دانلود رایگان


مطالعه موردی Case Study مدیریت منابع انسانی - دانلود رایگاندانلود رایگان مطالعه موردی در زمینه مدیریت منابع انسانی

دانلود رایگان مطالعه موردی Case Study مدیریت منابع انسانی این فایل به تشریح 5 سوال در باره مطالعه موردی زیر که در زمینه مدیریت منابع انسانی می باشد، می پردازد :

آقای احمدی به تازگی به عنوان مدیرعامل شرکت دولتی الف منصوب شده است. وی پس از بررسی اسناد و مدارک شرکت و مطالعه گزارشهای مربوط به سود و زیان سالانه ،متوجه شد که شرکت مذکور از بدو تاسیس تا دو سال گذشته همواره به عنوان یکی از شرکتهای موفق در بین سایر شرکتهای صنف خود مطرح بوده است ؛اما در حال حاضر به عنوان یک شرکت زیان دیده شناخته می شود. او تصمیم گرفت دلایل این رکود را در شرکت شناسایی نماید ؛لذا جلسه ای با مدیران واحدهای مختلف برگزار کرد و از آنها درخواست کرد که هر کدام به بررسی وضعیت واحد تحت نظارت خود پرداخته و کلیه تغییرات موجود را در طی 5 سال اخیر در واحد مربوطه بررسی نمایند ، مسایل و مشکلات مرتبط با واحد را به تفکیک شناسایی کنند و در نهایت روشهای مناسب برای بهبود عملکرد مجموعه تحت نظارت خود را اعلام نمایند
مطالعه موردی


مدیریت منابع انسانی


HR


Case study


modiriat24


modiriat 24


management


human resource management


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


zemestan 93.indd - فصلنامه مدیریت پرستاری

اين پژوهش ميزان پايبندی مديران به ارزش های ســازمانی را از ديدگاه پرســتاران هدف: ...
مطالعه موردی ... جهت تحول در منابع انسانی كه مهمترين مزيت رقابتی سازمان ها ..... M .
Understanding organizational culture based on Dennison (Case Study: Poly
NAR).

عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی با استفاده از ... - مدیریت سلامت

... Making Techniques, A Case Study: Personnel of Shahid Sadoghi Hospital in ...
انسانی با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره مطالعه موردی: کارکنان ...

اثر انواع استخدام بر بهره‌وری نیروی انسانی: مطالعه موردی دروزارت نفت و ...

صاحبنظران، مدیریت را استفاده صحیح و شایسته از منابع تعریف نموده اند. ... A Case
Study in Ministry of Science, Research and Technology and Min-istry of ...

موضوعات جدید پایان نامه و تحقیق مدیریت منابع انسانی - گروه ...

اثر آموزش بر بهره وری کارکنان: مطالعه موردی شرکت تامین برق در پاکستان. Impact
of Training on Productivity of Employees: A Case Study of Electricity Supply ...

1396 24 19 19 0 نقش مستندسازی در مدیریت دانش سازمانی: مطالعه موردی ...

فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، شماره(5): 51-78، دسترسی .... their
behavior (Case study: Fars Province's public libraries) 1 1 هدف: هدف مقاله حاضر ...

zemestan 93.indd - فصلنامه مدیریت پرستاری

اين پژوهش ميزان پايبندی مديران به ارزش های ســازمانی را از ديدگاه پرســتاران هدف: ...
مطالعه موردی ... جهت تحول در منابع انسانی كه مهمترين مزيت رقابتی سازمان ها ..... M .
Understanding organizational culture based on Dennison (Case Study: Poly
NAR).

بررسی رابطه بین وظایف مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی: مطالعه ...

بررسی رابطه بین وظایف مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی: مطالعه موردی در
دانشگاه ... هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی وضعیت وظایف منابع انسانی و تعهد
سازمانی کارکنان ... (The Medical Science University of Kermanshah City as a
Case Study).

بررسی رابطه بین وظایف مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی: مطالعه ...

بررسی رابطه بین وظایف مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی: مطالعه موردی در
دانشگاه ... هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی وضعیت وظایف منابع انسانی و تعهد
سازمانی کارکنان ... (The Medical Science University of Kermanshah City as a
Case Study).

مقاله های دانشجویی – موسسه آموزش عالي فارابي

ليست مقاله هاي منتشر شده دانشجويان موسسه آموزش عالي فارابي ... بررسي نقش
مديريت منابع انساني در بهره وري نيروي انساني (مورد مطالعه: موسسه تحقيقات ... to
Customer Relationship Management (Case Study: Bank Saderat under The
Supervision ...

1396 24 19 19 0 نقش مستندسازی در مدیریت دانش سازمانی: مطالعه موردی ...

فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، شماره(5): 51-78، دسترسی .... their
behavior (Case study: Fars Province's public libraries) 1 1 هدف: هدف مقاله حاضر ...

بررسی میزان اهمیت و توجه به اندازه گیری زنجیرۀ ارزش منابع انسانی در ...

گرچه اغلب مدیران ایرانی کارکنان را مهم ترین دارایی‌ سازمان می‌دانند، در عمل منابع ... و
توجه به اندازه گیری زنجیرۀ ارزش منابع انسانی در گروه صنعتی سایپا (مطالعه چند
موردی) ... Value Chain Measurement in Saipa Industrial Group (Case study:
Multiple).

مطالعه موردی Case Study مدیریت منابع انسانی – دیتا شگفت

مطالعه موردی, مدیریت منابع انسانی, HR, Case study, modiriat24, modiriat 24,
management, human resource management کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل
...

طراحی مدل بهینه سازی فرایند مدیریت استعداد ؛ مطالعه موردی شرکت نفت ...

مطالعه موردی حاضر، به منظور بهینه سازی فرایند مدیریت استعداد جاری در شرکت نفت
... این مدل به مسئولین امر کمک میکند تا به جای تکرار آنچه در مدیریت منابع انسانی ...
Designing a Model for Optimizing talent Management Process: A Case Study in ...

(ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﻗﺰوﯾﻦ) ﭘﺮوژه اﺟﺮاي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳ - فصلنامه مدیریت ...

ارزﯾﺎﺑﯽ. آﻣﺎدﮔﯽ. ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ. در. ﺳﻄﺤﯽ. ﮐﻤﺘﺮ. از. ﻣﺘﻮﺳﻂ. ﻗﺮار. دارد . واژ. ﮔﺎن. ﮐﻠﯿﺪي: اﻟﺰاﻣﺎت ﺿﺮوري.
،. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ .... ﺳﻨﺠﺶ. اﻟﺰاﻣﺎت. اﺟﺮاي. ﭘﺮوژه. ERP. (. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻣﻮردي. داﻧﺸﮕﺎه. آزاد. ﻗﺰوﯾﻦ. ) ٢. ﻧﯿﺮوﻫﺎي
ﻣﺘﺨﺼﺺ. ،. ﻓﺮﻫﻨﮓ ...... Implementation Of ERP Systems: A Case Study From The Oil.

واکاوی نیازهای آموزشی با رویکرد تجزیه‌و‌تحلیل شغل (مطالعه موردی ...

... Investigation of Educational Needs with Job Analysis Approach (Case Study:
Financial ... واکاوی نیازهای آموزشی با رویکرد تجزیه‌و‌تحلیل شغل (مطالعه موردی:
کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران). فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و
مدیریت شهری. ... نیازهای آموزشی، مربوط به دانش، نگرش یا مهارت‌هایی هستند که منابع
انسانی، به ...

اثر انواع استخدام بر بهره‌وری نیروی انسانی: مطالعه موردی دروزارت نفت و ...

صاحبنظران، مدیریت را استفاده صحیح و شایسته از منابع تعریف نموده اند. ... A Case
Study in Ministry of Science, Research and Technology and Min-istry of ...

عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی با استفاده از ... - مدیریت سلامت

... Making Techniques, A Case Study: Personnel of Shahid Sadoghi Hospital in ...
انسانی با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره مطالعه موردی: کارکنان ...

مطالعه موردی Case Study مدیریت منابع انسانی - دانلود رایگان

دانلود رایگان مطالعه موردی Case Study مدیریت منابع انسانی این فایل به تشریح 5
سوال در باره مطالعه موردی زیر که در زمینه مدیریت منابع انسانی می باشد، می پردازد :

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی با میانجی گری هوش ...

بررسی رابطه ی بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش(مطالعه موردی شرکت ملی نفت
ایران). ... بررسی رابطه بین هوش سازمانی و خلاقیت کارکنان دردانشگاه آزاد اسلامی واحد
تهران ... Culture and Knowledge Management (A Case Study: Isfahan University).

مجلات علمی پژوهشی و نمایه دار - دکتر آرش شاهين

مقاله نقش نظام مدیریت منابع انسانی در کارآفرینی سازمانی، فصلنامه پژوهش های .....
With a Case Study in a Four-Star International Hotel, Journal of Management ...

مطالعه موردی Case Study مدیریت منابع انسانی - دانلود رایگان

دانلود رایگان مطالعه موردی Case Study مدیریت منابع انسانی این فایل به تشریح 5
سوال در باره مطالعه موردی زیر که در زمینه مدیریت منابع انسانی می باشد، می پردازد :

مشکلات مربیان زن: مطالعه موردی هیات های ورزشی اراک - پژوهش در مدیریت ...

مشکلات مربیان زن: مطالعه موردی هیات های ورزشی اراک. ... مدیریت منابع انسانی در
سازمان های ورزشی المپیکی، علیرضا امیدی و همکاران، چاپ اول، تهران، بامداد کتاب، ص
۱۴.

بررسی عوامل موثر بر ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان امور ...

اهمیت برنامه‌ریزی جهت ارتقاء بهره‌وری نیروهای انسانی در سازمان امور مالیاتی کشور ...
نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی کشور (مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی شرق
تهران) ... مدیریتی از نظر سازمانی و بهبود فرایند استخدام‌ها و توجه به صلاحیت
کارکنان در ... (A Case Study of the Eastern Tehran General Tax Directorate). tax
research.

طراحی و تبیین مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی بارویکرد ...

همچنین بسته ی سیستم های کاری با عملکرد بالا بر دستاوردهای منابع انسانی شامل
سرمایه انسانی، ... منابع انسانی بارویکرد سیستمهای کاری با عملکرد بالا (مطالعه
موردی: شرکتهای دانش بنیان) ... A meta.analysis of their effects on organizational
performance”. ... New models of high performance work systems: The business
case for ...

مطالعه موردی (Case Study) (file)

مردم نگاری; دانلود مقاله مطالعه موردی; Case Study; مطالعه موردی; انتخاب روش ... ارشد
مدیریت با عنوان برنامه ریزی جامع منابع انسانی شهرداری (مطالعه موردی: شهرداری منطقه ...

بررسی تأثیر عملکرد مدیریت منابع انسانی بر عملکرد کارکنان با ...

عملکرد بالای مدیریت منابع انسانی تأثیر مثبتی بر یادگیری سازمان دارد و ...
Learning (Case Study: Staff of Payam Noor Universities in Guilan Province) ...
بررسی تأثیر سازمان یادگیرنده بر عملکرد سازمانی با واسطه یادگیری سازمانی:
مطالعه موردی.

High-performance, knowledge sharing and ICT skills,ISI,Human ...

ارائه چهارچوب مدیریت منابع انسانی سبز در صنعت فولاد,علمی پژوهشی,پژوهشهای
مدیریت ... Generational differences in job engagement: a case study of an
industrial .... بر نوآوری سازمانی:نقش میانجی خودکارآمدی کارکنان( مطالعه موردی: شرکت
امرسان) ...

بررسی رابطه برنامه‌های استراتژیک منابع انسانی و نوآوری شغلی (مطالعه ...

7 سپتامبر 2014 ... بین هر یک از ابعاد برنامه‌های استراتژیک منابع انسانی با نوآوری شغلی رابطه ...
مدیریت فرهنگی ... بررسی رابطه برنامه‌های استراتژیک منابع انسانی و نوآوری شغلی (
مطالعه موردی: سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان) ... and job innovation Study A (
Case Study: Jahad- Agriculture Organization of Khouzestan province).

واکاوی نیازهای آموزشی با رویکرد تجزیه‌و‌تحلیل شغل (مطالعه موردی ...

... Investigation of Educational Needs with Job Analysis Approach (Case Study:
Financial ... واکاوی نیازهای آموزشی با رویکرد تجزیه‌و‌تحلیل شغل (مطالعه موردی:
کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران). فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و
مدیریت شهری. ... نیازهای آموزشی، مربوط به دانش، نگرش یا مهارت‌هایی هستند که منابع
انسانی، به ...

اثر انواع استخدام بر بهره‌وری نیروی انسانی: مطالعه موردی دروزارت نفت و ...

صاحبنظران، مدیریت را استفاده صحیح و شایسته از منابع تعریف نموده اند. ... A Case
Study in Ministry of Science, Research and Technology and Min-istry of ...

بررسی تاثیر شناخت فرهنگ سازمانی بر اعتماد سازمانی کارکنان(مطالعه ...

بررسی تاثیر شناخت فرهنگ سازمانی بر اعتماد سازمانی کارکنان(مطالعه موردی: ... on
Employees' Organizational Trust (Case Study: Azad Universityof Marand Branch)
... بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر اعتماد کارکنان به مدیریت در شعب بانک ...

1396 24 19 19 0 نقش مستندسازی در مدیریت دانش سازمانی: مطالعه موردی ...

فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، شماره(5): 51-78، دسترسی .... their
behavior (Case study: Fars Province's public libraries) 1 1 هدف: هدف مقاله حاضر ...

دانلود مقاله مدیریت استراتژیک منابع انسانی | ایلرنیکا

دانلود مقاله مدیریت استراتژیک منابع انسانی ( Strategic Human Resources ....
using systemic strategic human resource management – a longitudinal case
study ...

مطالعه موردی Case Study | دانشنامه پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم

15 نوامبر 2014 ... [2] در فارسی از Case Study با تعابیر مختلفی همچون مطالعه موردی، ... مطالعه موردی
به‌زبان ساده، روشی است که از منابع اطلاعاتی هرچه بیش‌تر ... تحقیق موردی در
زمینه‌هایی چون سیاست، علوم سیاسی، مدیریت دولتی، .... مصنوعات انسانی: مصنوعات
انسانی شامل وسایلی مثل یک ابزار، یک مبل یا حتی یک متن چاپ شده رایانه‌ای.

بهبود مدیریت 10 34 2017 02 19 The optimal strategy in collaborative ...

16 مارس 2017 ... ... networks: A Case study in small and medium Industries راهبرد بهینه بازی های
همکارانه در شبکه های غیر متمرکز (مطالعه موردی در صنایع کوچک و .... و طراحی الگوی
مدیریت منابع انسانی کارآفرینانه: رویکرد داده بنیاد (مطالعه ای در ...

مقاله های دانشجویی – موسسه آموزش عالي فارابي

ليست مقاله هاي منتشر شده دانشجويان موسسه آموزش عالي فارابي ... بررسي نقش
مديريت منابع انساني در بهره وري نيروي انساني (مورد مطالعه: موسسه تحقيقات ... to
Customer Relationship Management (Case Study: Bank Saderat under The
Supervision ...

کتاب: روش‌شناسی مطالعه موردی در پژوهش‌های مدیریت: آزمون نظریه و ...

24 دسامبر 2017 ... کتاب: روش‌شناسی مطالعه موردی در پژوهش‌های مدیریت: آزمون نظریه و نظریه‌پردازی. case
study methodology in business research ...

توسعه روش هزینه‌یابی منابع انسانی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا (مطالعه ...

مقدمه: با توجه به اهمیت هزینه‌یابی در اتخاذ تصمیم‌های مدیریتی، در پژوهش حاضر روش ...
واژه‌های کلیدی: اورژانس، بیمارستان، شبیه‌سازی، هزینه بیکاری منابع انسانی، ...
توسعه روش هزینه‌یابی منابع انسانی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا (مطالعه موردی: بخش
اورژانس ... Activity (A Case Study: Bu-Ali Sina Hospital, the Emergency Ward,
Tehran).

کتاب: روش‌شناسی مطالعه موردی در پژوهش‌های مدیریت: آزمون نظریه و ...

24 دسامبر 2017 ... کتاب: روش‌شناسی مطالعه موردی در پژوهش‌های مدیریت: آزمون نظریه و نظریه‌پردازی. case
study methodology in business research ...

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی با ...

بر این اساس با استفاده از نظر "مدیران و سرپرستان شرکت سیمان" تعداد 25 عامل ...
مؤثر بر ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی با استفاده از تکنیک ANP (مطالعه موردی:
مدیران و ... (A Case Study: Managers and supervisors Cement company in
township).

(ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﻗﺰوﯾﻦ) ﭘﺮوژه اﺟﺮاي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳ - فصلنامه مدیریت ...

ارزﯾﺎﺑﯽ. آﻣﺎدﮔﯽ. ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ. در. ﺳﻄﺤﯽ. ﮐﻤﺘﺮ. از. ﻣﺘﻮﺳﻂ. ﻗﺮار. دارد . واژ. ﮔﺎن. ﮐﻠﯿﺪي: اﻟﺰاﻣﺎت ﺿﺮوري.
،. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ .... ﺳﻨﺠﺶ. اﻟﺰاﻣﺎت. اﺟﺮاي. ﭘﺮوژه. ERP. (. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻣﻮردي. داﻧﺸﮕﺎه. آزاد. ﻗﺰوﯾﻦ. ) ٢. ﻧﯿﺮوﻫﺎي
ﻣﺘﺨﺼﺺ. ،. ﻓﺮﻫﻨﮓ ...... Implementation Of ERP Systems: A Case Study From The Oil.

الگوی اثرگذاری رهبری معنوی و انگیزش مبتنی بر معنویت بر عملکرد ...

پیشنهاد می¬شود به منظور افزایش رضایت شغلی کارکنان و بهبود عملکرد سازمانی، ...
و مهارت¬های کارآفرینی مدیران محلی روستایی (مطالعه موردی دهیاران استان قزوین). ... on
organizational learning capacity: A case study of Payam Noor University".

مقاله بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر فرهنگ ...

مدیریت استراتژیک منابع انسانی در جهان رقابتی و پیچیده امروزی دارای ارزش و ...
بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر فرهنگ سازمانی مطالعه موردی:
سازمان .... Data mining ... human capital: A case study in high-tech nology industry"
.

شناسایی ابعاد و سنجش وضعیت مؤلفه‌های بهسازی دبیران: مطالعه موردی ...

شناسایی ابعاد و سنجش وضعیت مؤلفه‌های بهسازی دبیران: مطالعه موردی دوره ... 2دانشیار
گروه مدیریت آموزشی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه علوم و ... Identifying and
Measuring the Components of High School Teachers Development (Case Study:
Tehran Province) ... اسلاید ارائه‌شده در کارگاه آموزشی بهسازی منابع انسانی، تهران.

بررسی تأثیر برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی بر سطح ...

... of Urban and Rural Management نشریه علمی - پژوهشی مدیریت شهری و روستایی
. ... منابع انسانی بر سطح اثربخشی سازمان‌های چابک (مطالعه موردی: شهرداری‌های استان ...

اثر انواع استخدام بر بهره‌وری نیروی انسانی: مطالعه موردی دروزارت نفت و ...

صاحبنظران، مدیریت را استفاده صحیح و شایسته از منابع تعریف نموده اند. ... A Case
Study in Ministry of Science, Research and Technology and Min-istry of ...

1394 4 3 13 140 بررسی انطباقی سبک نوآوری و سبک مدیریت منابع ...

مدیریت سرمایه‌های انسانی شرکت‌های نوآور، نیازمند بکارگیری مجموعه‌ای از کارکردهای
مدیریت منابع انسانی متناسب با ویژگی‌های کارکنان و اهداف ویژه شرکت می‌باشد. ...
Human capital, social capital, and innovation: a multicountry study. ..... روش انتقال
فناوری با مدل AHP، مطالعه موردی صنایع آذر آب، فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد
، ...

1394 4 3 13 140 بررسی انطباقی سبک نوآوری و سبک مدیریت منابع ...

مدیریت سرمایه‌های انسانی شرکت‌های نوآور، نیازمند بکارگیری مجموعه‌ای از کارکردهای
مدیریت منابع انسانی متناسب با ویژگی‌های کارکنان و اهداف ویژه شرکت می‌باشد. ...
Human capital, social capital, and innovation: a multicountry study. ..... روش انتقال
فناوری با مدل AHP، مطالعه موردی صنایع آذر آب، فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد
، ...

پاورپوینت درس ششم فارسی(1)پایه دهم(مهر و وفا)

کتاب پلاستیسیته Structural plasticity از چن و ژانگ

نمونه کامل گزارش کارورزی2دبیری زبان انگلیسی کد43

پاورپوینت درس ششم فارسی(1)پایه دهم(مهر و وفا)

پاورپوینت فصل 1 تا 5 ریاضی هشتم

دانلود طرح درس حرکات بدن علوم تجربی

قانون شگفت انگیز روابط انسانی

پاورپوینت آموزش اصول و قواعد طبقه بندی کالا در سیستم هماهنگ شده

مقاله در مورد فيزيك سونوگرافي

طرح توجیهی بسته بندی گوشت قرمز