دانلود فایل


مطالعه موردی Case Study مدیریت منابع انسانی - دانلود فایلدانلود فایل مطالعه موردی در زمینه مدیریت منابع انسانی

دانلود فایل مطالعه موردی Case Study مدیریت منابع انسانی این فایل به تشریح 5 سوال در باره مطالعه موردی زیر که در زمینه مدیریت منابع انسانی می باشد، می پردازد :

آقای احمدی به تازگی به عنوان مدیرعامل شرکت دولتی الف منصوب شده است. وی پس از بررسی اسناد و مدارک شرکت و مطالعه گزارشهای مربوط به سود و زیان سالانه ،متوجه شد که شرکت مذکور از بدو تاسیس تا دو سال گذشته همواره به عنوان یکی از شرکتهای موفق در بین سایر شرکتهای صنف خود مطرح بوده است ؛اما در حال حاضر به عنوان یک شرکت زیان دیده شناخته می شود. او تصمیم گرفت دلایل این رکود را در شرکت شناسایی نماید ؛لذا جلسه ای با مدیران واحدهای مختلف برگزار کرد و از آنها درخواست کرد که هر کدام به بررسی وضعیت واحد تحت نظارت خود پرداخته و کلیه تغییرات موجود را در طی 5 سال اخیر در واحد مربوطه بررسی نمایند ، مسایل و مشکلات مرتبط با واحد را به تفکیک شناسایی کنند و در نهایت روشهای مناسب برای بهبود عملکرد مجموعه تحت نظارت خود را اعلام نمایند
مطالعه موردی


مدیریت منابع انسانی


HR


Case study


modiriat24


modiriat 24


management


human resource management


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


صفحه خانگی - دانشگاه لرستان - صفحه خانگی عضو هیأت علمی

دکتری:مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی دانشگاه علامه ...
استفاده از رویکردهای QFDو AHP در انتخاب تامین کننده با مطالعه موردی در شرکت زمزم
... Competencies on the Mental Health of the Staff; Case study: Iran's Dairy
Industry.

بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر جذب، نگه داشت و ...

این تحقیق به چارچوب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و نقش مهم آن در جذب،
نگهداشت و ... منابع انسانی بر جذب، نگه داشت و توانمندسازی نیروی انسانی (مطالعه
موردی: بانک ... and empower human resources (case study: Agricultural Bank of
Urmia).

بررسی تأثیر عملکرد مدیریت منابع انسانی بر عملکرد کارکنان با ...

عملکرد بالای مدیریت منابع انسانی تأثیر مثبتی بر یادگیری سازمان دارد و ...
Learning (Case Study: Staff of Payam Noor Universities in Guilan Province) ...
بررسی تأثیر سازمان یادگیرنده بر عملکرد سازمانی با واسطه یادگیری سازمانی:
مطالعه موردی.

بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر جذب، نگه داشت و ...

این تحقیق به چارچوب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و نقش مهم آن در جذب،
نگهداشت و ... منابع انسانی بر جذب، نگه داشت و توانمندسازی نیروی انسانی (مطالعه
موردی: بانک ... and empower human resources (case study: Agricultural Bank of
Urmia).

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی با میانجی گری هوش ...

بررسی رابطه ی بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش(مطالعه موردی شرکت ملی نفت
ایران). ... بررسی رابطه بین هوش سازمانی و خلاقیت کارکنان دردانشگاه آزاد اسلامی واحد
تهران ... Culture and Knowledge Management (A Case Study: Isfahan University).

Providing an Executive Way for Knowledge Management Systems ...

Systems (Case Study: Tamin Company) ... (مطالعه موردی شرکت مشاور مدیریت و
خدمات ماشینی تامین) ... در این تحقیق، ابتدا با مطالعه منابع مختلف فاکتورهای موثر
بر موفقیت پیاده ... کارکنان، منابع اطلاع رسانی، تکنولوژی اطلاعاتی و کاربردهای آن
و.

شایستگی‌های مدیریتی بر اساس نظریه داده‌بنیاد (مطالعه موردی: شرکت ...

شایستگی‌های مدیریتی بر اساس نظریه داده‌بنیاد (مطالعه موردی: شرکت گاز استان
اصفهان) ... Khoshouei M S, Oreyzi H R, Nouri A. Managerial Competences Based
on Grounded Theory (Case Study: Isfahan ... مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت.

بررسی تأثیر عوامل سازمانی بر عملکرد مدیریت دانش در آموزش و پرورش ...

جامعۀ این پژوهش کارکنان آموزش و پرورش شهر ملکان هستند که با توجه به حجم جامعه، ... (
KM) in Education (Case Study: Ministry of Education, Malekan City Office) . ... بر
عملکرد مدیریت دانش در آموزش و پرورش: مطالعه موردی آموزش و پرورش شهر ملکان .

بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و بهره وری نیروی انسانی در مراکز ...

مواد و روش ها : این پژوهش یک مطالعه توصیفی . ... بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری
و بهره وری نیروی انسانی در مراکز خدمات درمانی ( مطالعه موردی: پرستاران بیمارستان ...

هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت - همایش های ایران

فراخوان ارسال مقاله هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت مرکز ... High
Performance Human Resource and Corporate Entrepreneurship (Case Study:
Productive ... بررسی تأثیر استراتژی منابع انسانی و فرهنگ سازمانی بر رضایت
شغلی ...

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی با ...

بر این اساس با استفاده از نظر "مدیران و سرپرستان شرکت سیمان" تعداد 25 عامل ...
مؤثر بر ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی با استفاده از تکنیک ANP (مطالعه موردی:
مدیران و ... (A Case Study: Managers and supervisors Cement company in
township).

مقاله های دانشجویی – موسسه آموزش عالي فارابي

ليست مقاله هاي منتشر شده دانشجويان موسسه آموزش عالي فارابي ... بررسي نقش
مديريت منابع انساني در بهره وري نيروي انساني (مورد مطالعه: موسسه تحقيقات ... to
Customer Relationship Management (Case Study: Bank Saderat under The
Supervision ...

بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر جذب، نگه داشت و ...

این تحقیق به چارچوب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و نقش مهم آن در جذب،
نگهداشت و ... منابع انسانی بر جذب، نگه داشت و توانمندسازی نیروی انسانی (مطالعه
موردی: بانک ... and empower human resources (case study: Agricultural Bank of
Urmia).

بررسی تاثیر شناخت فرهنگ سازمانی بر اعتماد سازمانی کارکنان(مطالعه ...

بررسی تاثیر شناخت فرهنگ سازمانی بر اعتماد سازمانی کارکنان(مطالعه موردی: ... on
Employees' Organizational Trust (Case Study: Azad Universityof Marand Branch)
... بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر اعتماد کارکنان به مدیریت در شعب بانک ...

نقش مدیریت منابع انسانی در مدیریت ریسک و ایمنی بیمار (مطالعه موردی ...

روش بررسی: تیم مدیریت ریسک بیمارستان مشتمل بر 10 ... ... in Risk and Safety
Management of Patient (Case study: Dr. Mojibiyan Hospital, Yazd) . JCHR ... نقش
مدیریت منابع انسانی در مدیریت ریسک و ایمنی بیمار (مطالعه موردی: بیمارستان دکتر
...

هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت - همایش های ایران

فراخوان ارسال مقاله هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت مرکز ... High
Performance Human Resource and Corporate Entrepreneurship (Case Study:
Productive ... بررسی تأثیر استراتژی منابع انسانی و فرهنگ سازمانی بر رضایت
شغلی ...

توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر رویکرد منابع انسانی (مورد مطالعه ...

نتایج پژوهش نشان داد که اثر مدیریت منابع انسانی برتوسعه صنعت گردشگری ...
with an Emphasis on Human Resources Approach (Case Study: Semnan
Province) .... بررسی و تحلیل نقش موزه ها در توسعه ی گردشگری فرهنگی (مطالعه
موردی: موزههای ...

ارزشیابی برنامه‌های آموزشی شرکت سایپا با استفاده از مدل بازگشت ...

... Company's Training Programs Evaluation by Using ROI Model: Case Study. ...
پژوهش های مدیریت منابع سازمانی. ... ۱- هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ... و
این منابع انسانی و توانایی مدیر منابع انسانی در مدیریت کردن افراد یک سازمان است
... بر این اساس تحقیق حاضر در یک مطالعه موردی با استفاده از مدل بازگشت سرمایه به
...

(ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﻗﺰوﯾﻦ) ﭘﺮوژه اﺟﺮاي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳ - فصلنامه مدیریت ...

ارزﯾﺎﺑﯽ. آﻣﺎدﮔﯽ. ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ. در. ﺳﻄﺤﯽ. ﮐﻤﺘﺮ. از. ﻣﺘﻮﺳﻂ. ﻗﺮار. دارد . واژ. ﮔﺎن. ﮐﻠﯿﺪي: اﻟﺰاﻣﺎت ﺿﺮوري.
،. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ .... ﺳﻨﺠﺶ. اﻟﺰاﻣﺎت. اﺟﺮاي. ﭘﺮوژه. ERP. (. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻣﻮردي. داﻧﺸﮕﺎه. آزاد. ﻗﺰوﯾﻦ. ) ٢. ﻧﯿﺮوﻫﺎي
ﻣﺘﺨﺼﺺ. ،. ﻓﺮﻫﻨﮓ ...... Implementation Of ERP Systems: A Case Study From The Oil.

بررسی تأثیر عوامل سازمانی بر عملکرد مدیریت دانش در آموزش و پرورش ...

جامعۀ این پژوهش کارکنان آموزش و پرورش شهر ملکان هستند که با توجه به حجم جامعه، ... (
KM) in Education (Case Study: Ministry of Education, Malekan City Office) . ... بر
عملکرد مدیریت دانش در آموزش و پرورش: مطالعه موردی آموزش و پرورش شهر ملکان .

بررسی نقش واسط رضایت شغلی کارکنان در تأثیر سرمایه های فکری ...

22 ا کتبر 2018 ... و متغیر سرمایه های فکری از طریق نقش واسط رضایت شغلی کارکنان بر بهره وری ...
های فکری بر بهره وری نیروی انسانی در صنعت هتلداری (مطالعه موردی : هتل های شهر
تبریز) ... 1دانشیار گروه مدیریت جهانگردی،دانشگاه علامه طباطبائی ... on Manpower
Productivity in the Hotel Industry (Case Study: Hotels Tabriz City).

بررسی رابطه بین وظایف مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی: مطالعه ...

بررسی رابطه بین وظایف مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی: مطالعه موردی در
دانشگاه ... هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی وضعیت وظایف منابع انسانی و تعهد
سازمانی کارکنان ... (The Medical Science University of Kermanshah City as a
Case Study).

مشکلات مربیان زن: مطالعه موردی هیات های ورزشی اراک - پژوهش در مدیریت ...

مشکلات مربیان زن: مطالعه موردی هیات های ورزشی اراک. ... مدیریت منابع انسانی در
سازمان های ورزشی المپیکی، علیرضا امیدی و همکاران، چاپ اول، تهران، بامداد کتاب، ص
۱۴.

بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و بهره وری نیروی انسانی در مراکز ...

مواد و روش ها : این پژوهش یک مطالعه توصیفی . ... بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری
و بهره وری نیروی انسانی در مراکز خدمات درمانی ( مطالعه موردی: پرستاران بیمارستان ...

مجلات علمی پژوهشی و نمایه دار - دکتر آرش شاهين

مقاله نقش نظام مدیریت منابع انسانی در کارآفرینی سازمانی، فصلنامه پژوهش های .....
With a Case Study in a Four-Star International Hotel, Journal of Management ...

مطالعه موردی (Case Study) – شاپ فایل

دانلود مقاله مطالعه موردی (Case Study) تعریف: در رابطه با مطالعه موردی باید گفت که
تعریفی محل ... پروژه تحقیقاتی مدیریت استراتژیك منابع انسانی در سازمان الف.

مدیریت داوطلبان در ورزش: مطالعه موردی سازمان ورزش شهرداری تهران

اگرچه مراحل تأمین نیروی انسانی در بخش داوطلبی و کارکنان رسمی تقریباً مشابه
است، ... Volunteer management in sport: (the case study of Sport Administration of
...

سهم پیش‌بینی‌کنندگی سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش ...

از طرفی،مدیریت دانش فرآیندی است که به سازمان‌ها در تولیدثروت از دانش، سرمایه
فکری و ... management of: A case study of Imam Ali Hospital in Kermanshah.
jhosp. 2015 ... نوع مطالعه: مطالعه ی موردی | موضوع مقاله: مدیریت منابع انسانی در
بیمارستان

تأثیر چابکی منابع انسانی بر مدیریت بحران - نشریه مدیریت بحران

(Case Study: Blood Transfusion Organization of Isfahan and other three ... مطالعه
ی موردی: انتقال خون اصفهان و سه استان حادثه خیز دیگر کشور. دانشجوی دکتری ...

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی با میانجی گری هوش ...

بررسی رابطه ی بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش(مطالعه موردی شرکت ملی نفت
ایران). ... بررسی رابطه بین هوش سازمانی و خلاقیت کارکنان دردانشگاه آزاد اسلامی واحد
تهران ... Culture and Knowledge Management (A Case Study: Isfahan University).

توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر رویکرد منابع انسانی (مورد مطالعه ...

نتایج پژوهش نشان داد که اثر مدیریت منابع انسانی برتوسعه صنعت گردشگری ...
with an Emphasis on Human Resources Approach (Case Study: Semnan
Province) .... بررسی و تحلیل نقش موزه ها در توسعه ی گردشگری فرهنگی (مطالعه
موردی: موزههای ...

ارائه مدل شایستگی نیروی انسانی در سازمان‌های خبری: مطالعه موردی ...

روشندل اربطانی طاهر، جعفری زوج سید جواد. ارائه مدل شایستگی نیروی انسانی در
سازمان‌های خبری: مطالعه موردی. فصلنامه علمی - پژوهشی فرایند مدیریت و توسعه . ۱۳۹۴;
۲۸ ...

توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر رویکرد منابع انسانی (مورد مطالعه ...

نتایج پژوهش نشان داد که اثر مدیریت منابع انسانی برتوسعه صنعت گردشگری ...
with an Emphasis on Human Resources Approach (Case Study: Semnan
Province) .... بررسی و تحلیل نقش موزه ها در توسعه ی گردشگری فرهنگی (مطالعه
موردی: موزههای ...

اصل مقاله - مدیریت منابع انسانی در ورزش

مطالعه موردی)دبیران .... کارکنان سازمان امور اداری و استخدامی کشور نشان ......
contributions of self-management skills in job retention factors: Case study of
physical ...

دانلود مقاله ترجمه شده با عنوان مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی ...

24 آوريل 2017 ... مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی مطالعه موردی: همکاری در ساخت بازی ...
Organizational Behavior Cooperation to Make Networks Study Case, ...

پیش‌بینی رضایت شغلی بر اساس ابعاد فضای اخلاقی سازمان (مطالعه ...

زمینه: از بحث‌های چالش برانگیز در حوزه مدیریت منابع انسانی رضایت شغلی می‌باشد
که در ... شغلی بر اساس ابعاد فضای اخلاقی سازمان (مطالعه موردی کارکنان دانشگاه
ارومیه) ... Estimation Based on Ethical Climate of Parameters (A Case Study of
Urmia ...

پیش‌بینی رضایت شغلی بر اساس ابعاد فضای اخلاقی سازمان (مطالعه ...

زمینه: از بحث‌های چالش برانگیز در حوزه مدیریت منابع انسانی رضایت شغلی می‌باشد
که در ... شغلی بر اساس ابعاد فضای اخلاقی سازمان (مطالعه موردی کارکنان دانشگاه
ارومیه) ... Estimation Based on Ethical Climate of Parameters (A Case Study of
Urmia ...

بررسی عوامل موثر بر ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان امور ...

اهمیت برنامه‌ریزی جهت ارتقاء بهره‌وری نیروهای انسانی در سازمان امور مالیاتی کشور ...
نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی کشور (مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی شرق
تهران) ... مدیریتی از نظر سازمانی و بهبود فرایند استخدام‌ها و توجه به صلاحیت
کارکنان در ... (A Case Study of the Eastern Tehran General Tax Directorate). tax
research.

مطالعه موردی (موردکاوی) – شیوه ای برای آموزش کاربردی‌تر مدیریت و مهارت ...

مطالعه موردی یا همان Case Study معروف، همیشه و همه جا در آموزش مدیریت و مهارت مورد
استفاده ... در واحد مدیریت منابع انسانی را مرور می‌کنیم به مطالعه موردی نزدیک‌تر
شده‌ایم.

بررسی وضعیت برنامه جانشین پروری مدیران دانشگاه(مطالعه موردی: دانشگاه

(A Case Study at Ardebil Islamic Azad University) ... )مطالعۀ موردی: دانشگاه آزاد
اسالمی واحد اردبیل( ... میزان آمادگی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحداردبیل در سال. 56.

High-performance, knowledge sharing and ICT skills,ISI,Human ...

ارائه چهارچوب مدیریت منابع انسانی سبز در صنعت فولاد,علمی پژوهشی,پژوهشهای
مدیریت ... Generational differences in job engagement: a case study of an
industrial .... بر نوآوری سازمانی:نقش میانجی خودکارآمدی کارکنان( مطالعه موردی: شرکت
امرسان) ...

دانلود تحقیق کامل درباره بررسي تطبيقي حقوق و آزاديهاي فردي در نظام حقوق اساسي ايران وفرانسه 25 ص

دانلود تحقیق کامل درباره بررسي تطبيقي حقوق و آزاديهاي فردي در نظام حقوق اساسي ايران وفرانسه 25 ص

پاورپوینت درس ششم مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه دوازدهم (دل می رود زدستم صاحبدلان خدا را(دلبستگی و شیفتگی))

تحقیق در مورد تاریخچه سیستم های حسابداری در ایران (word)

پاورپوینت جایگاه استانداردها در مدیریت مالی بخش عمومی

اتوکد نقشه طرح تفصیلی شهر ارومیه

یکصد و پنج اسلاید گیاهان داروئی با خلاصه شرح خواص آنها

کتاب راهنمای قطعات بیل مکانیکی ولوو مدل EC460Bدانلود تحقیق با موضوع مکانیک سنگ