دانلود رایگان


نرم افزار محسابه پارامتر های کلوتوئید - دانلود رایگاندانلود رایگان نرم افزار قوس کلوتئید

دانلود رایگان نرم افزار محسابه پارامتر های کلوتوئید با استفاده از این نرم افزار شما میتوانید تمام پارامترهای قوس کلوتوئید را به صورت دقیق محاسبه نمایید و فقط با دادن پارامترهای معلوم، پارامترهای مجهول آن را با یک کلیک بدست اورید.


نرم افزار محاسبه قوس کلوتوئید


پروژه راهسازی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانش‌رسان - مقاله‌های کلمه‌ی کلیدی کلوتوئید

۱نکات اجرایی درطراحی و پیاده کردن قوسهای کلوتوئید و لیمنسکات ... درحالت مانع دید
مورد بررسی قرار میگیرد روش طراحی و محاسبه قوس لیمنسکات و پیاده کردن آن ... ۲
معرفی و تحلیل پارامترهای یک منحنی ریاضی جدید برای استفاده در قوس های راهسازی
.... شبدری با استفاده از شبیه سازی دینامیکی وسیله نقلیه در نرم افزارMSC–
ADAMS.

راهنمای راهسازی , روسازی و پروژه راه

تبصره 1-2-1) گروه 10 دو نرم افزار Land و SDRmap را برای یک مسیر انجام دهند" ....
طرح و محاسبه پارامترهای هندسی مسیر؛ محاسبات کامل حداقل یک قوس ساده و کلوتوئید
...

دانلود فایل ورد Word بررسی ایمن سازی طرح هندسی راه های دوخطه برونشهری

این پارامتر جدید برای داده های بسیاری از لحاظ نرخ تصادف ( AR ) و نرخ هزینه ... بدون
قوس های اتصال کلوتوئید ) ارائه شده است و نیز نحوه جداسازی مماس های مستقل( طویل) از
غیر ... ایمنی فصل چهارم : جمع آوری اطلاعات و مشخصات مسیر و نحوه انجام محاسبات 1-4.

نرم افزار ها و آموزش های نقشه برداری (برای همه) - کارگاه آموزشی ...

18 جولای 2012 ... دانلود نرم افزار تخلیه دوربین نیکون- Nikon exchange version 1.00 .... نرم افزار
محاسبه کلوتوئید و دادن جدول نقاط ... این نرم افزار با گرفتن مقدار شعاع Rc و پارامتر
کلوتوئید A و زاویه انحراف کلیه پارامترهای قوس کلوتوئید را ...

محاسبه پارامتر نرم افزار رایگان

نرم افزار محاسبه ضریب زلزله بر اساس ویرایش چهارم آیین نامه ... دانلود مقاله رایگان و .
.. دانلود نرم .... نرم افزار محاسبه ... نرم افزار به جای طول قوس کلوتوئید ، پارامتر .

نرم افزار محسابه پارامتر های کلوتوئید – کاتالوگ قرمز

نرم افزار محاسبه قوس کلوتوئید, پروژه راهسازی در دسته بندی نرم افزار های آماده بازدید
کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به نرم افزار محسابه پارامتر های کلوتوئید را که ...

صورت پروژه راهسازی دانشجویان محترم درس پروژه راهسازی، متن گزارش ...

استفاده از نرم افزار اختیاری است و در صورت صحت و مطابقت با نتایج محاسبات
دستی، حداکثر 1 نمره به آن تعلق ... 4-1- تعین کلیه پارامترهای لازم از جداول آیین نامه
... 4-3- محاسبات قوسهای اتصال در طول مسیر و اصلاح قوسهای دایره ای دارای کلوتوئید.

محاسبه پارامتر نرم افزار رایگان

نرم افزار محاسبه ضریب زلزله بر اساس ویرایش چهارم آیین نامه ... دانلود مقاله رایگان و .
.. دانلود نرم .... نرم افزار محاسبه ... نرم افزار به جای طول قوس کلوتوئید ، پارامتر .

ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺧﻠﻌﺘﯽ : از ﮐﺎری [ SDRmap6.5 ﺁﻣﻮزش ] ﺗﻬﻴﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺘﻨﯽ

ﻧﺮم اﻓﺰار. AutoCAD. ﻣﯽ ﺗﻮان ﺧﻄ. ﻮط را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ اﻧﺘﺨـﺎب ﻧﻤـﻮدﻩ. و ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع .... کﻠﻮﺗﻮﺋﻴﺪ. )
R : ﺷﻌﺎع داﯾﺮﻩ. ﺑﺮای ﭘﯽ. ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻧﺡﻮﻩ ﻣﺡﺎﺱﺒﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎی ﻓﻮق ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺱﯽ هﺎی ﺁﯾﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

پلان مسير

روش ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ. (ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺳﻄﻮﺣﯽ ﺑﺎ ﻋﺮض ﻗﺎﻋﺪه ﯾﮑﺴﺎن a. ) ﮐﻪ در آن. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ..... ﺗﺪرﯾﺠﯽ (
ﮐﻠﻮﺗﻮﺋﯿﺪ) و ﯾﺎ ﻗﻮس ﻣﺮﮐﺐ ﺳﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﺑﻬﺮه ﺑﺮد. 34 ...... اﺟﺰاء و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻗﻮس ﮐﻠﻮﺗﻮﺋﯿﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:.

انواع قوس Arcs - مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک - بلاگ

قوسهای افقی به سه دسته دایره ای، سهمی،کلوتوئید تقسیم بندی می شوند که درادامه به
هر ..... با دقت بسیار زیاد و با استفاده از مشاهدات و محاسبات ژئودتیک و با هدف آشکار
.... در این روش پارامترهای برآورد شده از جنس مختصات هستند و بنابراین بایستی یک
...

ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺮﻴ ﻣﺴ ﻲ ﻃﺮاﺣ Sivan Design CivilCAD

22 دسامبر 2009 ... ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار. Sivan Design CivilCAD. ﮔﺮوه ﺷﻐﻠﻲ. ﻋﻤﺮان. ﺷﻤﺎره ﻣﻠﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻐﻞ. /13. 2142 ....
ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ، اﻋﻤﺎل دور. ﻴﺷ(. ﺐ. ﻋﺮﺿ. ﻲ. ) راه. و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. ي. ﺣﺠﻢ ﻋﻤﻠ. ﺎتﻴ. ﺧﺎﻛ. ﻲ. ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﻮده .... ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ در ﭘﻨﺠﺮه ي. Distomats .... ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻠﻮﺗﻮﺋﻴﺪ.

ﭘﺮوژه راﻫﺴﺎزي ﺻﻮرت زﯾﺮ: ﻃﺒﻖ ﻣﻮارد و ﻣﺸﺨﺼﺎت درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه ﻃ

22 آوريل 2015 ... ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎرﮔﺬاري و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي روﺳﺎزي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﺷﺘﻮ ﺟﺪﯾﺪ (ﻧﺸﺮﯾﻪ. 234.
ﺳﺎزﻣﺎن. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮐﺸﻮر). -3. ﻃﺮح ﻗﻮﺳﻬﺎي اﻓﻘﯽ. (ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮس ﮐﻠﻮﺗﻮﺋﯿﺪ) در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ و
ﮐﻨﺘﺮل ﻃﻮل و ﺷﻌﺎع رﻣﭗ ﻫﺎ و ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﮔﺮدش ﺑﻪ راﺳﺖ و ... ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ : ✓.

برنامه محاسبات طرح هندسی راه - سیویل فایل

برنامه اکسل جهت محاسبات راهسازی و طراحی مسیر بر اساس کتاب راهسازی طرح ... با
وارد کردن پارامتر های لازم به شما محاسبات مربوط به قوس های دایره ای ساده، کلوتوئید،
...

برنامه محاسبات طرح هندسی راه - سیویل فایل

برنامه اکسل جهت محاسبات راهسازی و طراحی مسیر بر اساس کتاب راهسازی طرح ... با
وارد کردن پارامتر های لازم به شما محاسبات مربوط به قوس های دایره ای ساده، کلوتوئید،
...

دانش‌رسان - مقاله‌های کلمه‌ی کلیدی کلوتوئید

۱نکات اجرایی درطراحی و پیاده کردن قوسهای کلوتوئید و لیمنسکات ... درحالت مانع دید
مورد بررسی قرار میگیرد روش طراحی و محاسبه قوس لیمنسکات و پیاده کردن آن ... ۲
معرفی و تحلیل پارامترهای یک منحنی ریاضی جدید برای استفاده در قوس های راهسازی
.... شبدری با استفاده از شبیه سازی دینامیکی وسیله نقلیه در نرم افزارMSC–
ADAMS.

دانش‌رسان - مقاله‌های کلمه‌ی کلیدی کلوتوئید

۱نکات اجرایی درطراحی و پیاده کردن قوسهای کلوتوئید و لیمنسکات ... درحالت مانع دید
مورد بررسی قرار میگیرد روش طراحی و محاسبه قوس لیمنسکات و پیاده کردن آن ... ۲
معرفی و تحلیل پارامترهای یک منحنی ریاضی جدید برای استفاده در قوس های راهسازی
.... شبدری با استفاده از شبیه سازی دینامیکی وسیله نقلیه در نرم افزارMSC–
ADAMS.

نرم افزار محاسبه قوس کلوتوئید, پروژه راهسازی - دانلود از فلش یاب ...

20 جولای 2017 ... فایل با عنوان نرم افزار محسابه پارامتر های کلوتوئید یکی از نرم افزارهای پر دانلود
در زمینه گوشی موبایل تبلت لپ تاپ اندروید اینترنت حسابداری و ...

آموزش کارگاهی نرم افزار Civil3D - فروشگاه ترجمه‌های تخصصی

5 جولای 2018 ... این نرم افزار با طراحی مسیر و خط پروژه، محاسبه احجام عملیات خاکی، محاسبه تهیه
پروفیل های طولی ... to only one file • Many of the parameters that are fixed in Land
are varied according to the needs ... رسم قوس ساده و کلوتوئید 11.

مقاله پیاده کردن قوس کلوتوئیدی و دایره‌ای - سیویلیکا

همچنین این برنامه قادر به محاسبه تمام مقادیر اجرای قوس ها از جمله بیسیکتریس و طول
وترهای ... قوس کلوتوئیدی ، قوس دایره ای ، روش زاویه انحراف ، دور ، بیسیکتریس ...
تشریح پارامترها و نحوه بدست آوردن داده های ورودی در نرم افزار اجزا محدود آباکوس برای ...

FOIF از کمپانی راهنمای استفاده از توتال استيشن - نما پرداز رایانه

معرفی گزینه های نرم افزاری ) کلید های نرم افزاری(. با استفاده از کلید .... را انتخاب
کنید ، تنظیم پارامتر ها و واحد ها را می توانید در اين قسمت انجام دهید. که در بخش. 4.2.

راهسازی و پیشرفت – پردازش نو - dlsara

فایل کامل راهسازی و پیشرفت به همراه لینک دانلود. دانلود فایل ... روش تعریض :2 – 4
– 2 – روش تعریض در کلوتوئید :2 – 4 – 3 – روش تعریض در اتصال ... ديد در قوسهاي
افقي :2 – 5 – 5 ترسيم حد ديد در قوس افقي :2 – 6 – محاسبات قوسها :2 – 6 – 1 ... دايره
اي ساده:2 – 6 – 6 – 2 ساير پارامترها :2 – 6 – 2 – 1 – طراحي قوس سه مرآزي (متقارن) :2 ...

نرم افزار تحت اکسل محاسبه انواع اتصالات - دانلود رایگان

دانلود رایگان نرم افزار تحت اکسل محاسبه انواع اتصالات این بسته نرم افزارهای تحت
اکسل .... نرم افزار به جای طول قوس کلوتوئید ، پارامتر کلوتوئید (A) را وارد .

نرم افزار محسابه پارامتر های کلوتوئید - فلش و رام

19 نوامبر 2018 ... دانلود فایل نرم افزار محسابه پارامتر های کلوتوئید با برچسبهای نرم افزار محاسبه
قوس کلوتوئید, پروژه راهسازی. نرم افزار محسابه پارامتر های ...

اﻟﺴﯿﺮ آﻫﻦ ﺳﺮﯾﻊ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ روﺳﺎزی راه

2-3-. ﻣﯿﺰان ﺑﺮﺑﻠﻨﺪی ﺑﺮای ﺳﺮﻋﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﺷﯿﺐ اﻋﻤﺎل ﺑﺮﺑﻠﻨﺪی. (. ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ. ) ﻃﻮل ﮐﻠﻮﺗﻮﺋﯿﺪ ...... ﺑﻪ
روش. ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺷـﺒﻪ اﺳـﺘﺎﺗﯿﮑﯽ،. ﻣﻘـﺪار. Kh. ا. ز ﭘﻬﻨـﻪ ﺑﻨـﺪی ﻟـﺮزه ای ﮐـﺸﻮر. اﺳﺘﺨﺮاج و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
... اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﯾﻂ از ﻟﺤﺎظ وﺟﻮد ﺳﻄﺢ آب زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ، اﺛﺮات ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی ﺳﻄﺤﯽ و.

راهنمای راهسازی , روسازی و پروژه راه

تبصره 1-2-1) گروه 10 دو نرم افزار Land و SDRmap را برای یک مسیر انجام دهند" ....
طرح و محاسبه پارامترهای هندسی مسیر؛ محاسبات کامل حداقل یک قوس ساده و کلوتوئید
...

بازارچه عمران نرم افزار محسابه پارامتر های کلوتوئید

با استفاده از این نرم افزار شما میتوانید تمام پارامترهای قوس کلوتوئید را به صورت
دقیق محاسبه نمایید و فقط با دادن پارامترهای معلوم، پارامترهای مجهول آن را با یک ...

دانش‌رسان - مقاله‌های کلمه‌ی کلیدی کلوتوئید

۱نکات اجرایی درطراحی و پیاده کردن قوسهای کلوتوئید و لیمنسکات ... درحالت مانع دید
مورد بررسی قرار میگیرد روش طراحی و محاسبه قوس لیمنسکات و پیاده کردن آن ... ۲
معرفی و تحلیل پارامترهای یک منحنی ریاضی جدید برای استفاده در قوس های راهسازی
.... شبدری با استفاده از شبیه سازی دینامیکی وسیله نقلیه در نرم افزارMSC–
ADAMS.

طرح هندسی راه | قوس افقی ساده پلان | محاسبه | ویدیو آموزشی

... در محل ورود از خط به منحنی اتفاق می‌افتد؛ بنابراین در این دو نقطه از منحنی اتصال
تدریجی و یا کلوتوئید استفاده می‌شود. ... شما با داشتن پارامترها Delta و R می‌توانید
سایر پارامترهای هندسی رو محاسبه کنید. ... خلاصه فرمول ها به شرح زیر می باشند: ∆=.

نرم افزار محسابه پارامتر های کلوتوئید – تبدیل کننده پروژه

نرم افزار محاسبه قوس کلوتوئید, پروژه راهسازی در دسته بندی نرم افزار های آماده بازدید
کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به نرم افزار محسابه پارامتر های کلوتوئید را که ...

نرم افزار محسابه پارامتر های کلوتوئید – تبدیل کننده پروژه

نرم افزار محاسبه قوس کلوتوئید, پروژه راهسازی در دسته بندی نرم افزار های آماده بازدید
کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به نرم افزار محسابه پارامتر های کلوتوئید را که ...

نرم افزار کم حجم محاسبه مشخصات قوس کلوتوئید - سایت ... - mcivilm.ir

در ادامه نرم افزار کم حجم محاسبه مشخصات قوس کلوتوئید را می توانید دانلود کنید.در
این نرم افزار به جای طول قوس کلوتوئید ، پارامتر کلوتوئید (A) را وارد کنید.

طرح هندسی راه | قوس افقی ساده پلان | محاسبه | ویدیو آموزشی

... در محل ورود از خط به منحنی اتفاق می‌افتد؛ بنابراین در این دو نقطه از منحنی اتصال
تدریجی و یا کلوتوئید استفاده می‌شود. ... شما با داشتن پارامترها Delta و R می‌توانید
سایر پارامترهای هندسی رو محاسبه کنید. ... خلاصه فرمول ها به شرح زیر می باشند: ∆=.

Archive of SID www.SID.ir

همچنین ایجاد این برنامه، برای ارزیابی اهمیت پارامترهای مؤثر در. اجزاء طرح هندسی و نیز
.... Lel2 = طول قوسهای کلوتوئید (قوس اتصال تدریجی) در آغاز. و پایان قوس دایره ای،
بر ..... در این قسمت با بهره گیری از نرم افزارهای مناسب، به محاسبه. شاخص قابلیت ...

ﭘﻮر ارﺑﺎب ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﺑﺎﻗﺮي ﻋﻠﯽ 860287284 - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل

civil design. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار داراي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﺳﻢ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ،ﺣﺠﻢ دادن ﺑﻪ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ،رﺳﻢ اﻧﻮاع
ﻗﻮﺳﻬﺎ،رﺳﻢ. ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻃﻮﻟﯽ و ﻋﺮﺿﯽ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺠﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ،ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺑﺮوﮐﻨﺮ و .... ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ از ﻗﻮس
داﯾﺮه ﺑﻪ ﮐﻠﻮﺗﻮﺋﯿﺪ. ST. = ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻠﻮﺗﻮﺋﯿﺪ. = ﻃﻮل spiral. A. = ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﮐﻠﻮﺗﻮﺋﯿﺪ. ﺷﻌﺎع ﻗﻮس داﯾﺮه اي ﺑﺮاﺑﺮ.

نرم افزار محاسبه قوس کلوتوئید, پروژه راهسازی – asfile

صفحه دانلود فایل نرم افزار محسابه پارامتر های کلوتوئید دانلود فایل در موضوعات نرم
افزار محاسبه قوس کلوتوئید, پروژه راهسازی نرم افزار محسابه پارامتر های ...

دانلود نرم افزار GenCalc v1.0.7| نرم افزار محاسبه پارامترهای کابل ...

GenCALC، نرم افزار محاسبه پارامترهای کابل ؛ مهندسان و طراحان برق را برای انتخاب
مطمئن کابل جهت انتقال انرژی مورد نیاز از منبع به مصرف کننده را مطابق قوانین ...

برنامه Civil2CSDP | مهندسی ژئوتکنیک و روسازی

4 جولای 2013 ... همچنین در این نرم‌افزار استخراج ارتفاع نقاط جهت ترسیم پروفیل طولی و عرضی
بستگی به پارامترهای ورودی از ... خواندن مقاطع عرضی از طریق فایل متنی; پلان
اتوماتیک مسیر; قوسهای افقی(شامل قوسهای دایرة ساده و کلوتوئید- دایرة- کلوتوئید)
... سپس می‌توان این اجزاء را در برنامة CSDP خواند و محاسبات تکمیلی مانند ...

بازارچه عمران نرم افزار محسابه پارامتر های کلوتوئید

با استفاده از این نرم افزار شما میتوانید تمام پارامترهای قوس کلوتوئید را به صورت
دقیق محاسبه نمایید و فقط با دادن پارامترهای معلوم، پارامترهای مجهول آن را با یک ...

آموزش راهسازی

11 جولای 2015 ... و محاسبات د. ستی مربوط. به هر بخش آورده شده است و در ادامه نحوه اجرای بخش مربوطه در
نرم افزار. Civil3D. نیز م. ورد ... محاسبه اضافه عرض راه در قوس های افقی ..... پارامتر
مقاومت زمین چه از نظر قرار گیری خاکریز ها بر روی زمین و چه. از نظر احداث پل ها و .....
های کمتری نسبت به قوس های دایره و کلوتوئید دارند. زیرا این نوع قوس ها ...

نرم افزار محاسبه قوس کلوتوئید - نقشه برداری دانشگاه آزاداسلامی قزوین

این نرم افزار با گرفتن مقدار شعاع Rc و پارامتر کلوتوئید A و زاویه انحراف کلیه
پارامترهای قوس کلوتوئید را محاسبه می کند، همچنین مختصات بر روی قوس در هر ۵ متر
...

راهنمای راهسازی , روسازی و پروژه راه

تبصره 1-2-1) گروه 10 دو نرم افزار Land و SDRmap را برای یک مسیر انجام دهند" ....
طرح و محاسبه پارامترهای هندسی مسیر؛ محاسبات کامل حداقل یک قوس ساده و کلوتوئید
...

نرم افزار تحت اکسل محاسبه انواع اتصالات - دانلود رایگان

دانلود رایگان نرم افزار تحت اکسل محاسبه انواع اتصالات این بسته نرم افزارهای تحت
اکسل .... نرم افزار به جای طول قوس کلوتوئید ، پارامتر کلوتوئید (A) را وارد .

مقاله پیاده کردن قوس کلوتوئیدی و دایره‌ای - سیویلیکا

همچنین این برنامه قادر به محاسبه تمام مقادیر اجرای قوس ها از جمله بیسیکتریس و طول
وترهای ... قوس کلوتوئیدی ، قوس دایره ای ، روش زاویه انحراف ، دور ، بیسیکتریس ...
تشریح پارامترها و نحوه بدست آوردن داده های ورودی در نرم افزار اجزا محدود آباکوس برای ...

پاورپوینت ارزشمند احیای قلبی ریوی - 20 اسلاید

طرح درس روزانه پیام های آسمان پایه نهم

پاورپوینت در زمینه مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته - 25 اسلاید

پاورپوینت بی نظیر متابولیسم پروتئین ها واسیدهای نوکلئیک - 50 اسلاید

پاورپونت الگوریتم کلونی مورچه درهوش مصنوعی

وکتور برف

نرم افزارتحت اندروید سایزینگ کانال

کتاب طراحی راکتور شیمیایی هریوت (Harriott)

پروژه تهویه مطبوع ساختمان 4 طبقه در مشهد

کارآفرینی و طرح توجیهی کشت مکانیزه سیب زمینی 43ص