دانلود رایگان


پروژه ارزيابي كيفيت اجرايي ماشين هاي حفاري - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه ارزیابی کیفیت اجرایی ماشین های حفاری با پیشرفت علم و پیشرفت در ساخت ماشین های حفاری, استفاده وسیع ماشین آلات حفاری به جای عملیات

دانلود رایگان پروژه ارزيابي كيفيت اجرايي ماشين هاي حفاري با پيشرفت علم و پيشرفت در ساخت ماشين هاي حفاري، استفاده وسيع ماشين آلات حفاري به جاي عمليات آتشباري براي حفاريات زيرزميني کاربرد وسيعي پيدا کرده است. در حفاري مکانيزه از ابزار و ماشين آلات براي حفر فضاهاي زير زميني استفاده مي شود و هدف اصلي آن رسيدن به سرعت بالا در احداث و حفر اين فضاها مي باشد. عمليات حفاري يکي از پرهزينه ترين عمليات اجراي در حفريات زيرزميني مي باشد. از طرفي در انتخاب دستگاه حفاري محدوديت زيادي وجود دارد و يا به بيان ديگر در انتخاب دستگاه حفاري انعطاف پذيري وجود ندارد يعني در يک پروژه استفاده از چندين ماشين حفاري, به دليل بحث اقتصادي و هزينه بالايي ماشين آلات حفاري کمتر استفاد مي شود. بنابراين بايد قبل از انجام عمليات، نوع دستگاه و ماشين آلات حفاري مشخص شده باشد. در انتخاب نوع ماشين حفاري بررسي و کارايي آن، يکي از عوامل بسيار مهم مي باشد. در نتيجه بررسي عملکرد و کارايي هريک از ماشين الات حفاري يکي از عوامل بسيار حياتي در حفريات زير زميني مي باشد. در اين جا بحث در مورد عوامل تعيين کننده در انتخاب نوع دستگاه نمي باشد بلکه عملکرد دستگاه حفاري رودهدر و TBM به طور جداگانه مورد بررسي قرار گرفته شده است.
عوامل مؤثر بر عملكرد عمليات حفاري را به طور كلي مي توان به چهار گروه اصلي تقسيم بندي كرد(شکل 1). اين چهار گروه عبارتند از:
تركيبي از اين پارامترها ظرفيت توليد يك ماشين خاص در يك سازند و شرايط سنگي را مشخص مي كند. در ميان اين پارامترها، چند پارامتر وجود دارد كه قابل كنترل نيستند آنها شامل وضعيت زمين و سنگ و برخي پارامترهاي عملياتي هستند. به عبارت ديگر در يك پروژة تونلسازي تنها پارامتر هاي قابل كنترل، پارامترهاي مربوط به ماشين هستند

تعداد صفحات 68 word

فهرست مطالب
۱- مقدمه
۲- عملکرد و کارایی عملیات حفاری
۳- عملکرد ماشین رودهدر
۳-۱ مقدمه
۳-۲ پارامترهای موثر ماشین رودهدر در عملکرد
۳-۲-۱ تاثیر نوع و توان ماشین رودهدر بر عملکرد حفاری
۳-۲-۲ تاثیر نوع سر مته ماشین رودهدر بر هملکرد حفاری
۳-۲-۲-۱ انواع مته
۳-۲-۲-۲ تاثیر فاصله داری برنده ها در سرمته بر عملکرد دستگاه رودهدر
۳-۳ تاثیر پارامترهای ژئوتکنیکی در عملکرد ماشین رودهدر
۳-۳-۱ تاثیر مقاومت سنگ
۳-۳-۲ تاثیر زون چسبنده
۳-۳-۳ تاثیر مواد ساینده بر عملکرد حفاری
۴- پیش بینی عملکرد ماشین تمام مقطع
۴-۱ مقدمه
۴-۲ عوامل موثر در عملکرد ماشین تمام مقطع
۴-۲-۱ عوامل ژئوتکنیکی موثر در عملکرد ماشین تمام مقطع
۴-۲-۱-۱ نرخ نفوذ و مقاومت فشاری
۴-۳ پیش بینی تجربی عملکرد ماشین حفاری تمام مقطع
۴-۳-۱ روش ساده
۴-۳-۲ روش چند متغیره
۴-۳-۲-۱ روش NTH
4-3-2- 2 روش RMi
4-3-2-3 روش CSM
4-3-2-4 روش QTBM
4-3-2-5 روش RSR
4-4 مطالعه موردی پیش بینی تجربی عملکرد ماشین تمام مقطع
۴-۴-۱ تونل من
۴-۴-۲ تونل پیو
۴-۴-۳ تونل وارزو
۴-۴-۴ طبقه بنده توده سنگ
۴-۴-۵ روابط های تجربی
۴-۴-۵-۱ نرخ پیشروی
۴-۴-۵-۲ روابط تجربی برای سنگ های مختلف
۴-۴-۶ مقایسه با روش های پیش بینی عملکرد
۴-۴-۶-۱ مدل RSR
4-4-6-2 مدل QTBM
5- نتیجه گیری
۶- منابع


فهرست شکلها
شکل ۱- عوامل موثر در عملیات حفاری
شکل ۲- نمای از ماشین رودهدر با روش حفاری محوری
شکل ۳- نمای از ماشین رودهدر با روش حفاری متقاطع
شکل ۴- تحلیل استحکام رودهدر در رودهدرهای تاج مخروطی (بالا) و تاج طبلکی(پایین)
شکل ۵- نمای از نیروهای وارد به رودهدر نوع مخروطی
شکل ۶- نمای از فلوچارت برای محاسبه گشتاور
شکل ۷- نحوه برش دستگاه رودهدر
شکل ۸- تاثیر عرض ماشین (e)، عرض چرخ زنجیر (p)، و فاصله بین مرکز ثقل تا انتهای ماشین(a) با توجه
به گشتاور
شکل ۹ – تغییرات گشتاور با توجه به به تغییرات وزن
شکل ۱۰ – تغییرات گشتاور به توجه به تغییرات طول بازوی
شکل ۱۱-انواع مته های مته های برش
شکل ۱۲-نمای از پارامترها فاصله داری ابزار برنده در سرمته مخروطی
شکل ۱۳- نمای از همپوشانی نگهدارنده ابزاز برنده در سرمته نوع سوم
شکل ۱۴ -نمای از محل قرار گیری ابزار برنده در سرمته به صورت دو بعدی
شکل ۱۵- نمای سه بعدی مدل ابزار برنده شماره ۱ و شماره ۴ در سرمته با فاصله داری نابرابر
شکل ۱۶- نمای سه بعدی مدل ابزار برنده شماره ۱ و شماره ۴ در سرمته با فاصله داری برابر
شکل ۱۷- نمای از سرمته با فاصله داری برابر
شکل ۱۸- عوامل زئوتکنیکی مهم در کارآیی رودهدرها
شکل ۱۹- مقطع زمین شناسی تونل
شکل ۲۰- مقاومت فشاری در هر شرایط زمین شناسی– نرخ نفوذ آنی برای هر نوع رودهدر
شکل ۲۱- نمودار نرخ نفوذ آنی با توجه به نسبت P/UCS
شکل ۲۲- نمودار نرخ نفوذ آنی با توجه به نسبت W/UCS
شکل ۲۳- نرخ نفوذ آنی با توجه به نسبت P*W/UCS برای سنگ های رسوبی رودهدرهای متقاطع
شکل ۲۴- نمای از تاثیر مواد چسبنده در سرمته
شکل ۲۵ – تاثیر میزا ن درصد کوارتز معادل در عمر سرمته
شکل ۲۶-مقطع عرضی TBM
شکل ۲۷- صفحه حفار یک ماشین تمام مقطع
شکل ۲۸-ابزار برندة دیسکی و نیروهای مؤثر وارد بر آن
شکل ۲۹- ابزار برندة غلتکی و نیروهای وارد برآن
شکل ۳۰- استفاده از جت آب در ماشین های حفار تمام مقطع
شکل ۳۱- منحنی مقاومت فشاری – نرخ نفوذ
شکل ۳۲- رابطه شاخص نرخ حفاری– مقاومت فشاری
شکل ۳۳- شاخص عمر برش دهنده ها در سنگ های مختلف
شکل ۳۴- رابطه m1 با طبقه بندی Q
شکل ۳۵– مقطع زمین شناسی تونلها
شکل ۳۶- طبقه بندی RMR در سه تونل
شکل ۳۷- رابطه بین طبقه بندی Q و RMR در سه تونل
شکل ۳۸- انالیز آماری واریانس به منظور رسیدن به یک مدل رگراسیون معنی دار(داده ها حاصل از تونل
من
شکل ۴۰- رابطه بین نرخ نفوذ و طبقه بندی RMR در تونلهای حفاری شده جدول کوجک در بالا هر نمودار نشانده نتایج الانیز واریانس می باشد
شکل ۴۱- زابطه نرخ نفوذ (چپ)و نرخ نفوذ ویژه(راست) TBM و طبقه بندی RMR
شکل ۴۲ – رابطه میزان بهره دهی و طبقه بندی RMR
شکل ۴۳ – نرخ نفوذ متفاومت در سنگ های مختلف و با RMR یکسان
شکل ۴۴- تغییرات نرخ نفوذ برای سختی موس رابطه بهتری نسبت به مقاومت فشاری تک محوره نشان می دهد ۱۰ داده از پنچ نوع سنگ مختلف از تونل من برای این آنالیز استفاده شده است
شکل ۴۵- پیش بینی عملکرد ماشین تمام مقطع توسط روش RSR (چپ) و QTBM (راست)
شکل ۴۶ – مقایسه داده های ثبت شده نرخ نفوذ برای سه تونل مذکور با توجه به روش QTBM
فهرست جداول :
جدول ۱- مشخصات سرمته و ابزار برنده و فاصله داری طراحی شده
جدول ۲- میزان مصرف برنده ها با توجه به نوع سرمته
جدول ۳ – نتایج حاصل از اندازه گیری برجا برای دو نوع سرمته
جدول ۴-نتایج ازمایش شمیایی در تونل
جدول ۵- پارامترهای ژئوتکنیکی نمونه های سنگی در زون های مختلف
جدول ۶- نتایج عملکرد رودهدر در زون های مختلف
جدول ۷- طبقه بندی اطلاعات حاصل از حفاری در نقاط مختلف جهان توسط مدرسه عالی معدن
جدول ۸- رده بندی سنگ ها برای TBM
جدول ۹- جدول مقاومت فشاری – نرخ نفوذ
جدول ۱۰- اطلاعات توصیفی و تجهیزات لازم برای حفاری تونلها
جدول ۱۱- مشخصات ژئوتکنیکی و زمین شناسی تونلها
جدول ۱۲ – پارامتر های لازم برای روش QTBM

پایان نامه ماشین های حفاری


عوامل موثر در عملیات حفاری


مته های برش


روش QTBM


ارزیابی کیفیت اجرایی


ماشین های حفاری


ارزیابی کیفیت


عملیات حف


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فیلم: پاورپوینت دروغگویی و علل آن در کودکان / ویدیو کلیپ | مگیفا

4 روز پیش ... پاورپوینت دروغگویی و علل آن در کودکان شامل 36 اسلاید زیبا که با جدیدترین نسخه
پاورپوینت طراحی شده و قابل ویرایش می باشد . همچنین به راحتی ...

آموزش رجیستری گوشی های مسافری + روش‌ها، قوانین و هزینه‌ها | اخبار ...

2 روز پیش ... مدتی است که طرح رجیستری در ایران اجرایی شده و بر اساس آ… ... نحوه رجیستری
گوشی های مسافری را آموزش دهیم و قوانین و هزینه‌های آن را بررسی کنیم.

پایان نامه و پاورپوینت ارزیابی کیفیت اجرایی ماشین‌های حفاری

پایان نامه و پاورپوینت ارزیابی کیفیت اجرایی ماشین‌های حفاری |طبقه بندی RMR در
تونلها عملکرد TBM ماشین های حفاری پایان نامه ارزیابی کیفیت پاوپوینت ...

پاورپوینت ارزيابي كيفيت اجرايي ماشين هاي حفاري – مبدل پروژه

دانلود ارزیابی کیفیت اجرایی ماشین های حفاری,تحقیق ارزیابی کیفیت اجرایی
ماشین های حفاری,مقاله ارزیابی کیفیت اجرایی ماشین های حفاری,ارزیابی در دسته
بندی ...

دانلود پایان نامه بررسی کیفیت اجرایی ماشین های حفاری - کالج پروژه

دانلود پایان نامه بررسی کیفیت اجرایی ماشین های حفاری. جهت اخذ درجه کارشناسی.
ماشین های حفاری. بخشی از فهرست مقاله: – مقدمه : ۲- عملکرد و کارایی عملیات حفاری:

بانک پروژه پروژه پاياني ارزيابي كيفيت اجرايي ماشين هاي حفاري

پروژه پایانی ارزیابی کیفیت اجرایی ماشین های حفاری با تعداد صفحات : 67 فرمت
فایل: word(قابل ویرایش) آماده برای دانلود می باشد.

استخدام شرکت توسعه پلیمر‌پادجم (دریافت کارت)

باتوجه به درخواست داوطلبان، محل برگزاری آزمون علاوه برحوزه های بوشهر و تهران، حوزه
شیراز .... برنامه زمان بندی و تاریخ های مهم اجرایی از تاریخ ۹۷/۰۸/۱۵ لغایت ساعت ۲۴
مورخ ... مدار ۱ و ۲ – بررسی سیستم های قدرت – کنترل – ماشین – اندازه گیری
الکتریکی ... و مدیریت – کنترل پروژهتحقیق در عملیات ۱ و ۲ – آمار و احتمال –
اقتصاد مهندسی ...

پاورپوینت ارزيابي كيفيت اجرايي ماشين هاي حفاري|یار فایل

30 سپتامبر 2017 ... پاورپوینت ارزيابي كيفيت اجرايي ماشين هاي حفاري نوع فایل: power point قابل
ویرایش 27 اسلاید قسمتی از اسلایدها: Performance of roadheader ...

نمونه پکیج پاورپوینت ارزیابی كیفیت اجرایی ماشین های حفاری ...

12 نوامبر 2018 ... نمونه پکیج پاورپوینت ارزیابی كیفیت اجرایی ماشین های حفاری ... دانلود فایل مقاله
بررسی کمی و کیفی باریت و بنتونیت در صنعت حفاری ...

ارزيابي كيفيت اجرايي ماشين هاي حفاری – فیلیمو پروژه

پایان نامه فایل کامل ارزيابي كيفيت اجرايي ماشين هاي حفاری به همراه لینک دانلود.
دانلود فایل. مقدمه : با پيشرفت علم و پيشرفت در ساخت ماشين هاي حفاري، استفاده ...

ارزیابی کیفیت اجرایی ماشین های حفاری | 1822 - kana-shop

18 ا کتبر 2018 ... ادامه و دانلود. در این پایان نامه ارزیابی کیفیت اجرایی ماشین های حفاری مورد بررسی و
پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن ...

17 استان کشور درگیر سیل و آبگرفتگی شدند - خبرگزاری تابناک ...

6 روز پیش ... و گیلان از استان های مجری طرح سفیران اجتماعی هستند. ... مردمی و برگزاری طرح های
مشابه، ارتباط موثر با دستگاه های اجرایی محلی، هیئت . ... وی تصریح کرد: ماموران با
حضور در محل حادثه در بررسی های اولیه دریافتند، یک دستگاه خودرو سواری "آزرا" با ....
به موقع و با کیفیت پروژه ها در بین 36 کشور گواهی بر این مدعاست .

دانلود پروژه انواع ماشین آلات حفاری تونل - مهندسی عمران و معماری ...

انواع ماشین آلات حفاری تونل , پروژه انواع ماشین آلات حفاری تونل , دانلود پروژه ...
سایت ساختمان سازها محل مناسبی برای ثبت آگهی های تخصصی صنعت ساختمان می
باشد. ... تحکیمات اولیه (شاتکریت لایه 1) می شود، به تفصیل مورد بررسی قرار
گرفته است .... پاورپوینت کتابخانه دانشگاه آزاد برلین · پاورپوینت کیفیت
فضاهای آموزشی ...

پاورپوینت ارزيابي كيفيت اجرايي ماشين هاي حفاري|یار فایل

30 سپتامبر 2017 ... پاورپوینت ارزيابي كيفيت اجرايي ماشين هاي حفاري نوع فایل: power point قابل
ویرایش 27 اسلاید قسمتی از اسلایدها: Performance of roadheader ...

ارزيابي كيفيت اجرايي ماشين هاي حفاري – ویس پروژه

دانلود ارزيابي كيفيت اجرايي ماشين هاي حفاري, ماشين هاي حفاري ,عمليات حفاری ,
انواع مته مقاومت فشاري, دانلود معدن ماشین حفاری روش RMI روش QTBM روش RSR, تونل
...

ارزيابي كيفيت اجرايي ماشين هاي حفاري – ویس پروژه

دانلود ارزيابي كيفيت اجرايي ماشين هاي حفاري, ماشين هاي حفاري ,عمليات حفاری ,
انواع مته مقاومت فشاري, دانلود معدن ماشین حفاری روش RMI روش QTBM روش RSR, تونل
...

پایان نامه ارزيابي كيفيت اجرايي ماشين هاي حفاري به همراه پاورپوینت ...

1- مقدمه :. 2- عملکرد و کارايي عمليات حفاري:. 3- عملکرد ماشين رودهدر:. 3-1 مقدمه:. 3-2
پارامترهاي موثر ماشين رودهدر در عملکرد:. 3-2-1 تاثير نوع و توان م.

پایان نامه ارزيابي كيفيت اجرايي ماشين هاي حفاري به همراه پاورپوینت ...

1- مقدمه :. 2- عملکرد و کارايي عمليات حفاري:. 3- عملکرد ماشين رودهدر:. 3-1 مقدمه:. 3-2
پارامترهاي موثر ماشين رودهدر در عملکرد:. 3-2-1 تاثير نوع و توان م.

پاورپوینت ارزيابي كيفيت اجرايي ماشين هاي حفاري – دانلود

دانلود ارزیابی کیفیت اجرایی ماشین های حفاری,تحقیق ارزیابی کیفیت اجرایی
ماشین های حفاری,مقاله ارزیابی کیفیت اجرایی ماشین های حفاری,ارزیابی در دسته
بندی ...

دانلود پایان نامه بررسی کیفیت اجرایی ماشین های حفاری - کالج پروژه

دانلود پایان نامه بررسی کیفیت اجرایی ماشین های حفاری. جهت اخذ درجه کارشناسی.
ماشین های حفاری. بخشی از فهرست مقاله: – مقدمه : ۲- عملکرد و کارایی عملیات حفاری:

فایل کامل ارزيابي كيفيت اجرايي ماشين هاي حفاري

دانلود فایل با مشخصات و عنوان دانلود ارزيابي كيفيت اجرايي ماشين هاي حفاري,
ماشين هاي ... حفاري انعطاف پذيري وجود ندارد يعني در يک پروژه استفاده از چندين
ماشين ...

دانلود پروژه انواع ماشین آلات حفاری تونل - مهندسی عمران و معماری ...

انواع ماشین آلات حفاری تونل , پروژه انواع ماشین آلات حفاری تونل , دانلود پروژه ...
سایت ساختمان سازها محل مناسبی برای ثبت آگهی های تخصصی صنعت ساختمان می
باشد. ... تحکیمات اولیه (شاتکریت لایه 1) می شود، به تفصیل مورد بررسی قرار
گرفته است .... پاورپوینت کتابخانه دانشگاه آزاد برلین · پاورپوینت کیفیت
فضاهای آموزشی ...

استخدام شرکت توسعه پلیمر‌پادجم (دریافت کارت)

باتوجه به درخواست داوطلبان، محل برگزاری آزمون علاوه برحوزه های بوشهر و تهران، حوزه
شیراز .... برنامه زمان بندی و تاریخ های مهم اجرایی از تاریخ ۹۷/۰۸/۱۵ لغایت ساعت ۲۴
مورخ ... مدار ۱ و ۲ – بررسی سیستم های قدرت – کنترل – ماشین – اندازه گیری
الکتریکی ... و مدیریت – کنترل پروژهتحقیق در عملیات ۱ و ۲ – آمار و احتمال –
اقتصاد مهندسی ...

ماشین های حفاری – طراحی توت

پایان نامه ماشین های حفاری , عوامل موثر در عملیات حفاری , مته های برش , روش QTBM ,
ارزیابی کیفیت اجرایی , ماشین های حفاری , ارزیابی کیفیت , عملیات حف کاربر ...

دانلود پروژه پژوهشی کارشناسی با موضوع ارزيابي كيفيت اجرايي ...

ارزیابی کیفیت اجرایی ماشین های حفاری در دسته بندی فنی و مهندسی بازدید کننده
عزیز میتوانید فایل مربوط به دانلود پروژه پژوهشی کارشناسی با موضوع ارزيابي ...

ماشین های حفاری – طراحی توت

پایان نامه ماشین های حفاری , عوامل موثر در عملیات حفاری , مته های برش , روش QTBM ,
ارزیابی کیفیت اجرایی , ماشین های حفاری , ارزیابی کیفیت , عملیات حف کاربر ...

ماشین های حفاری – طراحی توت

پایان نامه ماشین های حفاری , عوامل موثر در عملیات حفاری , مته های برش , روش QTBM ,
ارزیابی کیفیت اجرایی , ماشین های حفاری , ارزیابی کیفیت , عملیات حف کاربر ...

پاورپوینت ارزيابي كيفيت اجرايي ماشين هاي حفاري – مبدل پروژه

دانلود ارزیابی کیفیت اجرایی ماشین های حفاری,تحقیق ارزیابی کیفیت اجرایی
ماشین های حفاری,مقاله ارزیابی کیفیت اجرایی ماشین های حفاری,ارزیابی در دسته
بندی ...

پاورپوینت ارزیابی كیفیت اجرایی ماشین های حفاری – craft - clothing

اجرایی,ارزیابی,پاوپوینت,پایان نامه,كیفیت,ماشین های حفاری کاربر محترم میتوانید
جزئیات فایل پاورپوینت ارزیابی كیفیت اجرایی ماشین های حفاری را مطالعه و در ...

پاورپوینت ارزیابی کیفیت اجرایی ماشین های حفاری | 3396 - best3

19 ا کتبر 2018 ... پاورپوینت ارزیابی کیفیت اجرایی ماشین های حفاری | 3396 ... در انتخاب دستگاه
حفاری انعطاف پذیری وجود ندارد یعنی در یک پروژه استفاده از چندین ...

پاورپوینت ارزیابی كیفیت اجرایی ماشین های حفاری – سی پی یو زد

اجرایی,ارزیابی,پاوپوینت,پایان نامه,كیفیت,ماشین های حفاری کاربر محترم میتوانید
جزئیات فایل پاورپوینت ارزیابی كیفیت اجرایی ماشین های حفاری را مطالعه و در ...

دانلود پروژه ارزيابي كيفيت اجرايي ماشين هاي حفاري – characteristic

پروژه ارزيابي كيفيت اجرايي ماشين هاي حفاري پژوهش کامل در زمینه مهندسی عمران می
باشد و در 3 فصل تنظیم شده است. شما میتوانید فهرست مطالب پروژه را در ادامه مشاهده ...

ارزیابی کیفیت اجرایی ماشین های حفاری | 1822 - kana-shop

18 ا کتبر 2018 ... ادامه و دانلود. در این پایان نامه ارزیابی کیفیت اجرایی ماشین های حفاری مورد بررسی و
پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن ...

ارزيابي كيفيت اجرايي ماشين هاي حفاري – ویس پروژه

دانلود ارزيابي كيفيت اجرايي ماشين هاي حفاري, ماشين هاي حفاري ,عمليات حفاری ,
انواع مته مقاومت فشاري, دانلود معدن ماشین حفاری روش RMI روش QTBM روش RSR, تونل
...

اتمام 3 پروژه آبخیزداری صندوق توسعه ملی در گلستان - خبرگزاری مهر ...

20 ساعت قبل ... تبصره 1 – کلیه دستگاه های اجرایی موظفند از محل اعتبارات مصوب و در قالب
تخصیص ... رحمانی توسعه این صنعت را از پروژه های مهم و ویژه وزارت صمت اعلام کرد و
از برنامه .... پایان عملیات حفاری تونل باغان در محور سنندج-مریوان ... کیفیت بالای
زعفران تولید شده در شهرستان است. ... فروشگاه اینترنتی لاستیک خودرو.

تحقیق ارزیابی کیفیت اجرایی ماشین های حفاری + پاورپوینت | original

26 ژانويه 2018 ... دانلود تحقیق کارشناسی ارزیابی کیفیت اجرایی ماشین های حفاری، در قالب فایل
word و در حجم 78 صفحه، همراه با پاورپوینت مربوطه. عوامل مؤثر بر ...

ارزيابي كيفيت اجرايي ماشين هاي حفاري – ویس پروژه

دانلود ارزيابي كيفيت اجرايي ماشين هاي حفاري, ماشين هاي حفاري ,عمليات حفاری ,
انواع مته مقاومت فشاري, دانلود معدن ماشین حفاری روش RMI روش QTBM روش RSR, تونل
...

دانلود پروژه انواع ماشین آلات حفاری تونل - مهندسی عمران و معماری ...

انواع ماشین آلات حفاری تونل , پروژه انواع ماشین آلات حفاری تونل , دانلود پروژه ...
سایت ساختمان سازها محل مناسبی برای ثبت آگهی های تخصصی صنعت ساختمان می
باشد. ... تحکیمات اولیه (شاتکریت لایه 1) می شود، به تفصیل مورد بررسی قرار
گرفته است .... پاورپوینت کتابخانه دانشگاه آزاد برلین · پاورپوینت کیفیت
فضاهای آموزشی ...

صرفه جویی در مصرف برق با ۴ روش آسان - پارسینه - خبربان

5 ساعت قبل ... در این مقاله با روش‌های صرفه جویی در مصرف برق در محیط کار و منزل بیشتر آشنا
می‌شوید. ... که علاوه‌بر صرفه جویی اقتصادی، کیفیت بالاتری نیز داشته باشند. ...
همچنین بهتر است مرتب نوار‌های درِ یخچال و فریزر را بررسی کنید و .... محمد برزویی
افزود: علاوه بر این دو مورد ادوات و دستگاه های حفاری غیرمجاز هم توقیف شد.

تحقیق درمورد منبع تغذیه

پاورپوینت درس هفتم آمادگی دفاعی پایه دهم (مقابله با جنگ نرم)

پاورپوینت ارزنده اعمال یداوی و جراحیهای صغیر - 39 اسلاید

پاورپوینت درس ششم فارسی(1)پایه دهم(مهر و وفا)

فارسی دوم دبستان دهه 60

پاورپوینت حضرت خضر

پاورپوینت درمورد راهی به سوی او

کتاب MRI(کامل ترین کتاب درمورد پایه و اساس ام ار ای)

اموزش حذف frpگوشی samsung A510F بااندروید 5,6

پاورپوینت پودمان تاسیسات مکانیکی کار و فناوری نهم