دانلود رایگان


دانلود طرح درس – ریاضی دوم - شکلهای هندسی (روش الگوی یادسپاری) - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود طرح درس ریاضی دوم شکلهای هندسی روش الگوی یادسپاری

دانلود رایگان دانلود طرح درس – ریاضی دوم - شکلهای هندسی (روش الگوی یادسپاری) دانلود طرح درس – ریاضی دوم - شکلهای هندسی (روش الگوی یادسپاری)

فرمت فایل (word) و قابل ویرایش تعداد صفحات 3 صفحه
قسمتی از مجموعههدف کلی: شناخت شکلهای هندسی
هدف جزئی:
1-دانش آموز شکلهای هندسی را تشخیص دهد.
2-دانش آموز شکلهای هندسی را با هم مقایسه کند.
3-دانش آموز شکلهای هندسی را رسم کند.
هدف رفتاری:
1-دانش آموز بتواند در کلاس درس و بدون کمک معلم یکی از اشکال هندسی را رسم کند.
2-دانش آموز بتواند در مدت زمان 5 دقیقه در کلاس درس شکل مستطیل را کشیده و آن را رنگ کند.
3-دانش آموز بتواند با استفاده از شکلهای هندسی یک تصویر بسازد.
حیطه کلامی :
دانش آموز بتواند تعریف شکلهای هندسی را بیان کند.
حیطه مهارتهای ذهنی :
1-دانش آموز بتواند با استفاده از شکل های هندسی تصاویری را طراحی کند.
2-دانش آموز بتواند شکل های هندسی را از همدیگر تمایز دهد.tarhedars


sellfile


irطرح درس


دانلود طرح درس


ریاضی دوم شکلهای هندسی روش الگوی یادسپاری


طرح درسمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود طرح درس واحد کارخیابان - تحقیق مقاله پروژه - صفحه اصلی

... دوم دبستان دانلود واحد طرح درسریاضی دوم -جمع اساسی نوع دوم(روش الگوی
یادسپاری) دانلود طرح درسریاضی دوم - شکلهای هندسی (روش الگوی یادسپاری) دانلود
دانلود ...

دانلود طرح درسریاضی دوم - شکلهای هندسی (روش الگوی یادسپاری ...

دانلود طرح درسریاضی دومشکلهای هندسی (روش الگوی یادسپاری) فرمت فایل (
word) و قابل ویرایش تعداد صفحات 3 صفحه قسمتی از مجموعه هدف کلی: شناخت
شکلهای ...

روش تدریس مبتنی بر یادیارها - معلم عصر21

درهرحال ، یادگیرندگان باید توانایی یادسپاری خودرا تقویت کنند تابتوانند آنچه
رافرا می گیرند ، درآینده ای نزدیک تر یادورتر به یاد آورند . یک الگوی یادیار : روش ...

پاورپوینت های فصل اشکال هندسی از کلاس دوم دبستان

مشاهده و دانلود پاورپوینت درسی از فصل اشکال هندسی از گروه دوم دبستان. ... دوم
دبستان · ریاضی دوم دبستان; اشکال هندسی; بازگشت · تغییر درس تغییر فصل.

ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ درس در اي ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ اﻓﺰارﻫﺎي ﻧﺮم از اﺳﺘﻔﺎده

ﺷﻤﺎره. دوم. . زﻣﺴﺘﺎن. 1390. ﺗﺄﺛﯿﺮ. اﺳﺘﻔﺎده. از. ﻧﺮم. اﻓﺰارﻫﺎي. ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ. اي. در. درس. ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺷﻨﺎﺳﯽ ...
روش. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﻤﻪ. ﺗﺠﺮﺑﯽ. ﺑﻮده. و در آن از ﻃﺮح ﭘـﯿﺶ. آزﻣـﻮن و. ﭘﺲ. آزﻣﻮن ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
.... اﻟﮕﻮﻫﺎي. راﯾﺎﻧﻪ. اي ﻣﯽ. ،ﺗﻮاﻧﻨﺪ. ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪ . از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ... ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در آن ﻧﻘﺶ .... اﻓﺰارﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و روش ﺗﺪرﯾﺲ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي درس
رﯾﺎ ...

tarhedars,sellfile,irطرح درس, دانلود طرح درس , ریاضی دوم شکلهای هندسی ...

17 سپتامبر 2018 ... دانلود طرح درسریاضی دومشکلهای هندسی (روش الگوی یادسپاری) فرمت فایل (
word) و قابل ویرایش تعداد صفحات ۳ صفحه قسمتی از مجموعه هدف ...

ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ درس در اي ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ اﻓﺰارﻫﺎي ﻧﺮم از اﺳﺘﻔﺎده

ﺷﻤﺎره. دوم. . زﻣﺴﺘﺎن. 1390. ﺗﺄﺛﯿﺮ. اﺳﺘﻔﺎده. از. ﻧﺮم. اﻓﺰارﻫﺎي. ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ. اي. در. درس. ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺷﻨﺎﺳﯽ ...
روش. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﻤﻪ. ﺗﺠﺮﺑﯽ. ﺑﻮده. و در آن از ﻃﺮح ﭘـﯿﺶ. آزﻣـﻮن و. ﭘﺲ. آزﻣﻮن ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
.... اﻟﮕﻮﻫﺎي. راﯾﺎﻧﻪ. اي ﻣﯽ. ،ﺗﻮاﻧﻨﺪ. ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪ . از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ... ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در آن ﻧﻘﺶ .... اﻓﺰارﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و روش ﺗﺪرﯾﺲ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي درس
رﯾﺎ ...

ریاضی دوم شکلهای هندسی روش الگوی یادسپاری | عصر فایل

دانلود مستقیم «دانلود طرح درسریاضی دومشکلهای هندسی (روش الگوی یادسپاری
| دسته «کارآفرینی ، طرح توجیهی» | دریافت فایل از عصر فایل | دانلود طرح درس.

جمع اساسی نوع دوم - ePage.ir

طرح درس شماره 1 ... روش تدریس: الگوی یادسپاری. تعداد فراگیر: ... ریاضی دوم
ابتدایی. هدف کلی: جمع دو عدد یک رقمی با حاصل دو رقمی(آشنایی با جمع های اساسی نوع
دوم) .... 1-دانش آموز بتواند در کلاس درس و بدون کمک معلم یکی از اشکال هندسی را رسم
کند.

دانلود طرح درسریاضی دوم - شکلهای هندسی (روش الگوی ... - iopq.ir

دانلود طرح درسریاضی دوم - شکلهای هندسی (روش الگوی یادسپاری). فرمت فایل (
word) و قابل ویرایش تعداد صفحات 3 صفحه قسمتی از مجموعه. هدف کلی: شناخت
شکلهای ...

طرح درس ابتدایی - خدا را شُکر - ePage.ir

ریاضی دوم- اشکال هندسی · ریاضی اول- نماد ... 5 روش تدریس برای جشنواره الگو برتر
تدریس · 10 روش تدریس از کلاس اول · 12 روش تدریس از علوم سوم · روش تدریس طرز
تلقی برخورد- کلاس پنجم 5 درس · دانلود طرح درس · طرح درس کلاه ... حجم- پنجم-
یادسپار.

دانلود طرح درسریاضی دومشکلهای هندسی (روش الگوی یادسپاری ...

11 ژوئن 2018 ... دانلود طرح درسریاضی دومشکلهای هندسی (روش الگوی یادسپاری) فرمت فایل (
word) و قابل ویرایش تعداد صفحات ۳ صفحه قسمتی از مجموعه هدف ...

دانلود طرح درس اشکال هندسی ریاضی دوم ابتدایی

نام کتاب: ریاضی پایه دوم ابتدایی زمان تدریس: 45 نام مدرس: عنوان درس: شناخت
شکلهای هندسی تاریخ تدریس: روش تدریس: الگوی یادسپاری تعداد فراگیر: هدف کلی:

بایگانی‌های tarhedars - صفحه 3 از 17 - فراتک‌سازان زاگرس

4 ا کتبر 2018 ... دانلود طرح درسریاضی دومشکلهای هندسی (روش الگوی یادسپاری) · دانلود طرح درس
ریاضی دومشکلهای هندسی (روش الگوی یادسپاری). & ...

tarhedars,sellfile,irطرح درس, دانلود طرح درس , ریاضی دوم شکلهای هندسی ...

17 سپتامبر 2018 ... دانلود طرح درسریاضی دومشکلهای هندسی (روش الگوی یادسپاری) فرمت فایل (
word) و قابل ویرایش تعداد صفحات ۳ صفحه قسمتی از مجموعه هدف ...

ریاضی دوم شکلهای هندسی روش الگوی یادسپاری | عصر فایل

دانلود مستقیم «دانلود طرح درسریاضی دومشکلهای هندسی (روش الگوی یادسپاری
| دسته «کارآفرینی ، طرح توجیهی» | دریافت فایل از عصر فایل | دانلود طرح درس.

طرح درس ریاضی پنجم - مساحت دایره|e43649

28 فوریه 2018 ... مرجع دانلود طرح درس ریاضی پنجم - مساحت دایره Welcome to our site to ... 45 دقیقه
پایه: پنجم تعداد فراگیر: 30 روش تدریس: الگوی یادسپاری هدف ...

دانلود طرح درس ریاضی سوم - آموزش جمع و تفریق اعداد - دانلود رایگان

ریاضی. اشکال هندسی - دوم ابتدایی. آموزش مفهوم جمع اول ابتدایی. علوم. طرح درس روزانه
ریاضی دوم ... روش تدریس داستان گویی در آموزش قرآن دوره ابتدایی » روش تدریس پیام
های قرآنی » ..... ریاضی پنجم ابتدایی ( با الگو یادسپاریدانلود طرح درس ریاضی

شکلهای هندسی (روش الگوی یادسپاری) - بزرگترین مرجع فایل در کشور

2 آگوست 2018 ... دانلود طرح درسریاضی دوم - شکلهای هندسی (روش الگوی یادسپاری) فرمت فایل (word
) و قابل ویرایش تعداد صفحات 3 صفحه قسمتی از مجموعه هدف ...

بایگانی‌های tarhedars - صفحه 3 از 17 - فراتک‌سازان زاگرس

4 ا کتبر 2018 ... دانلود طرح درسریاضی دومشکلهای هندسی (روش الگوی یادسپاری) · دانلود طرح درس
ریاضی دومشکلهای هندسی (روش الگوی یادسپاری). & ...

دانلود زندگی نامه توماس اديسون جديد

پاورپوینت در حیطه یونجه - 17 اسلاید

مقاله بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان – مهندسی عمران

دانلود تحقیق کامل درمورد قیام توابین

پروژه جایگاه وقف در اقتصاد

پاورپوینت در مورد مقدمه ای بر کلاسها و اشیاء

وظایف رییس جمهور در قانون اساسی

پاورپوینت درباره اجرای کوئری همراه کوئری بهینه شده آن در جیمیتر و مقایسه آن ها

آلومینیوم

تحقیق در مورد اندازه سازمان