دانلود فایل


پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و جكسون - دانلود فایلدانلود فایل پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و جکسون,روایی و پایایی پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش

دانلود فایل پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و جكسون پرسشنامه فرسودگي شغلي مسلش وجكسون (MBI) كه داراي 25 سوال است و4 عامل را مورد اندازه گيري قرارمي دهد. سؤال اول خستگی هیجانی،8 سؤال دوم احساس کفایت شخصی 5، سؤال سوم سنجش مسخ شخصیت و3سوال چهارم درگيري را مورد اندازه گيري قرار مي دهدو الزاما" جنبه خاص فرسودگي را نمي سنجد و لذا تكميل اين قسمت اختياري است و بيشتر پژوهشهاي بررسي شده كه محققين آن رابررسي نمودند با3 مولفه اول و شامل 22 سوال بود.
تعداد سوالات: 25
تعداد صفحات: 6
شامل: پرسشنامه - نمره گذاری و تفسیر - مولفه - روایی و پایایی
نوع فایل: WORD


پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و جکسون


روایی و پایایی پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اثر‌بخشی آموزش مصون‌سازی در مقابل فشار روانی بر فرسودگی شغلی و ...

... تهران،که پرسشنامه‌های فرسودگی شغلی مسلش و جکسون (1981) و تاب‌آوری کانر و ...
از افرادی که در پرسشنامه فرسودگی شغلی نمره بالاتر و در پرسشنامه تاب‌آوری نمره ...

بررسی ارتباط نوبت کاری و فرسودگی شغلی پرستاران یک ...

مقدمه: فرسودگی شغلی با خستگی هیجانی، مسخ شخصیت و کاهش عملکرد شخصی ...
آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه ی فرسودگی شغلی مسلش و جکسون انجام گرفت.

ﻣﺤﻮر ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ واره ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﻣﺪل

27 دسامبر 2015 ... ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ ﺷـﻐﻠﻲ ﻣﺴـﻠﺶ. 1981(. ) را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺮ. دﻧﺪ. ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎ ..... ﺷـﻮﻧﺪ. ﻣﺴـﻠﺶ و. ﺟﻜﺴـﻮن (.
1981. ) ﺿـﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ اﺑﻌـﺎد. ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ. 90/0. ، ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﻴﺖ.

پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و جكسون - آزمون یاب

پرسشنامه فرسودگي شغلي مسلش وجكسون (MBI) كه داراي 25 سوال است و4 عامل را مورد
اندازه گيري قرارمي دهد. سؤال اول خستگی هیجانی،8 سؤال دوم احساس کفایت شخصی 5، ...

بررسی رابطه فرسودگی شغلی با روحیه معلمان ابتدایی شهر خرم‌آباد در ...

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی با روحیه معلمان مدارس
ابتدایی ... داده ها با بهره گیری از پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و جکسون و
پرسشنامه ...

بررسي ميزان فرسودگي شغلي و عوامل مؤثر بر آن در بين اساتيد ...

ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش شامل پرسشنامه فرسودگي شغلي مسلش و جكسون
1981 و پرسشنامه محقق ساخته بررسي ديدگاه ، اساتيد در مورد راه هاي پيشگيري از ...

پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و جكسون - آزمون یاب

پرسشنامه فرسودگي شغلي مسلش وجكسون (MBI) كه داراي 25 سوال است و4 عامل را مورد
اندازه گيري قرارمي دهد. سؤال اول خستگی هیجانی،8 سؤال دوم احساس کفایت شخصی 5، ...

پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و جکسون(1981) - فصل دوم

پرسشنامه توسط مسلش و جکسون (1981)، طراحی شد. این پرسشنامه دارای 25 گویه است
که چهار مؤلفه خستگي عاطفي، مسخ شخصيت، عملكرد شخصي و درگيري را بر حسب ...

پرسشنامه فرسودگی شغلی (ماسلاچ و جکسون، 1986) | دانلود پرسشنامه و ...

17 سپتامبر 2014 ... توضیحات. دانلود پرسشنامه و آزمون. سازنده ابزار: ماسلاچ و جکسون 1986. تعداد گویه/
سوال: 22. مولفه/زیر مقیاس: 3 زیر مقیاس : فرسودگی هیجانی، زوال‌ ...

ﻣﺤﻮر ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ واره ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﻣﺪل

27 دسامبر 2015 ... ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ ﺷـﻐﻠﻲ ﻣﺴـﻠﺶ. 1981(. ) را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺮ. دﻧﺪ. ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎ ..... ﺷـﻮﻧﺪ. ﻣﺴـﻠﺶ و. ﺟﻜﺴـﻮن (.
1981. ) ﺿـﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ اﺑﻌـﺎد. ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ. 90/0. ، ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﻴﺖ.

ط ﺷﻮخ ﻃﺒﻌﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ و ﺗﺎب آوري ﭘﺮﺳﺘﺎران ا

روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي. ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﺪف ﺑﻮده و اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ،. ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮخ ﻃﺒﻌﯽ. (. Sense of Humor
Questionnaire. ) و ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺴﻠﺶ و. ﺟﮑﺴﻮن. (. Maslach & Jackson. ) و
ﭘﺮﺳﺶ.

ﻣﺤﻮر ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ واره ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﻣﺪل

27 دسامبر 2015 ... ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ ﺷـﻐﻠﻲ ﻣﺴـﻠﺶ. 1981(. ) را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺮ. دﻧﺪ. ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎ ..... ﺷـﻮﻧﺪ. ﻣﺴـﻠﺶ و. ﺟﻜﺴـﻮن (.
1981. ) ﺿـﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ اﺑﻌـﺎد. ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ. 90/0. ، ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﻴﺖ.

Relationship between burnout and job performance in drivers on ...

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐ. ﻠﯽ ﻣﺴﻠﺶ وﺟﮑﺴﻮن. (. ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ،ﻣﺴﺦ. ﺷﺨﺼﯿﺖ وﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻓﺮدي. و ﮐﻞ. ،) ...
ﻣﺴﻠﺶ، ﺟﮑﺴﻮن. 1. ،. ).1986. ﻃﺒﻖ. ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي. ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎران. ) 1381(. ﺑﯿﻦ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ. ﺷﻐﻠﯽ و ﻣﯿﺰان ...

سامانه فروش فایل پژوهشگران | پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش ...

9 نوامبر 2017 ... ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ، اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ دارای اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان
ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. مسلش و جکسون برای تععین روایی ...

بررسی ابعاد فرسودگی شغلی در زنان شاغل - علوم پیراپزشکی و ...

در این مطالعه از پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش استفاده شد. پس از جمع آوری ....
شغلی است. پايايی و روايی اين پرسشنامه توسط »مسلش« و »جكسون« با استفاده.

اعتبار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه فرسودگی شغلی ماسلاچ ...

مقدمه: پرسش‌نامه فرسودگی شغلی ماسلاچ (Maslach Burnout Inventory)، ... پرسش‌نامۀ
فرسودگی شغلی، نشان‌دهندة صحت مدل سه عاملی که در اصل توسط ماسلاچ و جکسون ارائه
...

بررسي ميزان فرسودگي شغلي كتابداران دانشگاه اصفهان و رابطه آن با ...

پژوهش به صورت سرشماري اجرا شد و پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش به همه
کتابداران تحویل داده شد، که. تعداد. 75. پرسشنامه بازگردانده شد . پایایی پرسشنامه ...

ارتباط شوخ طبعی با میزان فرسودگی شغلی و تاب آوری پرستاران - ISC

روش نمونه گیری مبتنی بر هدف بوده و ابزار سنجش، پرسش نامه شوخ طبعی (Sense of
Humor Questionnaire) و پرسش نامه فرسودگی شغلی مسلش و جکسون (Maslach ...

نقش تاب آوری در کاهش استرس شغلی و فرسودگی شغلی کارمندان طرح ...

65. سال. ابزارهای پژوهش: در این پژوهش از سه پرسشنامه: فرسودگی شغلی. مسلش. 1).
25. ( سوایی که. 4 .... و جکسون ضریب پایایی درونی را برای خستگی. عاطفی. /9. 0.

بررسی رابطه فرسودگی شغلی با روحیه معلمان ابتدایی شهر خرم‌آباد در ...

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی با روحیه معلمان مدارس
ابتدایی ... داده ها با بهره گیری از پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و جکسون و
پرسشنامه ...

بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و فرسودگی شغلی در بخش اداری ...

ابزار مورد استفاده دو پرسشنامه اعتماد سازمانی که توسط معلم زاده انصاری در سال 1393
طراحی شده و پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و جکسون (2001) استفاده گردید .

پایان نامه بررسی میزان فرسودگی شغلی در بین پایوران ندسا

رایج ترین تعریف فرسودگی شـغلی مربـوط بــه مــازلاک[7] و جکــسون[8] است. ....
تعریف عملیاتی: در این تحقیق فرسودگی شغلی با استفاده از پرسشنامه گلدارد[13]
برای ..... با توجه به این مطلب که مقیاس فرسودگی شغلی مسلش (MBI[22]) بهعنوان
ابزار ...

اعتبار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه فرسودگی شغلی ماسلاچ ...

مقدمه: پرسش‌نامه فرسودگی شغلی ماسلاچ (Maslach Burnout Inventory)، ... پرسش‌نامۀ
فرسودگی شغلی، نشان‌دهندة صحت مدل سه عاملی که در اصل توسط ماسلاچ و جکسون ارائه
...

بررسي ميزان فرسودگي شغلي كتابداران دانشگاه اصفهان و رابطه آن با ...

پژوهش به صورت سرشماري اجرا شد و پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش به همه
کتابداران تحویل داده شد، که. تعداد. 75. پرسشنامه بازگردانده شد . پایایی پرسشنامه ...

پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و جکسون Archives - پی پرجو| مرجع ...

پرسشنامه حمایت سازمانی بر اساس مقاله چی یانگ و هسیه (۲۰۱۲) طراحی شده است. این
مقاله به همراه پرسشنامه وجود دارد. تعداد سؤالات: ۴۴ تعداد ابعاد:۴ نام ابعاد: الف: ارزیابی
...

تأثیر آموزش مثبت‌اندیشی بر سخت‌رویی تاب‌آوری و فرسودگی شغلی ...

جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه فرسودگی شغلی (MBI) مسلش و جکسون، مقیاس
تاب‌آوری کانر و دیویدسون (CD-RISC) و پرسشنامه سخت‌رویی کوباسا انجام گردید.

بررسی عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی در کارکنان ... - مجله ارگونومی

ابزارهای اندازه‌گیری متغیرها عبارت بودند از: پرسشنامه گرانباری شغلی اسپکتور و
جکس، پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و جکسون، مقیاس استرس شغلی دیویس، ...

بررسی عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی در کارکنان شرکت برق منطقه‌ای ...

و جكس، پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و جكسون، مقیااس اساترس شاغلی دیاویس،
رابیناز و ما ... شفافیت نقش ساویر، عدالت سازمانی كالكویت، پرسشنامه شخصیتی.

پایان نامه بررسی میزان فرسودگی شغلی در بین پایوران ندسا

رایج ترین تعریف فرسودگی شـغلی مربـوط بــه مــازلاک[7] و جکــسون[8] است. ....
تعریف عملیاتی: در این تحقیق فرسودگی شغلی با استفاده از پرسشنامه گلدارد[13]
برای ..... با توجه به این مطلب که مقیاس فرسودگی شغلی مسلش (MBI[22]) بهعنوان
ابزار ...

اصل مقاله (515 K) - فرهنگ مشاوره و روان درمانی

فرم کوتاه تجدیدنظرشده فهرست پنج صفت شخصيت. ) NEO-PI.R. (، ..... پرسشنامه
فرسودگي شغلي مسلش و جکسون به ترتيب برای تحليل عاطفي. /9. =0 α،. مسخ.

اعتبار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه فرسودگی شغلی ماسلاچ ...

مقدمه: پرسش‌نامه فرسودگی شغلی ماسلاچ (Maslach Burnout Inventory)، ... پرسش‌نامۀ
فرسودگی شغلی، نشان‌دهندة صحت مدل سه عاملی که در اصل توسط ماسلاچ و جکسون ارائه
...

Survey of Relationship between Psychological ... - ResearchGate

ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ. در. ﺳﺎل. 1371. ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﻠﯿﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ و اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻤـﯽ آن ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺷـﺪه اﺳـﺖ . ﺑـﺮ اﺳـﺎس. ﮔﺰارش ﻓﯿﻠﯿﺎن
ﻣﯿﺰان ﺛﺒﺎت داﺧﻠﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﻓﺮﺳـﻮدﮔﯽ ﺷـﻐﻠﯽ ﻣﺴـﻠﺶ و ﺟﮑﺴـﻮن. ﻣﺒﯿﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻗﻮي ﻣﯿﺎن ﭘﺎﺳﺨﻬﺎي داده ﺷـﺪه در ...

رابطه فرسودگي شغلي با رفتار انحرافي مورد مطالعه: اداره کل ورزش و ...

ابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه فرسودگي شغلي مسلش و جکسون و پرسشنامه رفتار
انحرافي بنت و رابينسون مي باشد. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از ضريب ...

پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ - روانسنجی

Maslach burnout inventory. عزیزی ، لیلا . [email protected] .فیض آبادی ،زهرا
. بشاش، لعیا و صالحی، مریم. برای این پرسشنامه دو نوع مقیاس قابل استفاده است .

پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و جکسون Archives - پی پرجو| مرجع ...

پرسشنامه حمایت سازمانی بر اساس مقاله چی یانگ و هسیه (۲۰۱۲) طراحی شده است. این
مقاله به همراه پرسشنامه وجود دارد. تعداد سؤالات: ۴۴ تعداد ابعاد:۴ نام ابعاد: الف: ارزیابی
...

ﻣﻲ واﺣﺪ ﺑﻬﺒﻬﺎن و ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳ

ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﺴﻠﺶ. (. MBI. ) ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ. و ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ. ﺷﻐﻠﻲ
راﺑﻄﻪ. ي. ﻣﻨﻔ. ﻲ و ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد .... ﻣﺴﻠﺶ و ﺟﻜﺴﻮن. ) 1981(. ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ آزﻣﻮن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
آﻟﻔﺎي ...

ط ﺷﻮخ ﻃﺒﻌﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ و ﺗﺎب آوري ﭘﺮﺳﺘﺎران ا

روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي. ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﺪف ﺑﻮده و اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ،. ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮخ ﻃﺒﻌﯽ. (. Sense of Humor
Questionnaire. ) و ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺴﻠﺶ و. ﺟﮑﺴﻮن. (. Maslach & Jackson. ) و
ﭘﺮﺳﺶ.

بررسی رابطه¬ی عوامل برون سازمانی(اقتصادی، اعتقادی، فرهنگی و ...

ابزارهای پژوهش پرسشنامه¬های استاندارد رضایت شغلی فیلد و روث(1951)، اهمال کاری
... نیا و رازلیقی(1390) و پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و جکسون (1985) بود.

اﻧﺴﻲ ﻣﺘﻦ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﺎرﻛﻨﺎن واﺟﺪ ﻓﺮﺳﻮ

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن و ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ. ﺷﻐﻠﻲ را ... ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﺤﺼﻮل
اﺳﺘﺮس ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ (ﻓﺮودن ﺑﺮﮔﺮ. 4 ..... ﻣﺴﻠﺶ و ﺟﻜﺴﻮن ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ.
MBI.

پرسشنامه رایگان فرسودگی شغلی مزلاچ - پرسشنامه رایگان

15 ژانويه 2016 ... پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ. توضیحات. برای این پرسشنامه دو نوع مقیاس قابل
استفاده است . الف : مقیاس فراوانی : هرگز (صفر) ؛ چندبار در سال ...

دریافت

فرسودگی شغلی، کاهش قدرت سازگاری فرد بر اثر عوامل. به فرد وارد می کند، به ... مسخ
شخصیت پرسشنامه فرسودگی مسلش و جکسون به دست. تفاوت معناداری وجود دارد؟

Comparison of relationship between religious beliefs and ...

انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامهی فرسودگی شغلی مسلش و جکسون، ۸۰ نفر با
... سپس نمونه ها پرسش نامه های بهزیستی روان شناختی ریف و باورهای دینی (خدایاری ...

ارتباط شوخ طبعی با میزان فرسودگی شغلی و تاب آوری پرستاران - ISC

روش نمونه گیری مبتنی بر هدف بوده و ابزار سنجش، پرسش نامه شوخ طبعی (Sense of
Humor Questionnaire) و پرسش نامه فرسودگی شغلی مسلش و جکسون (Maslach ...

تهیه و تدوین پرسشنامه بیست سئوالی فرسودگی شغلی براساس ...

همبستگی پرسشنامه، ابتدا ۲۰ پرسش از ۴۰ پرسش پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد
... به طور کلی می توان گفت که فرسودگی شغلی مسلش و همکاران نیز از شش عامل ...

بررسی عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی در کارکنان شرکت برق منطقه‌ای ...

و جكس، پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و جكسون، مقیااس اساترس شاغلی دیاویس،
رابیناز و ما ... شفافیت نقش ساویر، عدالت سازمانی كالكویت، پرسشنامه شخصیتی.

بررسی ابعاد فرسودگی شغلی در زنان شاغل - علوم پیراپزشکی و ...

در این مطالعه از پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش استفاده شد. پس از جمع آوری ....
شغلی است. پايايی و روايی اين پرسشنامه توسط »مسلش« و »جكسون« با استفاده.

رابطه فرسودگي شغلي با رفتار انحرافي مورد مطالعه: اداره کل ورزش و ...

ابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه فرسودگي شغلي مسلش و جکسون و پرسشنامه رفتار
انحرافي بنت و رابينسون مي باشد. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از ضريب ...

رابطه مؤلفه‌های سخت رویی با ابعاد فرسودگی شغلی مراقبین مبتلایان ...

ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسشنامه سخت رویی کوباسا و فرسودگی شغلی مسلش و
جکسون بود. برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها به تناسب از روش‌های تحلیل توصیفی و ...

ﻣﻲ واﺣﺪ ﺑﻬﺒﻬﺎن و ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳ

ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﺴﻠﺶ. (. MBI. ) ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ. و ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ. ﺷﻐﻠﻲ
راﺑﻄﻪ. ي. ﻣﻨﻔ. ﻲ و ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد .... ﻣﺴﻠﺶ و ﺟﻜﺴﻮن. ) 1981(. ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ آزﻣﻮن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
آﻟﻔﺎي ...

پرسشنامه فرسودگي شغلي

ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ دﭼﺎر ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ. ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد از ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻛﺴﺎﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم. وﻇﺎﻳﻒ. ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮوز ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ.
ﻋﻠﺖ. آن ﻓﺸﺎر ﺷﻐﻠﻲ داﻳﻤﻲ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ. ه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻠﺶ.

بررسی ارتباط نوبت کاری و فرسودگی شغلی پرستاران یک ...

مقدمه: فرسودگی شغلی با خستگی هیجانی، مسخ شخصیت و کاهش عملکرد شخصی ...
آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه ی فرسودگی شغلی مسلش و جکسون انجام گرفت.

ارائه مدل ساختاری پیش بینی ابعاد فرسودگی شغلی براساس کیفیت ...

برای جمع آوری دادههای تحقیق، از سه پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و جکسون (1981)
، کیفیت زندگی کاری والتون (1973)، تعهد سازمانی می یر (1990) و مدیریت دانش ...

متن کامل (PDF) - مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران

5 مه 2014 ... اﺑﺰار ﺟﻤﻊ. آوري داده. ﻫﺎ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ ﺷـﻐﻠﻲ ﻣـﺴﻠﺶ،. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ACT. و. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ. ﻪ. راﻫﺒﺮدﻫﺎي
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ..... در ﻫﻤﻴﻦ راﺳـﺘﺎ ﻣﺎﺳـﻠﭻ و ﺟﻜـﺴﻮن ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻧﻜﺘـﻪ دﺳـﺖ. ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎﻧﻲ ﻛﻪ ...

پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و جكسون - آزمون یاب

پرسشنامه فرسودگي شغلي مسلش وجكسون (MBI) كه داراي 25 سوال است و4 عامل را مورد
اندازه گيري قرارمي دهد. سؤال اول خستگی هیجانی،8 سؤال دوم احساس کفایت شخصی 5، ...

بررسي ميزان فرسودگي شغلي و عوامل مؤثر بر آن در بين اساتيد ...

ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش شامل پرسشنامه فرسودگي شغلي مسلش و جكسون
1981 و پرسشنامه محقق ساخته بررسي ديدگاه ، اساتيد در مورد راه هاي پيشگيري از ...

بررسی رابطه بین سخت رویی و تاب آوری با ابعاد فرسودگی شغلی ...

54. ﻧﻔﺮي ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ . اﺑﺰار ﺟﻤﻊ. آوري اﻃﻼﻋﺎت
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺳﺨﺖ. روﯾﯽ ﮐﻮﺑﺎﺳﺎ،. ﺗﺎب. آوري ﮐﺎﻧﺮ و. دﯾﻮﯾﺪﺳﻮن و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺴﻠﺶ و ﺟﮑﺴﻮن .ﺑﻮد.

مقایسه فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی در کارکنان نظامی ... - طب نظامی

25 ژوئن 2017 ... Based on the results of Sharkey's Physical Activity Questionnaire, they ..... مسلش.
و جکسون. ) MBI. (:. پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش. دارای. 22.

رابطه فرسودگي شغلي با رفتار انحرافي مورد مطالعه: اداره کل ورزش و ...

ابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه فرسودگي شغلي مسلش و جکسون و پرسشنامه رفتار
انحرافي بنت و رابينسون مي باشد. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از ضريب ...

دانلود تحقیق جايگاه قرآن در آموزش و پرورش

دانلود تحقیق مفهوم ديه یا جبران خسارت در حقوق جزايي جمهوري اسلامي ايران

پاورپوینت با عنوان درس 6 فارسی نهم آداب زندگانی  - 16 اسلاید

بررسی فرايند ساخت كامپوزيتها

پاورپوینت بررسی اختلالات

دانلود نقشه تهران قدیم ( نقشه دارخلافه تهران به تاریخ 1275)حل مسائل حل المسائل الکترونیک لیزر یوسف وردین

حسابرسی

دانلود رام رسمی و فارسی گوشی Samsung Galaxy S4 Mini LTE GT-I9195 با لینک مستقیم