایلوت درباره قطع سیگار در یک اجتماع ریکاوری از ...

16 ژانويه 2016 ... چاپ مقاله دوم با محوریت تحقیق انجام شده درباره استفاده از متدDST در ... تلاش برای
قطع سیگار در مراحل ابتدایی ریکاوری از اعتیاد های دیگر ..... Accessed February 23
, 2015 at http://www.legacyforhealth.org/content/download/6170/ ...

دانلود پایان نامه درباره اعتیاد، معتاد، مخدر، روانی، اجتماعی – مرجع دانلود ...

دانلود پایان نامه درباره اعتیاد، معتاد، مخدر، روانی، اجتماعی ... جستجو برای: جستجو …
ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل.

دوستان ناباب و اعتیاد نوجوانان - فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد

هدف این تحقیق شناخت تأثیر دوستان ناباب بر اعتیاد نوجوانان است. این تحقیق از ...
Download citation: BibTeX | RIS ... متن کامل [DOC 341 kb] (۵۷۶۵ دریافت). نوع
مطالعه: ... ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما: CAPTCHA
...

تحقیق در مورد اعتیاد به مواد مخدر - سایت تدریس ایران - teach98

تحقیق در مورد اعتیاد به مواد مخدر مقدمه: با تغییر تدریجی شیوه زندگی بدنبال ...
همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد ...

روزنامه رسالت86/8/6: اعتياد/ آسيب ها و راهکارها - Magiran

28 ا کتبر 2007 ... مسئله اعتياد در جهان امروز از مسائل مهم اجتماعي است که در بيشتر کشورها .... با
شناخت و اخلاص کامل حاصل آيد آنگاه پديده شومي به نام اعتياد هرگز ره به ...

سایت مسلمان | مسلمان مرجع دانلود رایگان صوت، فیلم و مطالب ناب اسلامی

جدیدترین و بروزترین کلیپ های ویدیویی و داغ فضای مجازی را در سایت مسلمان
ببینید, احکام و عقاید، معارف ناب اسلامی, سبک زندگی اسلامی, مسلمان واقعی، کتاب ...

دوستان ناباب و اعتیاد نوجوانان - فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد

هدف این تحقیق شناخت تأثیر دوستان ناباب بر اعتیاد نوجوانان است. این تحقیق از ...
Download citation: BibTeX | RIS ... متن کامل [DOC 341 kb] (۵۷۶۵ دریافت). نوع
مطالعه: ... ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما: CAPTCHA
...

تحقیق اعتیاد | 47331 - kana-shop

13 مه 2018 ... ادامه و دانلود. دانلود تحقیق با موضوع اعتیاد، در قالب word و در 25 صفحه، قابل
ویرایش. بخشی از ابتدای تحقیق: تحقیق و پژوهش برای آگاهی و شناخت ...

دانلود تحقیق کامل درباره اعتیاد ، مسئله اجتماعی مهم در میان دانشجویان ...

,اعتیاد,,,مسله,اجتماعی,مهم,در,میان,دانشجویان,17,صاعتیاد,,مسله,اجتماعی,مهم,در,میان,
دانشجویان,دانلود تحقیق کامل درباره اعتیاد , مسله اجتماعی مهم مربوط به دسته بندی
علوم ...

دانلود تحقیق آماری در مورد اعتیاد – گردو فایل

8 مه 2017 ... اعتیاد به عنوان یك مشكل، همیشه دامنگیر بوده و هست چرا كه به عنوان یك معضل دامنگیر
انسان ها در جوامع مختلف بوده و به موازات افزایش دانش انسان، اعتیاد ...

دوستان ناباب و اعتیاد نوجوانان - فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد

هدف این تحقیق شناخت تأثیر دوستان ناباب بر اعتیاد نوجوانان است. این تحقیق از ...
Download citation: BibTeX | RIS ... متن کامل [DOC 341 kb] (۵۷۶۵ دریافت). نوع
مطالعه: ... ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما: CAPTCHA
...

تحقیق در مورد درمان روانشناختی اعتیاد - دانلود رایگان

دانلود رایگان تحقیق در مورد درمان روانشناختی اعتیاد.

مقاله در مورد اعتیاد - وزارت صحت عامه

مقاله در مورد اعتیاد. مقاله ها در مورد اعتیاد مواد مخدر و شیویه نقطه گذاری. نشانه گذاری یا
نقطه گذاری چیست_______________________ · اعتیاد بزرگترین دشمن هستی ...

تحقیق در مورد اعتياددانلود تحقیق

11 مه 2018 ... مقاله کامل بعد از پرداخت وجه. لینک پرداخت و دانلود در “پایین مطلب”. فرمت فایل:
word (قابل ویرایش و آماده پرینت). تعداد صفحات: ۳۳. مقدمه : در بررسي ...

عکس های خانوادگی علی صادقی ، همسر و فرزندانش + بیوگرافی کامل

نمکستان » در این پست بیوگرافی کامل و عکس های علی صادقی بازیگر خوب .... این
فیلم درباره موجودی فضایی است که بنا بر مشکلاتی که وی ناخواسته درگیر آن، به ...

مقاله درمورد بررسي علل خانوادگي اعتياد جوانان منطقه مراوه تپه|یار فایل

15 ا کتبر 2017 ... خرید مقاله درمورد بررسي علل خانوادگي اعتياد جوانان منطقه مراوه تپه آیا در این پیج از
وبسایت لیست مقالات پیرامون مقاله ... نمایش توضیح کامل+دانلود.

مقالات آموزنده - مقاله ی بررسی اثرات اعتياد وروشهاي ترك آن

اعتياد يك مسئله بزرگ بهداشتي وبلايي اجتماعي وداراي جنبه هاي متعدد اقتصادي ،
سياسي ،فرهنگي،رواني ،اخلاقي وحقوقي است . از اينرو آگاهي خانواده ها درباره سرانجام ...

دانلود تحقیق کامل درباره اعتياد ايدز و هپاتيت در زندان 16 ص – ادمین ...

,اعتیاد,ایدز,و,هپاتیت,در,زندان,16,صاعتیاد,ایدز,و,هپاتیت,در,زندان,دانلود تحقیق کامل
درباره اعتیاد ایدز و هپاتیت در زندان 16 ص مربوط به دسته بندی علوم انسانی

دانلود مقاله کامل درباره عوامل گرايش جوانان به اعتياد – سابجکت پروژه

عوامل گرایش جوانان به اعتیاد,دانلود تحقیق درمورد عوامل گرایش جوانان به اعتیاد,مقاله
درباره عوامل گرایش جوانان به اعتیاد, در دسته بندی علوم انسانی بازدید کننده عزیز ...

دانلود مقاله کامل درباره اعتياد ، علل ، درمان و پيشگيري – ستاره شناسی ...

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت
) تعداد صفحه :22 بخشی از متن مقاله خلاصه اعتياد از مسائل اساسي انسان امروزي ...

اکسپت مقاله - آیا می توان مقاله سابمیت شده را کنسل کرد؟ | موسسه آرمان

6 روز پیش ... بازپس گیری مقاله یا Withdraw Paper حالتی است که در آن نویسنده مقاله، ...
بنابراین، تازمانیکه مقاله را کامل از فرآیند یک مجله خارج نکرده‌اید آن را به ...

تحقیق درمورد: اعتیاد - دانلود رایگان

تحقیق درمورد: اعتیاد - دانلود رایگان. دانلود رایگان اعتیاد عبارت است از وابستگی
به عوامل یا موادی که تکرارمصرف آنها با کم و کیف مشخص و در زمان معین از دیدگاه ...

تحقیق کامل درباره مواد مخدر و اعتیاد - سایت علمی و پژوهشی آسمان

تحقیق کامل درباره مواد مخدر و اعتیاد , تحقیق کامل درباره مواد مخدر و اعتیاد ,سایت
علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی , گزارش تخصصی.

مقاله درباره اعتياد به اينترنت كاملدانلود

,اعتیاد,به,اینترنت,کاملواژگان,کلیدی ,تکنولوژی,های,نوین,,اینترنت,,مشارکت,
سیاسی,,جوانان,مقاله درباره اعتیاد به اینترنت کامل در دسته بندی علوم انسانی

تحقیق در مورد حشیش - دانلود رایگان

دانلود رایگان تحقیق در مورد حشیش لینک پرداخت و دانلود پایین مطلب فرمت فایل ...
نقش گروه همسالان در تحريك و تشويق فرد به اعتياد و انحراف چه اندازه است نابساماني ...

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﭼﻜﻴﺪﻩ:

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ. ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻋﻨﺎﻳﺘﻲ - ﻏﻼﻣﻌﺒﺎﺱ ﺷﻜﺎﺭﻯ - ﺭﺿﺎ
ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﻰ - ... ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ(Snir & Zohar, 2008) ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ، ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻰ
ﺭﻭﺩ.

عصر ايران

هر روز 50 هزار تومان جریمه می شوید / همه چیز درباره معاینه فنی که باید بدانید. برای
اعلام آخرین وضعیت شلوغی و یا خلوت بودن مراکز رانندگان می توانند عدد 1 را به شماره
...

مقاله درمورد بررسي علل خانوادگي اعتياد جوانان منطقه مراوه تپه|یار فایل

15 ا کتبر 2017 ... خرید مقاله درمورد بررسي علل خانوادگي اعتياد جوانان منطقه مراوه تپه آیا در این پیج از
وبسایت لیست مقالات پیرامون مقاله ... نمایش توضیح کامل+دانلود.

بررسی دیدگاه کارشناسان ترک اعتیاد و معتادان خودمعرف مراجعه‌کننده به

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ. ، ﺗﻴﺮ،. ۱۳۹۲ ،۳۰۸-۲۹۹. ﺑﺮرﺳﯽ. دﯾﺪﮔﺎه. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺮك اﻋﺘﯿﺎد و ﻣﻌﺘﺎدان ﺧﻮدﻣﻌﺮف ﻣﺮاﺟﻌﻪ.
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ. ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮك ... ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮك اﻋﺘﯿﺎد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ... ﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ...... Referring to Withdrawal Centers About Etiology of Re-Addiction in.

تحقیق درباره ی اعتیاد - کافه لینک

اما همین گرایش موقت موجب اعتیاد می گردد و یک عمر بدبختی و پشیمانی را در پی می
آورد. ... لینک دانلود فایل اعتیاد pdf ... مطلب بعدی تحقیق درباره ی اُفت تحصیلی ...

دانلود پرسشنامه مجانی اعتیاد مواد مخدر - a00b.com

22 ا کتبر 2015 ... دانلود پرسشنامه مجانی اعتیاد مواد مخدر. صفحه اصلی /; بخش مقالات و اخبار. پرسشنامه
اعتیاد به مواد مخدر. توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق ...

دانلود مقاله کامل درباره اعتياد ، علل ، درمان و پيشگيري – ستاره شناسی ...

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت
) تعداد صفحه :22 بخشی از متن مقاله خلاصه اعتياد از مسائل اساسي انسان امروزي ...

دانلود مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد اعتیاد

برای دانلود مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد اعتیادبه
آدرس ذیل مراجعه نمایید. https://goo.gl/yiLnhC.

دوستان ناباب و اعتیاد نوجوانان - فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد

هدف این تحقیق شناخت تأثیر دوستان ناباب بر اعتیاد نوجوانان است. این تحقیق از ...
Download citation: BibTeX | RIS ... متن کامل [DOC 341 kb] (۵۷۶۵ دریافت). نوع
مطالعه: ... ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما: CAPTCHA
...

دانلود پایان نامه راهکارهای پیشگیری از اعتیاد - پروژه دات کام

دانلود کاملا رایگان پایان نامه و روش تحقیق با عنوان پیشگیری از اعتیاد با فرمت ...
درمورد راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر جاجرم است. ...
قوانین ایران درباره اعتیاد ... دانلود آرشیو مقالات رشته روانشناسی با فرمت word

عوامل روان‌شناختی مستعدکننده اعتیاد در زنان: یک تحقیق کیفی - مجله ...

سابقه و هدف: اعتیاد زنان در کنار اعتیاد مردان رو به گسترش است ولی با این وجود اغلب
مطالعات اعتیاد در خصوص مردان و با رویکرد کمّی صورت گرفته است. از آن‌جا که ...
Download citation: ... ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک
شما:.

اعتياد به مواد مخدر - علت ها، آسيب ها و راهكارها (ویراست دوم) - آیات

3 ا کتبر 2014 ... اعتیاد به مواد مخدر – علت ها، آسیب ها و راهکارها (ویراست دوم). ارسال کننده: فاطمه کریمی
... معتادش را دارد، مفید است. دریافت فایل مقاله به صورت PDF.

تحقیق اعتیاد | 47331 - kana-shop

13 مه 2018 ... ادامه و دانلود. دانلود تحقیق با موضوع اعتیاد، در قالب word و در 25 صفحه، قابل
ویرایش. بخشی از ابتدای تحقیق: تحقیق و پژوهش برای آگاهی و شناخت ...

تحقیق در مورد اعتیاد به مواد مخدر - سایت تدریس ایران - teach98

تحقیق در مورد اعتیاد به مواد مخدر مقدمه: با تغییر تدریجی شیوه زندگی بدنبال ...
همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد ...

بنگ از هیچکس – مغز رپ

25 ا کتبر 2017 ... آهنگ بنگ از هیچکس همانطور که از نامش پیداست در مورد اعتیاد و افراد معتاد .... مانند
کارتون تام و جری، تام به معنی کامل و بزرگ، جری هم به معنای کوچک و ...

دانلود مقاله کامل درباره عوامل گرايش جوانان به اعتياد – سابجکت پروژه

عوامل گرایش جوانان به اعتیاد,دانلود تحقیق درمورد عوامل گرایش جوانان به اعتیاد,مقاله
درباره عوامل گرایش جوانان به اعتیاد, در دسته بندی علوم انسانی بازدید کننده عزیز ...

دانلود مقاله کامل درباره اعتیاد و راههای ترک آن – محتوا زمزمه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت
) تعداد صفحه :15 بخشی از متن مقاله فهرست: اعتیاد چیست؟ مواد مخدر علل و زمينه هاي ...

تحقیق در مورد بررسی علل اعتیاد به مواد مخدر و قرص های ... - دانلود رایگان

دانلود رایگان تحقیق در مورد بررسی علل اعتیاد به مواد مخدر و قرص های روانگردان 0503
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ...

مقاله درمورد بررسي علل خانوادگي اعتياد جوانان منطقه مراوه تپه|یار فایل

15 ا کتبر 2017 ... خرید مقاله درمورد بررسي علل خانوادگي اعتياد جوانان منطقه مراوه تپه آیا در این پیج از
وبسایت لیست مقالات پیرامون مقاله ... نمایش توضیح کامل+دانلود.

مطالعه جامعه شناختی اعتیاد به مواد مخدر در ایران - فصلنامه رفاه اجتماعی

طرح مسئله: مقاله حاضر به دنبال تبیین عوامل اجتماعی مؤثر بر تغییرات میزان جرایم
مواد مخدری در کشور می باشد؛ تا از این طریق بتواند سهم هر یک از متغیرهای مستقل را ...

تحقیق درمورد: اعتیاد - دانلود رایگان

تحقیق درمورد: اعتیاد - دانلود رایگان. دانلود رایگان اعتیاد عبارت است از وابستگی
به عوامل یا موادی که تکرارمصرف آنها با کم و کیف مشخص و در زمان معین از دیدگاه ...

دانلود تحقیق کامل درباره اعتياد ايدز و هپاتيت در زندان 16 ص – ادمین ...

,اعتیاد,ایدز,و,هپاتیت,در,زندان,16,صاعتیاد,ایدز,و,هپاتیت,در,زندان,دانلود تحقیق کامل
درباره اعتیاد ایدز و هپاتیت در زندان 16 ص مربوط به دسته بندی علوم انسانی

دانلود تحقیق کامل درباره اعتياد و ايدز و هپاتيت در زندان 14 ص – علاقه ...

,اعتیاد,و,ایدز,و,هپاتیت,در,زندان,14,صاعتیاد,و,ایدز,و,هپاتیت,در,زندان,دانلود تحقیق
کامل درباره اعتیاد و ایدز و هپاتیت در زندان 14 ص در دسته بندی علوم پزشکی

مقاله: تحقیق پایلوت درباره قطع سیگار در یک اجتماع ریکاوری از ...

16 ژانويه 2016 ... چاپ مقاله دوم با محوریت تحقیق انجام شده درباره استفاده از متدDST در ... تلاش برای
قطع سیگار در مراحل ابتدایی ریکاوری از اعتیاد های دیگر ..... Accessed February 23
, 2015 at http://www.legacyforhealth.org/content/download/6170/ ...

دانلود تحقیق کامل درباره اعتياد ايدز و هپاتيت در زندان 16 ص – ادمین ...

,اعتیاد,ایدز,و,هپاتیت,در,زندان,16,صاعتیاد,ایدز,و,هپاتیت,در,زندان,دانلود تحقیق کامل
درباره اعتیاد ایدز و هپاتیت در زندان 16 ص مربوط به دسته بندی علوم انسانی

دوستان ناباب و اعتیاد نوجوانان - فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد

هدف این تحقیق شناخت تأثیر دوستان ناباب بر اعتیاد نوجوانان است. این تحقیق از ...
Download citation: BibTeX | RIS ... متن کامل [DOC 341 kb] (۵۷۶۵ دریافت). نوع
مطالعه: ... ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما: CAPTCHA
...

مقاله درمورد بررسي علل خانوادگي اعتياد جوانان منطقه مراوه تپه|یار فایل

15 ا کتبر 2017 ... خرید مقاله درمورد بررسي علل خانوادگي اعتياد جوانان منطقه مراوه تپه آیا در این پیج از
وبسایت لیست مقالات پیرامون مقاله ... نمایش توضیح کامل+دانلود.

دوستان ناباب و اعتیاد نوجوانان - فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد

هدف این تحقیق شناخت تأثیر دوستان ناباب بر اعتیاد نوجوانان است. این تحقیق از ...
Download citation: BibTeX | RIS ... متن کامل [DOC 341 kb] (۵۷۶۵ دریافت). نوع
مطالعه: ... ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما: CAPTCHA
...

پاورپوینت تست ریاضی هشتم

تحقيق در مورد رشد اجتماعی و هویت نوجوان 

فیلم فارسی شطرنج اجتناب و ایجاد دامها در شروع بازی شطرنج استاد بزرگ رومن Avoiding and Creating Opening Traps

دانلودمقاله بررسي کامل واکاوی مبانی نظری افراط‌ گرایی فرمتdoc

اصول حسابداری 2- رشته حسابداری بازرگانی

آزمون کاردانی به کارشناسی 1390 رشته هوشبری

دانلود تحقیق زبان خصوصي

40 سوال رشته کارآفرینی آزمونهای کتبی فنی و حرفه ای

قرارداد فروش و نصب و راه اندازي آسانسور (قرارداد خام)

پاورپوینت دیرینه شناسی 2