دانلود فایل


مقاله در مورد فتوپريوديسم - دانلود فایلدانلود فایل مقاله در مورد فتوپریودیسم

دانلود فایل مقاله در مورد فتوپريوديسم لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*
فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد صفحه55

كنترل گلدهي
گذار[1] از مرحله رويشي به زايشي كاملاً مشخص است. در مرحله رويشي به طور مرتب برگ، ساقه و ريشه جديد مي سازد. آغاز گلدهي مستلزم بروز يك تغيير اساسي در الگوي تمايز جوانه انتهايي ساقه است كه منجر به ايجاد و توسعه اندام هاي گل ـ گاسبرگ، گلبرگ، پرچم و برچه ها مي شود. عليرغم اين پيچيدگي، گلدهي تمام گونه ها در پاسخ به عوامل داخلي و خارجي صورت مي گيرد كه نمو زايشي گياه را با شرايط محيطي حاكم بر آن جفت مي كنند.
گلدهي ممكن است در برخي گياهان يكساله طي چند هفته پس از جوانه زني صورت گيرد. برعكس، برخي از گياهان چندساله، به خصوص گياهان جنگلي، ممكن است پيش از توليد گل به مدت 20 سال يا بيشتر رشد نمايند. بنابراين سن گلدهي گياهان بسيار متفاوت است و اين امر مبين آن است كه سن (يا اندازه) گياه، يكي از عوامل داخلي كنترل گياه مي باشد. دومين ويژگي بارز گلدهي، آن است كه در بسياري از گونه ها، گلدهي تنها يكبار در سال انجام شده و بنابراين بايد تحت كنترل شرايط خارجي باشد. فتوپريوديسم و بهاره سازي، دو مكانيزم عمده چنين عكس العمل هاي فصلي محسوب مي شوند. فتوپريوديسم، عكس العمل به طول روز است، در حالي كه بهاره سازي تاثيري است كه سرما بر گلدهي مي گذارد. اين دو سيستم كنترلي مي تواند توليد مثل گياهان را هماهنگ كند. اين هماهنگي، مزاياي مشخصي از ديدگاه سازگاري دارد، چنانكه اين امر امكان تلاقي و نيز انطباق گلدهي بر شرايط مطلوب محيطي، به خصوص از نظر دما و رطوبت را فراهم مي سازد.
آغاز نمو زايشي قطعاً بوسيله عوامل داخلي، نظير سن گياه و چندين عامل محيطي كنترل مي شود. مهمترين پيام هاي محيطي، طول روز و درجه حرارت كم مي باشند. ساير پيام ها نظير تشعشع كل و تنش آب، تنها مي توانند عكس العمل به طول روز و دماي كم را اصلاح كنند.
گياهان در مراحل اوليه رشد رويشي اصطلاحاً جوان[2] ناميده مي شوند. هنگامي كه اين گياهان توانايي توليد گل را به دست مي آورند، بالغ[3] شده اند. در بسياري از گياهان گلدهي بدون عكس العمل به هرگونه شرايط خاص محيطي صورت مي گيرد، اين پديده القاي خودمختاري [4] گلدهي ناميده مي شود. در ساير موارد، عوامل مقتضي محيطي مورد نياز مي باشد. گياهاني كه دوران جواني خود را سپري كرده، ولي هنوز شرايط مناسب براي گلدهي را تجزيه نكرده اند، اصطلاحاً مستعد گلدهي[5] هستند.
گذار از مرحله جواني به بلوغ، اغلب با تغيير ويژگي هاي رويشي نظير مورفولوژي برگ، آرايش برگ روي ساقه، خارداري، ظرفيت ريشه دهي و نگهداري برگ در گياهان خزان كننده همراه است. چنين تغييراتي به ويژه در گونه هاي چوبي رخ مي دهد، هرچند كه در گونه هاي علفي نيز تفاوت هاي مورفولوژيكي بين مرحله جواني و بلوغ وجود دارد. فقدان گل به تنهايي دليل قاطعي بر جواني نيست، زيرا تمامي درختان اگر چه در حال رشد شديد باشند، ممكن است گل ندهند. بي نظمي گلدهي، نظير سال آوري درختان ميوه نيز معمول است. به دليل وجود اين موارد، درك كامل اثر سن بر گلدهي مستلزم وضوح مباني بيوشيميايي آن است.مقاله در مورد فتوپریودیسم


دانلودمقاله در مورد فتوپریودیسم


فتوپریودیسم


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله در مورد فتوپريوديسم – self

مقاله در مورد فتوپریودیسم,دانلودمقاله در مورد فتوپریودیسم,فتوپریودیسم کاربر
عزیز میتوانید مشخصات فایل مقاله در مورد فتوپريوديسم را مشاهده و در صورت نیاز آن
...

دانلود پاورپوینت آماده در مورد فتوپریودیسم – ریاضی تلخ

بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود پاورپوینت آماده در مورد فتوپریودیسم برای
شما در دسترس است. دانلود فایل. پرداخت و ... مقالات مدیریت مالی ، سود ، مجموعه پنجم.

پاورپوینت در مورد فتوپریودیسم – سابجکت مقاله

کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل پاورپوینت در مورد فتوپریودیسم را مشاهده و در
صورت نیاز آن را دریافت نمایید. پاورپوینت در مورد فتوپریودیسم. لینک دانلود و ...

پاورپوینت در مورد مفهوم شناسي فرهنگ مديريت فرهنگی – توربو مقاله

پاورپوینت, پاورپوینت در مورد مفهوم شناسي فرهنگ مديريت فرهنگی, دانلود
پاورپوینت در مورد مفهوم ... پاورپوینت در مورد فتوپریودیسم پاورپوینت,
پاورپوینت در مورد ...

مقاله ریاضیات و كاربرد آن – center

آندانلود مقاله ریاضیات و كاربرد آنریاضیاتریاضیات و كاربرد آنكاربردمقالهمقاله
ریاضیات و كاربرد ... پاورپوینت در مورد فتوپریودیسم پاورپوینت, پاورپوینت در
مورد ...

اثر سطوح مختلف شدت نور بر برخی ویژگی های ظاهری و فیزیولوژیکی ...

شاخص‌های مورد اندازه گیری شامل ارتفاع گیاه، سطح و تعداد برگ، وزن تر و خشک ... اصل
مقاله. اثر سطوح مختلف شدت نور بر برخی ویژگی های ظاهری و فیزیولوژیکی گل شب
.... ارتفاع گیاه تحت تأثیر طول دوره رشد رویشی، فتوپریود و سایر عوامل است (10).

دانلود پاورپوینت آماده در مورد فتوپریودیسم – آیکون لایف

بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود پاورپوینت آماده در مورد فتوپریودیسم ... شما
در دسترس است دانلود فایل پرداخت و دانلود برچسب ها: مقاله اختلال شخصیت دوقطبی.

پاورپوینت در مورد فتوپریودیسم – سابجکت مقاله

کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل پاورپوینت در مورد فتوپریودیسم را مشاهده و در
صورت نیاز آن را دریافت نمایید. پاورپوینت در مورد فتوپریودیسم. لینک دانلود و ...

اثر سطوح مختلف شدت نور بر برخی ویژگی های ظاهری و فیزیولوژیکی ...

شاخص‌های مورد اندازه گیری شامل ارتفاع گیاه، سطح و تعداد برگ، وزن تر و خشک ... اصل
مقاله. اثر سطوح مختلف شدت نور بر برخی ویژگی های ظاهری و فیزیولوژیکی گل شب
.... ارتفاع گیاه تحت تأثیر طول دوره رشد رویشی، فتوپریود و سایر عوامل است (10).

دانلود پاورپوینت آماده در مورد فتوپریودیسم – کامپیوتر فان

بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود پاورپوینت آماده در مورد فتوپریودیسم برای ...
از منظر قرآن کریم,طرح جابر,مقاله,مقاله در مورد حجاب بازدید کننده محترم محتوای فایل ...

ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ وﻧﻤﻮ ارﻗﺎم و ﻻﯾﻦ ﻫﺎي ﺳﻮﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔ د

ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد و اﻓﺰاﯾﺶ دورة ﻓﺘﻮﭘﺮﯾﻮد ﺳﺒﺐ ﺗﺄﺧﯿﺮ در زﻣﺎن رﺳـﯿﺪن ﮐﻠﯿـﻪ ارﻗـﺎم و ... ﻣﻮرد. آزﻣﻮن.
در ﻃﻮل دوره. ﻧﻤﻮ. زاﯾﺸﯽ. ﺗ،. ﻨﻬﺎ رﻗﻢ. Elf. ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ درﺟﻪ روز رﺷﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ... ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ.

مقاله دكتربرات قباديان – لینکدین لایت

کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل مقاله دكتربرات قباديان را مشاهده و در صورت
نیاز آن را ... هر نوع با توجه به مورد كاربرد، نوع سم، هدف از سمپاشي، راندمان سمپاشي و
هزينه ... فتوپریودیسم,دانلود پاورپوینت فتوپریودیسم,مقاله فتوپریودیسم,دانلود
مقاله ...

پاورپوینت در مورد فتوپریودیسم – سابجکت مقاله

کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل پاورپوینت در مورد فتوپریودیسم را مشاهده و در
صورت نیاز آن را دریافت نمایید. پاورپوینت در مورد فتوپریودیسم. لینک دانلود و ...

پاورپوینت در مورد فتوپریودیسم – pc پروژه

پاورپوینت در مورد فتوپریودیسم پاورپوینت, پاورپوینت در مورد فتوپریودیسم,
دانلود پاورپوینت در مورد فتوپریودیسم, فتوپریودیسم, مورد. رفتن به سایت اصلی.

تحقیق در مورد ازت در چغندر 25 ص – ایمیل شمس

کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل تحقیق در مورد ازت در چغندر 25 ص را مشاهده و در
... فتوپریودیسم,دانلود پاورپوینت فتوپریودیسم,مقاله فتوپریودیسم,دانلود مقاله ...

دانلود تحقیق در مورد مطهری 12ص – تهران

کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل دانلود تحقیق در مورد مطهری 12ص را مشاهده و در ...
پاورپوینت در مورد فتوپریودیسم لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی ...

مقاله توزیع اللی ژن های فتوپریود در مکان ژنیPpd1 در ارقام گندم ...

توزیع اللی ژن های فتوپریود در مکان ژنیPpd1 در ارقام گندم هگزاپلوئید ... این لینک
همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار ...

دانلود تحقیق در مورد ساختار وزارت صنايع و تجارت كشور تركيه – ویس ...

کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل دانلود تحقیق در مورد ساختار وزارت صنايع و ...
پاورپوینت در مورد فتوپریودیسم لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی ...

پاورپوینت در مورد فتوپریودیسم – aparco مقاله

پاورپوینت در مورد فتوپریودیسم پاورپوینت, پاورپوینت در مورد فتوپریودیسم,
دانلود پاورپوینت در مورد فتوپریودیسم, فتوپریودیسم, مورد. رفتن به سایت اصلی.

پاورپوینت در مورد فتوپریودیسم – ir مقاله

پاورپوینت در مورد فتوپریودیسم پاورپوینت, پاورپوینت در مورد فتوپریودیسم,
دانلود پاورپوینت در مورد فتوپریودیسم, فتوپریودیسم, مورد. رفتن به سایت اصلی.

پاورپوینت در مورد بیماریهای دستگاه اسکلتی – عضلانی ناشی از کار ...

تحقیق در مورد فیزیک راکت تنیس تحقیق, تحقیق در مورد فیزیک راکت تنیس,
تنیس, دانلود ... پاورپوینت در مورد فتوپریودیسم پاورپوینت, پاورپوینت در مورد ...

پاورپوینت در مورد فتوپریودیسم – سابجکت مقاله

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : .ppt ( قابل
ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 14 اسلاید قسمتی از متن .ppt : 1 ...

پاورپوینت در مورد فتوپریودیسممقاله کریمی

پاورپوینت در مورد فتوپریودیسم پاورپوینت, پاورپوینت در مورد فتوپریودیسم,
دانلود پاورپوینت در مورد فتوپریودیسم, فتوپریودیسم, مورد. رفتن به سایت اصلی.

دانلود پاورپوینت آماده در مورد فتوپریودیسم – کامپیوتر فان

بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود پاورپوینت آماده در مورد فتوپریودیسم برای ...
از منظر قرآن کریم,طرح جابر,مقاله,مقاله در مورد حجاب بازدید کننده محترم محتوای فایل ...

پاورپوینت در مورد فتوپریودیسم – fc

پاورپوینت در مورد فتوپریودیسم پاورپوینت, پاورپوینت در مورد فتوپریودیسم,
دانلود پاورپوینت در مورد فتوپریودیسم, فتوپریودیسم, مورد. رفتن به سایت اصلی.

مقالات ISI بازداری رفتاری : 98 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد
... تأثیرات فتوپریود در دوران اولیه رفتارهای افسردگی، مهار پیشگیری از واکنش ...

پاورپوینت در مورد فتوپریودیسم – پروژه سنتر

پاورپوینت در مورد فتوپریودیسم پاورپوینت, پاورپوینت در مورد فتوپریودیسم,
دانلود پاورپوینت در مورد فتوپریودیسم, فتوپریودیسم, مورد. رفتن به سایت اصلی.

( ﭘﺮرﻧﮓ 14 ﻟﻮﺗﻮس ﻗﻠﻢ ) ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺳﻄﺮ ﺗﮏ ﻓﺎﺻ

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮدن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻘﺎﻻت، رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺿﻮاﺑﻂ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ ... در ﻣﺘﻦ ﭼﮑﯿﺪه از ذﮐﺮ
ﻣﻘﺪﻣﺎت و ﮐﻠﯿﺎت ﺧﻮدداري ﺷﻮد و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﻫﺪاف آن، اﺳﺎس ﮐﺎر،روش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده.

دانلود مقاله درباره انحرافات عاشورا – وارد کردن تکنیک

کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل دانلود مقاله درباره انحرافات عاشورا را مشاهده و در
... مقاله در مورد فتوپریودیسم,دانلودمقاله در مورد فتوپریودیسم,فتوپریودیسم ...

مقاله در مورد فتوپريوديسم – انتقال مقاله

مقاله در مورد فتوپریودیسم,دانلودمقاله در مورد فتوپریودیسم,فتوپریودیسم کاربر
عزیز میتوانید مشخصات فایل مقاله در مورد فتوپريوديسم را مشاهده و در صورت نیاز آن
...

پاورپوینت در مورد فتوپریودیسممقاله کریمی

پاورپوینت در مورد فتوپریودیسم پاورپوینت, پاورپوینت در مورد فتوپریودیسم,
دانلود پاورپوینت در مورد فتوپریودیسم, فتوپریودیسم, مورد. رفتن به سایت اصلی.

اثر سطوح مختلف شدت نور بر برخی ویژگی های ظاهری و فیزیولوژیکی ...

شاخص‌های مورد اندازه گیری شامل ارتفاع گیاه، سطح و تعداد برگ، وزن تر و خشک ... اصل
مقاله. اثر سطوح مختلف شدت نور بر برخی ویژگی های ظاهری و فیزیولوژیکی گل شب
.... ارتفاع گیاه تحت تأثیر طول دوره رشد رویشی، فتوپریود و سایر عوامل است (10).

پاورپوینت در مورد فتوپریودیسم – ریسیور مقاله

کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل پاورپوینت در مورد فتوپریودیسم را مشاهده و در
صورت نیاز آن را دریافت نمایید. پاورپوینت در مورد فتوپریودیسم. لینک دانلود و ...

دانلود رایگان مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی (نشریات معتبر ...

دانلود مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی+رایگان. برای مشاهده لیست مقالات ترجمه شده
آماده روی دکمه مورد نظر کلیک کنید. تمامی مقالات ترجمه شده رایگان. ترجمه تخصصی ...

پيش بيني مراحل رشد ونمو ارقام و لاين هاي سويا با استفاده از پارامترهاي ...

عنوان مقاله: پيش بيني مراحل رشد ونمو ارقام و لاين هاي سويا با استفاده از ... نتايج
حاصل نشان داد که اثر فتوپريود در کليه ارقام و لاين هاي مورد بررسي موثر بود و ...

Page 1 تاثیر دما و فتوپریود بر... فرهادیان و خانجانی تاثیر دما و ...

تاثیر دما و فتوپریود بر رشد جمعیت و هم آوری آنتن منشعب آب شیرین ... مورد استفاده
برای دمای آب (سانتی گراد) وفتوپریود(ساعات نور:تاریکی) به ترتیب ۲۵، ۳۰ و ۳۵
درجه سانتی. گراد و ۱۲ : ۱۲، ۰ ..... یافته های این مقاله نشان داد که رشد و تولید. مثل در.

پيش بيني مراحل رشد ونمو ارقام و لاين هاي سويا با استفاده از پارامترهاي ...

عنوان مقاله: پيش بيني مراحل رشد ونمو ارقام و لاين هاي سويا با استفاده از ... نتايج
حاصل نشان داد که اثر فتوپريود در کليه ارقام و لاين هاي مورد بررسي موثر بود و ...

پاورپوینت در مورد فتوپریودیسم – aparco مقاله

پاورپوینت در مورد فتوپریودیسم پاورپوینت, پاورپوینت در مورد فتوپریودیسم,
دانلود پاورپوینت در مورد فتوپریودیسم, فتوپریودیسم, مورد. رفتن به سایت اصلی.

پاورپوینت در مورد فتوپریودیسم – tak پروژه - yasfun.ir

پاورپوینت, پاورپوینت در مورد فتوپریودیسم, دانلود پاورپوینت در مورد ... دانلود
مقاله عامل سالکسالکعاملعامل سالکمقالهمقاله عامل سالک رفتن به سایت اصلی مقاله
عامل ...

پاورپوینت در مورد شیمی آلی (1) – دانلود

تحقیق در مورد جنگ به روايت سردار حاج محمد كوثری به, تحقیق, تحقیق در مورد جنگ به
روايت سردار ... پاورپوینت در مورد فتوپریودیسم پاورپوینت, پاورپوینت در مورد ...

پاورپوینت در مورد شیمی آلی (1) – دانلود

تحقیق در مورد جنگ به روايت سردار حاج محمد كوثری به, تحقیق, تحقیق در مورد جنگ به
روايت سردار ... پاورپوینت در مورد فتوپریودیسم پاورپوینت, پاورپوینت در مورد ...

مقاله ریاضیات و كاربرد آن – center

آندانلود مقاله ریاضیات و كاربرد آنریاضیاتریاضیات و كاربرد آنكاربردمقالهمقاله
ریاضیات و كاربرد ... پاورپوینت در مورد فتوپریودیسم پاورپوینت, پاورپوینت در
مورد ...

پيش بيني مراحل رشد ونمو ارقام و لاين هاي سويا با استفاده از پارامترهاي ...

عنوان مقاله: پيش بيني مراحل رشد ونمو ارقام و لاين هاي سويا با استفاده از ... نتايج
حاصل نشان داد که اثر فتوپريود در کليه ارقام و لاين هاي مورد بررسي موثر بود و ...

اثر سطوح مختلف شدت نور بر برخی ویژگی های ظاهری و فیزیولوژیکی ...

شاخص‌های مورد اندازه گیری شامل ارتفاع گیاه، سطح و تعداد برگ، وزن تر و خشک ... اصل
مقاله. اثر سطوح مختلف شدت نور بر برخی ویژگی های ظاهری و فیزیولوژیکی گل شب
.... ارتفاع گیاه تحت تأثیر طول دوره رشد رویشی، فتوپریود و سایر عوامل است (10).

بررسی تنوع آللی ژن‌های VRN1 و Ppd1 در ارقام مختلف گندم نان

تنوع آللی برای ژنهای فتوپریود نیز در جمعیت مورد مطالعه یافت شد. بطوریکه در مکان
ژنی Ppd-D1، فروانی آلل های Ppd-D1a ... اصل مقاله (601 K). نوع مقاله: مقاله پژوهشی.

مقاله ریاضیات و كاربرد آن – center

آندانلود مقاله ریاضیات و كاربرد آنریاضیاتریاضیات و كاربرد آنكاربردمقالهمقاله
ریاضیات و كاربرد ... پاورپوینت در مورد فتوپریودیسم پاورپوینت, پاورپوینت در
مورد ...

استاندارهاي علامت و نشانه SMV براي وسائل نقليه و ادوات كشاورزي كندرو

مدیریت انتقال تکنولوژی PPT

دانلود فایل روت سامسونگ j1 Ace مدل SM-j111f

نمونه سوالات درس زبان تخصصی حسابداری 1

پاورپوینت چگونگی انتقال پیام(سیستم مخابراتی)طرح توجيهي جعبه ميوه با ظرفیت350/000عدد در سال

کتاب Harpers Illustrated Biochemistry - ویرایش سی و یکم (2018)

پاورپوینت اعتیاد و اکستازی