دانلود فایل


مقاله پردازش سیگنال های رادار و سونار (PDF) - دانلود فایلدانلود فایل مقاله پردازش سیگنال های رادار و سونار (PDF)

دانلود فایل مقاله پردازش سیگنال های رادار و سونار (PDF) تعداد صفحه : 20

فهرست:
مقدمه
رادار و سونار
کلیت سامانه رادار وسونار
تاریخچه
سرگذشته سونار
سرگذشت رادار
مدل سیگنال
معادله برد راداری یک نقطه ساده
معادله برد توزیع شده
و پلاریزاسیون RCS
دید آماری به سطح مقطع راداری
مدل سورلینگ
مدل کلاتر
مدل نویز و سیگنال به نویز
مدل فرکانسی :جابجایی دوپلر
جمع بندی
منابع
—————–
چکیده ای از مقدمه آغازین مقاله پردازش سیگنال های رادار و سونار بدین شرح است:
واژه رادار مخفف SO و واژه سونار مخفف عبارت dio Detection And Ranging und N avigation A nd میباشند. امروزه این عبارات وارد زبانها شده و این کلمه مستقلا معنی پیدا کرده. هر دو سیستم از انتشار Ranging امواج برای روشن کردن محیط استفاده میکنند و با دریافت کردنِ بازتاب روشنایی میتوانند در مورد محیط؛ اطلاعات، بدست آورند. تفاوت آنها در موجی است که برای روشن کردن محیط استفاده میکنند، رادار از امواج رادیویی استفاده میکند و سونار از امواج مکانیکی.
سامانه های رادار پیشرفته با پردازش دیجیتال سیگنال و یادگیری ماشین همراه شده اند که قابلیت استخراج اطلاعات مفید را از سطح بالای نویز فراهم کرده. همچنین با ظهور پردازش مدرن سیگنالها استفاده از سونار پسیو به عنوان ابزار اصلی جستجو و تشخیص امکان پذیر شده است.
پردازش سیگنالهای رادار در بسیاری از تکنیکهایی که در رشته های دیگر مانند: مخابرات، سونار یا حتی پردازش صوت، استفاده میشود؛ اشتراک دارد. بیشتر وظیفه تشخیص هدفها بر پایه فیلتر کردن خطی، قضیه تشخیص آماری۵ ، است. تبدیل فوریه با تکنیک FFT6 همه جا دیده میشود، از از پیاده سازی کانوولوشن فیلتر تطبیف یافته گرفته تا تخمین طیف دوپلر و تصویربرداری راداری.
تکنیکهای نوین تخمین طیف و فیلترهای تطبیقیِ بر مبنای مدل، برای شکل دهی موج و حذف پارازیت به کار میروند. تکنیکهای تشخیص الگو برای جداسازی هدف و درهم برهمی۷ و شناسایی هدف استفاده میشوند.


مقاله


الکترونیک


برق


آموزش


تحقیق


مهندسی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


رادار - اداره انتشارات دانشگاه خواجه نصیر طوسی - دانشگاه صنعتی خواجه ...

کارربد رپدازش سيگنال. رد مهندسی. و علوم. )مخابرات. -. رادار. -. سونار(. )صوت ....
پردازش سیگنال چندنرخه. -2. 5. پردازش. سیگنال. های. زمان. -. گسسته. تصادفی. -2. 6.

مقاله روش های طراحی فیلتر های شانه ای جهت پردازش سیگنال های رادار و ...

روش های طراحی فیلتر های شانه ای جهت پردازش سیگنال های رادار و سونار ... حجم فایل:
۳۴۴.۸۸ کیلوبایت (فایل این مقاله در ۷ صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد).

آشکارسازی و بررسی شیوه آشکارسازی زیرسطحی های نوین در الگوریتم ...

استفاده از امواج صوتي و تجهيزاتي مانند سونار )كه به دو نوع فعال و غيرفعال تقسيم
... مقاله،. به آشكارسازي زيرسطحي با استفاده از اين اصل پرداخته. شده. و. روش. هاي
مختلف اين شيوه آشكارسازي مطور و .... سيگنالهاي صوتي زير آب از طري هيدروفون،
پيش. پردازش. آن توسط واحد. DSP ... در حسگرهاي غير آكوستيك از رادار براي تشخيص
سطو.

DSP

كاربردهايی از رادار ................................ . ... فیلترهاي تطبیقی و نقش آنها در پردازش
سیگنال هاي ديجیتال ...... هاي آن می توان به توانايی پروژه هاي سنگین از طريق محیط ....
سیستم هاي رادار. ،. پردازش صوت. ،. ردياب آوايی) sonar. ( و پردازش تصوير در مهندسی
پزشکی به كار گرفته می شود. پردازش ..... www.itrc.ac.ir/pdf/ Media Process.pdf.

فلزیاب مینلب CTX 3030 استرالیا | شرکت تیوافلزیاب | طلایاب ...

نقطه گذاری های مسیر مکانهایی که مورد توجه شما می باشد را نشان می دهد. ... یافتن هوشمند
2 (smart find2) پردازش سیگنال دیجیتالی و دقت تشخیص و تفکیک فلزات آهنی و ...

مقاله روش های طراحی فیلتر های شانه ای جهت پردازش سیگنال های رادار و ...

روش های طراحی فیلتر های شانه ای جهت پردازش سیگنال های رادار و سونار ... حجم فایل:
۳۴۴.۸۸ کیلوبایت (فایل این مقاله در ۷ صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد).

رادار « ـژپوهشی مجلهعلمی یگنال بر س ی مبتن ی چند خروج - ی فعال چند ...

در این مقاله به ارائه معماری، الگوریتم پردازش سیگنال و چیدمان نودهای گیرندگی در ...
های. GSM. پرداخته شده است. قبل از طراحی چیدمان نودها. ی گیرنده در شبکه. راداری.

PDF-EN - دانشگاه صنعتی اصفهان

26 نوامبر 1997 ... سیگنالهای با پهنای باند بزرگ که توسط آرایه با کمک STFT دریافت و به حوزه
فرکانس منتقل شده و پردازش. لازم برای تخمین محل ... تخمین طیف، رادار سونار و
سیستمهای مخابراتی و غیره ... هم به صورت ثابت و هم به شکل وفقی و با پردازش
سیگنال. به صورت ... ما در این مقاله از نتایج مربوط به الگوریتم ML و با استفاده از.

اي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺪل ﭘﺮدازش آراﻳﻪ - مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران

در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻳﻚ ﻣﺪل ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﻧﻮﻳﺰ ﺟﻤﻊ. ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺮاﺳﺎس. ﺳﺮﻳﻬﺎي زﻣﺎﻧﻲ. GARCH. در ﭘﺮدازش ﺳﻴﮕﻨﺎل
آراﻳﻪ. اي اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . در. ﺑﺴﻴﺎري از روﺷﻬﺎ ﺑﺪﻻﻳﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ. ﻫﺎي ﭘﻴﺎده. ﺳ. ﺎزي و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺗﻮزﻳﻊ
... ﮔﻴﺮي. ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاي. ﻧﻮﻳﺰ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻛﺎرﺑﺮد. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ رادار. [7]. و. [8]. ، ﺳﻮﻧﺎر و.

پردازش سیگنال های رادار و سونار

پردازش سیگنال های رادار و سونار ... 96. ﻛﺎﻟﺞ ﭘﺮﻭژﻩ www.collegeprozheh.ir ..... ی رادار
پیشرفته با پردازش دیجیتال سیگنال و یادگیری ماشین همرا شده اند که قابلیت اس
...... PDF. خاصي. در نظر. مي. گیریم. معموال برای محاسبه معادله برد از میانگین یا میانه.

کاربرد تبدیل فوریه گسسته در زمان در شناسایی سیگنال‌های صوتی ...

20 ژوئن 2015 ... ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ. و. ﮐﻼﺳﻪ. ﺑﻨﺪي. ﺧﻮدﮐﺎر. ﺳﯿﮕﻨﺎل. ﻫﺎي. ﺻﻮﺗﯽ. درﯾﺎﻓﺘﯽ. از. ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﺳﻮﻧﺎر. ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل. ﺑﻪ. ﻋﻠﺖ .... ﯿﺴﺘﻢ
ﺳﻮﻧﺎر، ﻣﻮرد ﭘﺮدازش ﻗﺮار. ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد. .... در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻃﯿﻒ ﻧﮕﺎﺷﺖ، از ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ...... for
neural classification, IET Radar, Sonar and Navigation, Vol. 5, pp.

تکنولوژی و فرآیند پردازش سیگنال سیستم های سونار - Civilica

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ ﻭ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺳﯿﮕﻨﺎﻝ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﯼ ﺳﻮﻧﺎﺭ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺩﺭﯾﺎ ﻭ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎﯼ ﺿﺪ ﺁﻥ. ﻣﺤﻞ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: ﺍﻭﻟﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻣﻠﯽ ... ﺳﻮﻧﺎﺭ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺎﯾﻊ. ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻗﻮﯼ
...

مقاله روش های طراحی فیلتر های شانه ای جهت پردازش سیگنال های رادار و ...

روش های طراحی فیلتر های شانه ای جهت پردازش سیگنال های رادار و سونار ... حجم فایل:
۳۴۴.۸۸ کیلوبایت (فایل این مقاله در ۷ صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد).

اي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺪل ﭘﺮدازش آراﻳﻪ - مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران

در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻳﻚ ﻣﺪل ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﻧﻮﻳﺰ ﺟﻤﻊ. ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺮاﺳﺎس. ﺳﺮﻳﻬﺎي زﻣﺎﻧﻲ. GARCH. در ﭘﺮدازش ﺳﻴﮕﻨﺎل
آراﻳﻪ. اي اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . در. ﺑﺴﻴﺎري از روﺷﻬﺎ ﺑﺪﻻﻳﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ. ﻫﺎي ﭘﻴﺎده. ﺳ. ﺎزي و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺗﻮزﻳﻊ
... ﮔﻴﺮي. ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاي. ﻧﻮﻳﺰ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻛﺎرﺑﺮد. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ رادار. [7]. و. [8]. ، ﺳﻮﻧﺎر و.

دانلود رایگان مقاله پردازش سیگنال های رادار و سونار | کالج پروژه | دانلود ...

چکیده ای از مقدمه آغازین ” مقاله پردازش سیگنال های رادار و سونار ” بدین شرح است: واژه
رادار مخفف SO و واژه سونار ... مقاله پردازش سیگنال های رادار و سونار. قالب بندی : pdf.

اي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺪل ﭘﺮدازش آراﻳﻪ - مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران

در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻳﻚ ﻣﺪل ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﻧﻮﻳﺰ ﺟﻤﻊ. ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺮاﺳﺎس. ﺳﺮﻳﻬﺎي زﻣﺎﻧﻲ. GARCH. در ﭘﺮدازش ﺳﻴﮕﻨﺎل
آراﻳﻪ. اي اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . در. ﺑﺴﻴﺎري از روﺷﻬﺎ ﺑﺪﻻﻳﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ. ﻫﺎي ﭘﻴﺎده. ﺳ. ﺎزي و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺗﻮزﻳﻊ
... ﮔﻴﺮي. ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاي. ﻧﻮﻳﺰ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻛﺎرﺑﺮد. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ رادار. [7]. و. [8]. ، ﺳﻮﻧﺎر و.

دانلود کتاب پردازش سیگنال رادار سونار و سیگنال های گاوسی در سر و ...

دانلود کتاب Radar-Sonar Signal Processing and Gaussian Signals in Noise به
فارسی پردازش سیگنال رادار سونار و سیگنال های گاوسی در سر و صدا نوشته Harry L.
Van Trees با لینک مستقیم بصورت فایل PDF. این کتاب را بصورت کاملا ... دانلود
کتاب | کتاب ها | دانلود مقاله | ترجمه مقاله | نرم افزارهای مفید · کتاب چگونه کار می کند
...

دانلود رایگان مقاله پردازش سیگنال های رادار و سونار | کالج پروژه | دانلود ...

چکیده ای از مقدمه آغازین ” مقاله پردازش سیگنال های رادار و سونار ” بدین شرح است: واژه
رادار مخفف SO و واژه سونار ... مقاله پردازش سیگنال های رادار و سونار. قالب بندی : pdf.

دانلود رایگان مقاله پردازش سیگنال های رادار و سونار | کالج پروژه | دانلود ...

چکیده ای از مقدمه آغازین ” مقاله پردازش سیگنال های رادار و سونار ” بدین شرح است: واژه
رادار مخفف SO و واژه سونار ... مقاله پردازش سیگنال های رادار و سونار. قالب بندی : pdf.

اصل مقاله

ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي: ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل. آب ﻣﺪﻓﻮن. ،. رادار ﻧﻔﻮذي ﺑﻪ زﻣﯿﻦ. (GPR). ،. ﺳﻄﺢ ﺳﻔﺮه آب ز. ﯾ. ﺮزﻣ. ﻨﯿ. ،ﯽ.
ﺳﯿﺎل ﻣﺤﺘﻮي ..... ﺷﻮد ﮐﻪ داﻣﻨﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل. ﻫﺎي ﺑﺎزﺗﺎب ﺷﺪه از. ﻧﺎﻫﻤﮕﻨﯽ. ﻫﺎي زﯾﺮﺳﻄﺤﯽ، ﺑﺰرگ. ﺗﺮ از ﺳﯿﮕﻨﺎل.
ﻫﺎي زﻣﯿﻨﻪ. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ. ...... ﭘﺮدازش وﭘﺮدازﺷﯽ اﻋﻤﺎل. ﺷﺪه ﺑﺮ روي داده .... Ground Penetrating
Radar, 2nd edition, Radar, Sonar, Navigation and Avionics Series 15, Institute of
Electrical.

دانلود کتاب پردازش سیگنال رادار سونار و سیگنال های گاوسی در سر و ...

دانلود کتاب Radar-Sonar Signal Processing and Gaussian Signals in Noise به
فارسی پردازش سیگنال رادار سونار و سیگنال های گاوسی در سر و صدا نوشته Harry L.
Van Trees با لینک مستقیم بصورت فایل PDF. این کتاب را بصورت کاملا ... دانلود
کتاب | کتاب ها | دانلود مقاله | ترجمه مقاله | نرم افزارهای مفید · کتاب چگونه کار می کند
...

فلزیاب | طلایاب | گنج‌یاب | تیوا | فروش دستگاه‌ فلزیابفلزیاب ...

شرکت تیوا ارائه دهنده بهترین دستگاه های فلزیاب، طلایاب و گنج یاب ..... و داده های
دریافت شده را در طی یک اسکن پردازش می کنند و پارامترها را ارائه می دهند. ... طلا به
ویژه توسط دانشمندان، بیش از یک فناوری را به عنوان بخشی از پروژه “هاپ” ... این امر به
کاربر کمک می کند تا سیگنال های فریبنده را از قطعات کوچک فلز در سطح نادیده
بگیرد.

ﺴﺘﻢ ﻫﺎﯼ ﺳﻮﻧﺎﺭ ﻴ ﻨﺪ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺳ ﻳ ﺢ ﻓﺮﺁ ﻳ ﺗﺸﺮ

در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻌﻲ ﺷﺪﻩ آﻪ اﺻﻮل ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ رﻳﺎﺿﻲ آﺎرآﺮد ﺳﻮﻧﺎرهﺎ ﻣﻄﺮح و. ﺑﺤﺚ ﺷﻮد آﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ .... ﺍﺯ
ﺭﻭﺷﻬﺎﯼ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺳ. ﻴ. ﮕﻨﺎﻝ ﺩﺭ ﺳﻮﻧﺎﺭ ﻫﺎﯼ ﭘﺴ. ﻴ. ﻮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﺳﺎﺯﯼ ﺳ. ﻴ. ﮕﻨﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﺩﺭ. ﻳ. ﺎﻓﺘﯽ
ﻣﻮﺭﺩ.

isme conference 2002 authors guide, paper title - 10th SASTech

در این مقاله، چند الگوریتم مرسوم تخمین تاخیر زمانی مانند همبستگی متقابل ، تبدیل
فاز ... برخی از زمینه های کاربردی مهم پردازش سیگنال آرایه ای شامل سونار ۱، رادار ۲، ...

اصل مقاله - مجله مهندسی پزشکی زیستی

used in radar and sonar which are relatively unknown in medical. To extend the
.... ي مصنوعی رادار. ) SAR. ( که بعده. ا استفاده. ي جهانی يافت از مقاله. هاي. کورتونا. و
هم. کارانش برداشته شده ... ي پردازش بلوکی تصوير با استفاده. از تبديل فوريه.

روشهاي طراحي فيلتر هاي شانه اي جهت پردازش سيگنال هاي رادار و سونار

روشهاي طراحي فيلتر هاي شانه اي جهت پردازش سيگنال هاي رادار و سونار ... در اين مقاله
سه نوع فيلتر شانه اي 1- فيلتر شانه اي با پاسخ ضربه محدود، 2- فيلتر شانه اي با ...

دانلود مقاله پردازش سیگنال های رادار و سونار - پروژه دات کام

7 آگوست 2017 ... عنوان مقاله : پردازش سیگنال های رادار و سونار. قالب بندی : PDF. قیمت : رایگان. شرح
مختصر : واژه رادار مخفف SO و واژه سونار مخفف عبارت dio ...

اي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺪل ﭘﺮدازش آراﻳﻪ - مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران

در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻳﻚ ﻣﺪل ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﻧﻮﻳﺰ ﺟﻤﻊ. ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺮاﺳﺎس. ﺳﺮﻳﻬﺎي زﻣﺎﻧﻲ. GARCH. در ﭘﺮدازش ﺳﻴﮕﻨﺎل
آراﻳﻪ. اي اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . در. ﺑﺴﻴﺎري از روﺷﻬﺎ ﺑﺪﻻﻳﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ. ﻫﺎي ﭘﻴﺎده. ﺳ. ﺎزي و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺗﻮزﻳﻊ
... ﮔﻴﺮي. ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاي. ﻧﻮﻳﺰ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻛﺎرﺑﺮد. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ رادار. [7]. و. [8]. ، ﺳﻮﻧﺎر و.

رادار « مجلهعلمی ـژپوهشی های همدوس منابع نامشخص در ساختاری با پیچیدگ

هدف اصلی این مقاله، ارائه روشی جدید با استفاده از الگوریتم. JADE- ... های تخمین جهت
ورود در کاربردهایی نظیر: رادار، سونار،. پای ... اساسی در پردازش سیگنال. های آرایه.

مقاله روش های طراحی فیلتر های شانه ای جهت پردازش سیگنال های رادار و ...

روش های طراحی فیلتر های شانه ای جهت پردازش سیگنال های رادار و سونار ... حجم فایل:
۳۴۴.۸۸ کیلوبایت (فایل این مقاله در ۷ صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد).

ترجمه مقاله عوامل تاثیرگذار بر تقاضای بیمه محصولات کشاورزی در استان آذربایجان غربی

پاورپوینت بی نظیر همودینامیک و تغییرات شیمیایی خون - 110 اسلاید

دانلود پاورپوینت تکنولوژی ای جکس Ajax

دانلود مقاله معنا و ماهيت عهد و ميثاق

پاورپوینت تولید مثل و چرخه زندگی

پاورپوینت روش هاي طبقه‌بندي سبزي‌ها

دانلود تحقیق مقایسه میان UPFC و IPFC در کنترل پخش بهینه توان و تنظیم پخش توان

فایل فلش فارسی c2-05 rm724

مقاله درمورد صلح و جعاله

پاورپوینت آموزش نصب ویندوز 7 به صورت تصویری. ppt